Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

SZKOLENIE BON: dokumentowanie niepełnosprawności pracowników

Organizacja OBPON.ORG w imieniu Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza wszystkich pracodawców na szkolenia z zakresu dokumentowaniu niepełnosprawności pracowników.

Zmiana dotychczasowych zasad ustawowego wydłużania terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, a także ich praktyczne zastosowanie budzi szereg wątpliwości pracodawców.

Ponadto sygnalizowane problemy związane z poważnymi opóźnieniami w wydawaniu nowych orzeczeń o niepełnosprawności i jej stopniu, przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, również są źródłem niepewności pracodawców.

 

 

 

PT Pracodawcy
Szanowni Państwo,

Ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 852) zmodyfikowano dotychczasowe zasady ustawowego wydłużania terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o których mowa w art. 3 i 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.). W terminach 31 grudnia 2023 r. i 31 marca 2024 r. upływa maksymalny okres ważności pierwszej i drugiej transzy orzeczeń objętych nowymi zasadami. Praktyczne stosowanie tych rozwiązań budzi pewne wątpliwości pracodawców.

Otrzymujemy również wiele pytań pracodawców dotyczących m.in. katalogów i interpretacji treści dokumentów potwierdzających niepełnosprawność lub jej rodzaj, wyznaczania okresu wliczania pracowników do stanów zatrudnienia osób niepełnosprawnych i określania skutków orzeczeń, w tym okresu stosowania skróconych norm czasu pracy, czy obliczenia wpłat na PFRON i kwoty bazowej dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych.

Dlatego Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przygotowało jednodniowe szkolenia on-line dotyczące tej problematyki.

Szkolenia odbędą się 18 grudnia 2023 r., 10 i 17 stycznia 2024 r. oraz 19 stycznia 2024 r. ‒ w godzinach 10:00‒17:00. Ostatnie szkolenie odbędzie się w formie warsztatowej, w trakcie którego odpowiemy na konkretne pytania, skonsultujemy przypadki przedstawione w trakcie spotkania lub przed nim.

Zapraszamy pracodawców osób niepełnosprawnych do wzięcia w nim udziału.

Dokumentowanie niepełnosprawności pracowników ‒ karta zgłoszenia na szkolenie

Małgorzata Wójcik
Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu
ds. Osób Niepełnosprawnych
Pełna treść pisma>>>

 

Jako organizacja zaangażowana na co dzień w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, z wielkim zainteresowaniem przyjęliśmy informację o nadchodzącym szkoleniu dotyczącym problematyki przedłużania orzeczeń o niepełnosprawności. Temat ten jest nam wyjątkowo bliski, ponieważ bezpośrednio wiąże się z naszą codzienną działalnością oraz podejmowanymi interwencjami min. właśnie w tej kwestii.

Interwencja OBPON.org: Problem z opóźnieniami w wydawaniu nowych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności


Komunikat OBPON.org: Poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Szkolenie to stanowi doskonałą okazję do pogłębienia wiedzy i umiejętności w tym zakresie, dlatego Nasz ekspert również będzie brał w nim udział. Jesteśmy przekonani, że zdobyte informacje i narzędzia pozwolą nam jeszcze skuteczniej wspierać naszych podopiecznych w ich codziennych wyzwaniach. Cieszymy się na możliwość wymiany doświadczeń z innymi specjalistami i ekspertami, co z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości naszych interwencji.

Jesteśmy przekonani, że to szkolenie będzie kolejnym krokiem na drodze do budowania bardziej inkluzjiwnej i wspierającej społeczności, w której każda osoba z niepełnosprawnością otrzyma szansę na pełne i godne życie.

Serdecznie zapraszamy! 

Zespół OBPON

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.