Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Komunikat OBPON: Rozszerzenie programu najbliższych szkoleń - w zakresie tematyki zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Dynamiczne zmiany w przepisach prawa mają bezpośredni wpływ na tematykę naszych szkoleń. 

Senat RP w dniu 20.12.2023 r. przyjął bez poprawek ustawę uchwaloną w dniu 19.12.2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Ustawa wchodzi w życie dnia 30 grudnia 2023 roku. Ustawa oczekuje na podpis Prezydenta. 

W związku z zachodzącymi ww. zmianami NIE ORGANIZUJEMY OSOBNEGO SZKOLENIA, lecz rozszerzamy program najbliższych szkoleń OBPON:

Rozliczenia z PFRON i Wojewodą za 2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem zwrotu niewykorzystanych środków ZFRON - 11 stycznia 2024 r.

Kontrola PFRON w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych - 25 stycznia 2024 r.

w zakresie zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. 

Rozwiązania przewidziane w Ustawie mają ogromne znaczenie dla pracodawców osób z niepełnosprawnosciami, którzy borykają się z utratą statusu osoby niepełnosprawnej przez swoich pracowników, co skutkuje spadkiem wymaganych prawem wskaźników i szeregiem innych negatywnych konsekwencji, dlatego też omówienie najnowszych zmian jest bardzo istotne dla wszystkich pracodawców. W związku z tym zdecydowaliśmy się rozszerzyć programy naszych najbliższych szkoleń o tę tematykę. 

Ustawa do podpisu Prezydenta >>>

Ustawa jest odpowiedzią na zgłaszane przez naszą organizację liczne problemy z uzyskaniem orzeczeń, co powodowało utratę świadczeń oraz form wsparcia, a także wpływało na kwestie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Organizacja OBPON.org w wystąpieniu z 10 października 2023 r. sygnalizowała, że sytuacja ta jest trudna zarówno dla pracowników z niepełnosprawnością (którzy na długo tracą uprawnienia związane ze statusem osoby z niepełnosprawnością, a także stają w obliczu ryzyka utraty zatrudnienia), jak i samych pracodawców, których prawa i obowiązki na gruncie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 100 ze zm.) powiązane są z osiąganiem określonych wskaźników zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, które są obecnie zagrożone.

Apelowaliśmy o pilne podjęcie stanowczych działań celem skrócenia okresu oczekiwania na wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub wprowadzenia przejściowych rozwiązań pozwalających na wydłużenie ważności dotychczasowych orzeczeń do czasu wydania nowych.

Ponadto przeprowadziliśmy wśród swoich członków oraz pracodawców współpracujących badanie ankietowe, z którego jednoznacznie wynika, że w całym kraju występują problemy z uzyskiwaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności przez osoby, których dotychczasowe orzeczenia straciły ważność począwszy od 6.08.2023 r., a zatem nie obejmuje ich automatyzm przedłużania wynikający z art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 852).

 

Informujemy, że nasze szkolenia można sfinansować ze środków ZFRON: 

Środki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) uzyskane w 2022 r. z:

 1. zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 2. zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz zwolnienia z opłat z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym,
 3. środków z tytułu rekompensat z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

należy wykorzystać do końca 2023 r. (czyli zasadniczo wydatkować do dnia 31 grudnia 2023 r.).

W przypadku niewykorzystania środków, pracodawca zobligowany będzie do dokonania wpłaty tych środków do PFRON do dnia 22 stycznia 2024 r. składając równocześnie deklarację DEK-2-A za grudzień 2023 r.

Dotyczy to zarówno środków z puli ogólnej, jak i środków przeznaczonych na indywidualne programy rehabilitacji (IPR), pod warunkiem, że taki program został opracowany dla danego pracownika. 

Szkolenia można także sfinansować ze środków ZFRON i ZFA uzyskanych w roku 2023. 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE OBPON >>> Rozliczenia z PFRON i Wojewodą za 2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem zwrotu niewykorzystanych środków ZFRON

Koszt szkolenia w specjalnej noworocznej cenie:

190 zł netto / os. +23% VAT dla Klientów OBPON
390 zł netto / os. +23% VAT dla pozostałych Klientów

 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE >>> Kontrola PFRON w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Koszt szkolenia w specjalnej noworocznej cenie:

290 zł netto / os. +23% VAT dla Klientów OBPON
490 zł netto / os. +23% VAT dla pozostałych Klientów

 

Czytaj więcej: 

Komunikat OBPON.org: Senat przyjął bez poprawek ustawę przedłużającą ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności >>>

Interwencja OBPON.org: Problem z opóźnieniami w wydawaniu nowych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności >>>

Nie tylko organizacja OBPON.org dostrzega problemy z wydłużającym się czasem oczekiwania na orzeczenie o niepełnosprawności - interwencja RPO >>>

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.