Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Interwencja OBPON.org: Wystawianie ulg we wpłatach na PFRON przez uprawnionych sprzedających – dla wszystkich kontrahentów zamiast dla kontrahentów objętych obowiązkiem wpłat (art. 21 ustawy o rehabilitacji).

W dniu 9 stycznia 2024 r. Organizacja OBPON.org zwróciła się do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o możliwość wystąpienia z interwencją do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczącą konieczności zmiany nieprawidłowej interpretacji przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100,  z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji” w zakresie konieczności wystawiania ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o rehabilitacji przez uprawnionych sprzedających – dla wszystkich kontrahentów zamiast dla kontrahentów objętych obowiązkiem wpłat na PFRON, o których mowa w art. 21 ustawy o rehabilitacji.

 

 

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że uprawniony do wystawiania ulg pracodawcom – powinien wystawiać ulgi i wysyłać je do wszystkich swoich kontrahentów w sytuacji terminowego uregulowania należności. Obowiązek ten dotyczy, zdaniem Ministerstwa, także kontrahentów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, firm zagranicznych, czy przedsiębiorców niebędących pracodawcami oraz pracodawców zatrudniających mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, którzy nie mogą z ulgi skorzystać, gdyż nie są nabywcą zobowiązanym do wpłat na PFRON.

W świetle tych wyjaśnień, jeżeli uprawniony do wystawiania ulg ma kilkuset kontrahentów, którzy nie korzystają z ulg, to także jest zobowiązany (o ile zapłacą terminowo) do wyliczenia kwoty ulgi, wysłania, umieszczenia w ewidencji i sprawozdania do PFRON. Wykonywanie tych obowiązków w stosunku do podmiotów niezainteresowanych tą kwestią znacznie obciąża pracowników wystawiającego ulgi. W naszej opinii, te wyjaśnienia nie mają umocowania w obowiązujących przepisach, z których wynika, że obniżeniu podlega wpłata na PFRON z art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji, do której zobowiązany jest podmiot tam zdefiniowany, który z ulgi może skorzystać.

Organizacja zwróciła się z wioskiem  o interwencję, która pozwoli zmniejszyć niepotrzebne biurokratyczne obciążenia, nie uchybiając przy tym obowiązkowi wystawienia ulg uprawnionym nabywcom.

 

Pełna treść pisma >>>

 

 

Czytaj więcej:

Opracowanie Ekspertów OBPON: Ocena terminowości zapłaty za usługę w kontekście ulg we wpłatach na PFRON – ważne wyjaśnienia PFRON dotyczące korekt faktur i okresu granicznego na ich dokonanie

Opracowanie Ekspertów OBPON: Kontrola PFRON dotycząca wystawiania ulg we wpłatach

Opracowanie Ekspertów OBPON: Postępowanie administracyjne po kontroli PFRON w zakresie ulg we wpłatach na Fundusz. Czy ma zastosowanie zasada przedawnienia możliwości wszczęcia postępowania?

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.