Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

KALENDARIUM OBPON: Terminarz - luty 2024 r.

Najważniejsze terminy dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami - LUTY 2024 r.

____________________________________________________ 

7 LUTEGO

Przekazanie na ZFRON środków pochodzących z części zaliczek na pdof uzyskanych 31.01.2024r.,

w przypadku, gdy pracodawca wybrał tzw. rekompensaty, jako źródło zasilania ZFRON - złożenie do PFRON wniosku Wn-P-ZF

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 33 ust. 3 pkt 3 w zw. z ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 44)
 • art. 33b ustawy u.r.z.s.

____________________________________________________

15 LUTEGO

Refundacja dodatkowych kosztów poniesionych przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej lub przedsiębiorstwo społeczne

Pomoc w postaci refundacji dodatkowych kosztów przyznawana jest na wniosek pracodawcy, którego termin złożenia do właściwego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych upływa:

 • 15 dnia drugiego  miesiąca danego kwartału – za ten kwartał oraz za kwartały pozostałe do końca roku, którego dotyczy wniosek;
 • 31 stycznia roku następnego za czwarty kwartał danego roku, jeżeli status zakładu pracy chronionej lub status przedsiębiorstwa społecznego uzyskał po dniu 15 listopada danego roku kalendarzowego


Przepis § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia stanowi, że refundacją mogą być objęte koszty poniesione przez pracodawcę w okresie od dnia 1 stycznia roku, którego dotyczy wniosek o refundacje, nie wcześniej jednak niż po dniu złożenia tego wniosku. Refundacji podlegają bowiem wyłączenie wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku.

Refundacja dodatkowych kosztów stanowi pomoc publiczną udzielaną zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Przepisy wykonawcze zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej lub pracodawcom będącym przedsiębiorstwami społecznymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

____________________________________________________

15 LUTEGO 

WEBINAR OBPON: Najczęściej zadawane pytania z zakresu orzeczeń o niepełnosprawności - praktyczne przykłady

____________________________________________________

20 LUTEGO

Złożenie deklaracji wpłat DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b,DEK-I-u, DEK-2-a, DEK-2-b, DEK-2-u, DEK-W oraz rozliczenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pracodawca zobowiązany do wpłat na PFRON przekazuje poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (system e-pfron):

 • deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-0, dotyczące wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 1 u.r.z.s.,
 • deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-a, dotyczące wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 2a i 2g u.r.z.s.,
 • deklaracje miesięczne o symbolu DEK-I-b, dotyczące wpłat należnych na podstawie art. 21 ust. 2b i 2g u.r.z.s.,
 • deklaracje wpłaty o symbolu DEK-2-a, dotyczące wpłat należnych na podstawie art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 33 ust. 4a, 4a1, 4c, 7 i 7a u.r.z.s. oraz art. 38 ust. 2 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.),
 • deklaracje wpłaty o symbolu DEK-2-b, dotyczące wpłat należnych na podstawie art. 29 ust. 3a1, 3b, 3c lub 3g u.r.z.s.,
 • deklarację wpłat o symbolu DEK-W, dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 23 u.r.z.s.,
 • deklarację wpłat o symbolu DEK-I-u, dotyczącej korzystania z obniżenia wpłat przez pracodawców, o których mowa w art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g u.r.z.s,
 • deklarację wpłat o symbolu DEK-2-u, dotyczącej dotyczącej wpłat należnych na podstawie art. 22b u.r.z.s.

W przypadku składania informacji DEK-I-0 po raz pierwszy lub w przypadku zmiany danych ewidencyjnych dołącz się informację DEK-Z.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 49 ust. 2 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r. poz. 44) - dalej u.r.z.s. oraz
 • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 10.05.2023 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz Dz.U. z 2023 r. poz. 995)

____________________________________________________

20 LUTEGO

Złożenie miesięcznej informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-1

Pracodawcy osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% składają Zarządowi Funduszu informacje miesięczne (INF-1) odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Obowiązek ten dotyczy również domów pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, hospicjów w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.

W przypadku składania informacji INF-1 po raz pierwszy lub w przypadku zmiany danych ewidencyjnych należy dołączyć do niej informację INF-Z.

Pracodawca składa miesięczne informacje, poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 21 ust. 2f ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r. poz.44.),
 • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 27.04.2023 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, ksztalceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 827)

____________________________________________________

26 LUTEGO

Złożenie Wn-D oraz INF-D-P dotyczących dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za styczeń

Pracodawca, w celu uzyskania ze środków PFRON miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, składa Funduszowi:

 1. miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych;
 2. wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc.

Informacje i wniosek pracodawca przekazuje w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku. Pracodawca może przekazać informacje i wniosek również w formie dokumentu pisemnego.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 26a-c ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r. poz. 44) oraz
 • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 23.12.2020 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1)

____________________________________________________

27 LUTEGO

SZKOLENIE OBPON: Kontrola PFRON w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

 

____________________________________________________

29 LUTEGO

Przesłanie rocznego obliczenia podatku podatnikowi

Płatnicy przesyłają roczne obliczenie podatku podatnikowi w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 42g ust. 1 pkt 2 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

____________________________________________________

29 LUTEGO

Wystapienie do PFRON o wypłatę IV transzy środków za 2023 r. w ramach refundacji dodatkowych kosztów

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Przepisy wykonawcze zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej lub pracodawcom będącym przedsiębiorstwami społecznymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.