Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

KOMUNIKAT ZPCHR (OBPON) dot. wypełnienia wniosku Wn-U i informacji INF-U-P do wynagrodzeń grudniowych wypłaconych w styczniu 2008r.

Artykuł nie posiada streszczenia
 

KOMUNIKAT OGÓLNOPOLSKIEJ BAZY PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Dla pracodawców, którzy grudniowe pensje wypłacili w styczniu 2008r. Informacja dot. terminu złożenia wniosku Wn-U oraz procedury wypełnienia druku INF-U-P aby móc otrzymać refundację składek z PFRON.


Szanowni Państwo – informujemy, iż aby otrzymać refundację składek od wynagrodzeń grudniowych zapłaconych w styczniu 2008r. należy złożyć do 29 lutego do PFRON następujące dokumenty:a) wniosek o wypłatę refundacji z tytułu zatrudnienia niepełnosprawnych tj. formularz

Wn-U (część I).

b) druk informacyjny tj. formularz INF-U-P(miesięczną informację o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenie społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności) oczywiście dla każdego pracownika niepełnosprawnego z osobna, którego ma objąć refundacja)

Obydwa formularze są załącznikami nr 1 i 2 w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (DzU nr 240, poz. 1754 z 24 grudnia 2007 r.).

Załącznik nr 1 tj. Wniosek Wn-U (część pierwsza) należy wypełnić:

W części B – poz. 13 (za okres) : 1. miesiąc: 12, 3. rok: 2007,

Załącznik nr 2 tj. Miesięczną informację INF-U-P (dla każdego pracownika niepełnosprawnego osobno) należy wypełnić:


Przykład:

Założenia:


 • pracownik niepełnosprawny – stopień lekki pracuje w ZPCHR, w grudniu pozostaje w zatrudnieniu przez cały miesiąc, pracuje na cały etat, jego wynagrodzenie brutto za grudzień 2007r. wynosi 936 PLN. Składka wypadkowa u pracodawcy wynosi – 1,2%

 • Pracodawca wypłacił wynagrodzenia za grudzień do 10 stycznia 2008r.

 • Pracodawca składki od wynagrodzeń za grudzień 2007r. musi zapłacić do ZUS najpóźniej do 15 lutego 2008r.

Druki o refundację składek tj. INF-U-P i wniosek WN-U (1) musi wysłać do PFRON do 29 lutego 2008r.


WYPEŁNIENIE DRUKU INF-U-P


Poz. 36 – 31(liczba dni)

Poz. 44 – 31 (okres zatrudnienia- grudzień 2007r)

poz. 45 – x (2)- ryczałt (wybrana metoda ustalania podwyższonych kosztów)

poz. 46 – tj. 359,64+277,71 =637,35 zł (podwyższone koszty - ryczałt (899,10*40%) + 100% składek ZUS w 2007r.)


W kolejnych pozycjach dotyczących dofinansowań i refundacji (47 – 49) pracodawca powinien wykazać wartości zerowe, gdyż kwota zrefundowanych składek za grudzień 2007 r. podana zostanie w rozliczeniu rocznym za 2007 r.

Poz. 47 – 0

poz. 48 – 0

poz. 49 – 0

poz. 50 – 936 zł (podstawa wymiaru w grudniu 2007r.)

poz. 51 – 91,35 zł (9,76% emerytalne -pracodawca)

poz. 52- 60,84 zł (6,5% rentowe w 2007r. – pracodawca)

poz. 53- 11,23 zł(wypadkowe – pracodawca 1,2%)

poz. 54- 91,35 zł (9,76% emerytalne – pracownik)

poz. 55- 22,93 zł(2,45% chorobowe – pracownik)

poz. 56- wyliczy aplikacja SOD (razem)

poz. 57- wyliczy aplikacja SOD (do wypłaty)

Jednocześnie kwoty składek za grudzień 2007 r. zrefundowane zgodnie z w/w procedurą i ustaleniami powinny zostać wykazane przez pracodawcę w rozliczeniu rocznym pomocy za rok 2007 i wykazane w pozycji dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne sfinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Wypowiedź Pana Szczepana Wrońskiego dla "Rzeczpospolita", dyrektora Wydziału Dofinansowań Rynku Pracy w PFRON.
Ten sposób wypełniania dokumentów dotyczy wyłącznie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych w grudniu 2007 r., których wynagrodzenie wypłacone zostało w styczniu 2008. Składki zostaną w tym przypadku opłacone w lutym 2008 r. Oczywiście nie mogą składać wniosków o wypłatę refundacji za grudzień 2007 r. pracodawcy, którzy już uzyskali sfinansowanie tych składek na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2007 r. Zastosowanie opracowanej przez PFRON metody rozliczenia tych składek jest zgodne z przepisami regulującymi udzielanie pomocy na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
Refundacja zostanie bowiem rozliczona w sprawozdaniu rocznym za zeszły rok.

Opracowanie:

Edyta Sieradzka – Dyrektor ds. Dofinansowań w OBPON

Administrator:

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 


Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.