Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

SZKOLENIE OBPON: BILANSOWE I PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2007 W ZPChr ORAZ U PRACODAWCÓW Z OTWARTEGO RYNKU PRACY. - SPRAWOZDANIE FINANSOWE I ROCZNE ZEZNANIA PODATKOWE CIT, PIT ZA 2007 ROK

Artykuł nie posiada streszczenia


OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


ZAPRASZA NA SZKOLENIE pt.:

BILANSOWE I PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2007 W ZPChr ORAZ U PRACODAWCÓW Z OTWARTEGO RYNKU PRACY. - SPRAWOZDANIE FINANSOWE (BILANS, RZIS) I ROCZNE ZEZNANIA PODATKOWE CIT, PIT ZA 2007 ROK 
 

Pracodawcy osób niepełnosprawnych,
Właściciele firm, Prezesi, Dyrektorzy, Główni Księgowi,
Osoby zajmujące się tą tematyką dofinansowań do wynagrodzeń w firmie.

WYKŁADOWCA:

Joanna Wawrzyńczak ekonomista zawód wykonywany: Główny Księgowy w jednym z ZPCHR specjalizacja: zagadnienia rachunkowości w ZPCHR, sprawozdawczość finansowa, rozrachunki publiczno-prawne, zagadnienia z zakresu prawa podatkowego i bilansowego, książka przychodów i rozchodów, pomoc publiczna - de minimis, ZFRON, systemy zarządzania jakością. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ukończone studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i kontroli finansowej, świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, kilkuletnie doświadczenie w księgowości, m.in. w spółce z kapitałem zagranicznym. Jest również auditorem wewnętrznym ISO 9001:2000. Stała współpraca z firmą OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, konsultant w serwisie   ( www.vademecumwiedz.pl )  , autorka książki "Bilansowe aspekty funkcjonowania ZPChr..." KOMUNIKAT: W związku z uzyskaniem wiążących informacji z drukarni informujemy, że książka Pani Joanny Wawrzyńczak pt.: ”Bilnsowe i podatkowe aspekty funkcjonowania zakładów pracy chronionej oraz pracodawców z otwartego rynku pracy" będzie wydana przed terminem rozpoczęcia szkoleń , tym samym będzie możliwość jej zakupu na szkoleniach. SZKOLENIA ODBĘDĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH MIASTACH I TERMINACH: 1. Miejsce: Wrocław - 18 lutego 2008 (poniedziałek)Pensjonat Jana Pawła II ul. Św. Idziego 2, 50-328 Wrocław lokalizacja 2. Miejsce: Katowice - 19 lutego 2008 (wtorek)Novotel Katowice Centrum Hotel Roździeńskiego 16, 40-202 Katowice lokalizacja 3. Miejsce: Kraków - 21 lutego 2008 (czwartek)Hotel "START Travel" ul. Kapelanka 60, 31-31 Kraków lokalizacja 4. Miejsce: Rzeszów - 22 lutego 2008 (piątek)Hotel Classic ul. Armii Krajowej 32, 35-327 Rzeszów lokalizacja 5. Miejsce: Warszawa - 25 lutego 2008 (poniedziałek)Ośrodek Konferencyjno - Wystawowy GALERIA NA KOLE ul. Ciołka 16, 01-443 Warszawa lokalizacja 6. Miejsce: Bydgoszcz - 26 lutego 2008 (wtorek)PARK HOTEL ul. Wrocławska 3, 85-211 Bydgoszcz lokalizacja 7. Miejsce: Poznań - 27 lutego 2008 (środa)Hotel Trawiński ul. Żniwna 2, 61-663 Poznań lokalizacja 8. Miejsce: Łódź - 28 lutego 2008 (czwartek) Łódzki Dom Kultury ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź lokalizacja  KARTA ZGŁOSZENIOWA >>> PROGRAM SZKOLENIA: SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2007 ROK Elementy sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, inne - w przypadku obowiązku badania sprawozdania finansowego). Terminarz prac związanych ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego za 2007 r. Inwentaryzacja. Zamknięcie ksiąg rachunkowych. Sporządzanie, badanie, zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego. Złożenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Złożenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami w Urzędzie Skarbowym. Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Ujęcie dofinansowania wg ustawy o rachunkowości (wyjaśnienia Ministerstwa Finansów – Departamentu Rachunkowości). Schematy księgowań – różne rozwiązania na przykładach liczbowych, plusy i minusy stosowanych rozwiązań księgowych. Prezentacja nadwyżki SOD w księgach rachunkowych (ujęcie zwiększenia funduszu ZFRON a termin przekazania środków na rachunek bankowy ZFRON). Dofinansowanie za listopad i grudzień 2007 otrzymane w styczniu 2008 r. (moment ujęcia w księgach rachunkowych, prezentacja w RZiS oraz w bilansie). Rozliczenie roczne dofinansowania (moment ujęcia w księgach rachunkowych, prezentacja w RZiS oraz w bilansie). Wynagrodzenia – moment zaliczenia do kosztów bilansowych. Schematy księgowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2007 r. Podział środków z PIT-4, terminy przekazania środków na ZFRON i PFRON. Schematy księgowania wynagrodzenia sfinansowanego z ZFRON (przykłady liczbowe). Prezentacja finansowanych przez budżet i PFRON składek na ubezpieczenia społeczne. Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów. Schematy księgowe. Moment ujęcia finansowanych składek ZUS w księgach rachunkowych – skutki bilansowe. Ujęcie księgowe zwolnień z podatków i opłat w zakładach pracy chronionej. Przykłady liczbowe – dekretacja zwolnienia z podatku od nieruchomości w zpch. Zwolnienia z opłat w zpch – nowe stanowisko BON. Dzień ujęcia zwolnień z podatków i opłat a terminy przekazywania środków na ZFRON i PFRON. Fundusze specjalne – ZFRON. Ewidencja funduszu ZFRON w księgach rachunkowych – przykładowe analityki i rozwiązania ułatwiające bieżącą i okresową kontrolę funduszu. Wydatki z ZFRON w ramach pomocy indywidualnej (zwrotnej, bezzwrotnej) – księgowania. Wydatki z ZFRON w ramach indywidualnych programów rehabilitacji – schematy księgowania pomocy socjalnej oraz pomocy de minimis. Wydatkowanie środków ZFRON ogólnego – w ramach zasady de minimis – stosowane rozwiązania księgowe. Zakup i sprzedaż środków trwałych sfinansowanych z ZFRON – schematy księgowe, kwota do przekazania na ZFRON w przypadku sprzedaży. ROCZNE ZEZNANIA PODATKOWE PIT I CIT Dzień poniesienia kosztów u podatników prowadzących podatkowa księgę przychodów i rozchodów oraz u podatników prowadzących księgi rachunkowe. Podatkowe ujęcie kosztów na przełomie roku. Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów – wybrane zagadnienia Podatkowe ujęcie przychodów z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń w trakcie i na przełomie roku podatkowego (interpretacje urzędów skarbowych). Dofinansowanie za listopad i grudzień 2007. Rozliczenie roczne dofinansowania do wynagrodzeń. Różnice podatkowego ujęcia dofinansowania w roku 2007 w porównaniu do lat ubiegłych w zakładach pracy chronionej. Nadwyżka SOD a przychody podatkowe. Otrzymane dofinansowanie a kwota granicznego przychodu obligująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Składki ZUS finansowane przez budżet i PFRON w aspekcie podatkowym. Wynagrodzenia jako koszt uzyskania przychodów. Moment zaliczenia wynagrodzeń do kosztów podatkowych. Ujęcie wynagrodzeń w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych – korekta kosztów. Pomoc de minimis w księgach rachunkowych oraz w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – skutki podatkowe. Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z ZFRON. Wydatki z ZFRON a prawo do odliczenia podatku VAT. Nadwyżka SOD – wydatki z nadwyżki otrzymanej w 2007 r. w porównaniu do lat ubiegłych. Zeznanie podatkowe PIT-5 (różne przykłady). Zeznanie podatkowe CIT-8 (różne przykłady). RÓŻNICE POMIĘDZY WYNIKIEM BILANSOWYM A PODSTAWĄ OPODATKOWANIA ZA 2007 ROK U OSÓB PRAWNYCH ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Rozwiązania księgowe w przypadku wypłaty wynagrodzeń wypłacanych w miesiącu następnym – koszty podatkowe a bilansowe. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych z ZFRON odnoszona na pozostałe przychody operacyjne (interpretacje urzędów skarbowych). Dotacje otrzymane na zakup środków trwałych – różnice w przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (kwalifikacja przychodów). Różnice w momencie kwalifikacji dofinansowania SOD do przychodów podatkowych i bilansowych – praktyczne rozwiązania bilansowe i pozabilansowe. Tabela prezentująca przejście od wyniku bilansowego do wyniku podatkowego w zakładach pracy chronionej (wykorzystywana m.in. w informacji dodatkowej). VADEMECUM WIEDZY – najciekawsze pytania i odpowiedzi Dofinansowanie do wynagrodzeń w aspekcie bilansowym i podatkowym – w zakładach pracy chronionej oraz u pracodawców z otwartego rynku pracy. Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych, finansowanie składek ZUS – ujęcie bilansowe i podatkowe. PIT-4, zwolnienia z podatków i opłat – księgowania, terminy przekazania środków na ZFRON i PFRON. Wydatki z ZFRON a koszty uzyskania przychodów, amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z ZFRON. Wydatki z ZFRON a prawo do odliczenia podatku VAT. Baza wypoczynkowa, rehabilitacyjna, socjalna finansowana z ZFRON. Zakup i sprzedaż środków trwałych sfinansowanych z ZFRON (m.in. możliwość zakupu w ramach leasingu operacyjnego). Pomoc de minimis. Ewidencja ZFRON. Deklaracje, korekty deklaracji. PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ PANIĄ JOANNĘ WAWRZYŃCZAK NA ZLECENIE FIRMY OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   - PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH   Na szkoleniu odbędzie się również prezentacja firmy Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych   - Prezentację firmy przedstawią pracownicy firmy OBPON:Krzysztof Kuncelman - Właściciel firmy Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, twórca portalu dla pracodawców osób niepełnosprawnych w skład którego wchodzą serwisy: informacyjny - , konsultacyjno - doradczy - , szkoleniowo - audytowy - . Twórca internetowych rozwiązań uwzględniających specyfikę funkcjonowania zakładów pracy chronionej takich jak: ZFRON - zautomatyzowany system ewidencji i rozliczeń, SYSTEM rozliczeń dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych   Prezentacja Systemu :Pani Ida Rolek - współtwórca aplikacji Na szkoleniu promować będziemy książkę pt: ”Bilnsowe i podatkowe aspekty funkcjonowania zakładów pracy chronionej oraz pracodawców z otwartego rynku pracy" autorstwa p. Joanny Wawrzyńczak   wydawnictwo: Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych stron: 1000 opis książki:   Książka poświęcona jest zagadnieniom księgowości w zakładach pracy chronionej, jak również u pracodawców z tzw. otwartego rynku pracy zatrudniających osoby niepełnosprawne. Prezentuje bilansowe i podatkowe ujęcie zwolnień z podatków i opłat w zpch, dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, finansowania oraz refundacji od 1 stycznia 2008 r. składek ZUS, zawiera zasady ewidencji funduszu ZFRON oraz schematy księgowań wydatków z zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych w ramach pomocy de minimis oraz pomocy o charakterze socjalnym dla indywidualnego konsumenta, jak również prezentację tych wydatków według prawa podatkowego a także kwestię odliczania podatku VAT od zakupów finansowanych z ZFRON. Książka wzbogacona została o interpretacje urzędów skarbowych dotyczących powyższych zagadnień, stanowiska i wyjaśnienia MF, MPiPS oraz UOKiK, a ponadto przytacza szereg przykładów z praktyki pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne – pytania dotyczące tej tematyki i odpowiedzi autorki udzielone w serwisie www.vademecumwiedzy.pl więcej informacji o ksiażce >>> KOSZT SZKOLENIA: 350 zł dla Klientów (, ,  ) 390 zł dla pozostałych firm 330 zł dla 2 osoby z tej samej firmy   (WPŁAT PROSIMY DOKONYWAĆ PRZELEWEM ZGODNIE Z DANYMI PODANYMI NA KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ PONIŻEJ) KARTA ZGŁOSZENIOWA >>> PLAN GODZINOWY SZKOLENIA: I. 9.30-10.00 - Rejestracja uczestników szkolenia II. 10.00 - 11.00  - wykłady III. 11.00 - 11.15 (przerwa kawowa) IV. 11.15 - 13.00 - wykłady V. 13.00 - 13.30 (przerwa obiadowa) VI. 13.30 - 14.15 (Prezentacja Systemu e-sod ) oraz planów firmy OBPON - organizatora szkolenia VII. 14.15 - 15.45 - wykłady VIII. 15.45 - 16.30 (Pytania i odpowiedzi) IX. 16.30 - 17.00 (Rozdanie certyfikatów, zakończenie szkolenia) WARUNKI UCZESTNICTWA: zgłoszenia przyjmowane są nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zamawianego szkolenia na numer faksu: (016) 670 63 02 wew. 33(ilość miejsc ograniczona, organizator zastrzega sobie odmowę przyjęcia zgłoszenia z powodu ograniczonej ilości liczby miejsc)   WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLEŃ ZAPEWNIAMY (w cenie szkolenia): pełne materiały szkoleniowe, obszerne opracowanie Pani Joanny Wawrzyńczak serwis kawowy, obiad   Dodatkowych informacji udzielają: Handlowcy - zespół sprzedaży: W przypadku zapytań prosimy wybrać opiekuna wg. regionu.Jolanta Wójcik tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 34 e-mail: jwojcik@bazazpchr.pl regiony: śląskie, dolnośląskie, opolskie Anna Szymańska tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 35 e-mail: aszymanska@bazazpchr.pl regiony: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie Krzysztof Konopelski tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 36 e-mail: kkonopelski@bazazpchr.pl regiony: pomorskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie, łódzkie Magdalena Fedaczyńska tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 37 e-mail: mfedaczynska@bazazpchr.pl regiony: podkarpackie, małopolskie, warmińsko-mazurskie Agnieszka Hano tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 46 e-mail: ahano@bazazpchr.pl regiony: mazowieckie, lubeleskie, podlaskie, świetokrzyskie  Organizator szkolenia:OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH zobacz wszystkie nasze szkolenia: www.szkolenia.zpchr.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.