Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

OBPON szkolenie: ZFRON od 1 stycznia 2008 r. - omówienie wprowadzonych zmian i ich wpływu na wydatkowanie. Indywidualne programy rehabilitacji

Artykuł nie posiada streszczenia
 

 

Szanowni Państwo! W związku z powtarzającymi sie zapytaniami naszych Klientów dot. organizacji szkoleń o tematyce zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a w szczególności zmian wynikających z wejścia w życie od dnia 1 stycznia 2008r. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Dziennik Ustaw nr 245, Poz 1810 - obowiązujące do dnia 30 czerwca 2014 roku, które to zastąpiło obowiązujace dotychczas:

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie zakładowego funduszu
  rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 22, z późn. zm.),

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy
  de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej (Dz. U. Nr 76, poz. 496).

a które wprowadzilo szereg istotnych zmian i rozwiązań w wydatkowaniu środków funduszu - INFORMUJEMY:

Cykl szkoleń ogólnopolskich pt. "ZFRON od 1 stycznia 2008 r. - omówienie wprowadzonych zmian i ich wpływu na wydatkowanie ZFRON" będzie organizowany przez firmę OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH www.vademecumwiedzy.pl  w okresie od 4 marca 2008 roku do 14 marca 2008 roku i będzie obejmował następujące miasta:


1.Miejsce: KRAKÓW - 4 marca 2008
Hotel PTTK Wyspiański
ul. Westerplatte 15, 31-033 Kraków


lokalizacja
2.Miejsce: Wrocław - 5 marca 2008
Pensjonat Jana Pawła II
ul. Św. Idziego 2, 50-328 Wrocław


lokalizacja
3.Miejsce: POZNAŃ- 6 marca 2008
Hotel Vivaldi
ul. Winogrady 9, 61-663 Poznań


lokalizacja
4.Miejsce: ŁÓDŹ - 7 marca 2008
Hotel Światowit
ul. al. Kościuszki 68, 90-432 Łódź


lokalizacja
5.Miejsce: RZESZÓW - 10 marca 2008
Hotel - Villa Riviera
al. Sikorskiego 118, 35-304 Rzeszów


lokalizacja
6.Miejsce: Katowice - 11 marca 2007r.
Hotel Senator
ul. 1-go Maja 3, 40-224 Katowice


lokalizacja
7.Miejsce: Warszawa- 12 marca 2008
Ośrodek Konferencyjno - Wystawowy GALERIA NA KOLE
ul. Ciołka 16, 01-443 Warszawa


lokalizacja
8.Miejsce: BYDGOSZCZ- 13 marca 2008
PARK HOTEL
ul. Wrocławska 3, 85-211 Bydgoszcz


lokalizacja
9.Miejsce: GDAŃSK- 14 marca 2008
Novotel Gdańsk Centrum Hotel
ul. Pszenna 1, 80-749 Gdańsk


lokalizacja


KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA >>>

Wykładowcy:
Pani IZABELA STEPANIAK oraz Pan MARIUSZ HERDZINA
Wykładowcy współpracujący wyłącznie z firmą Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób NiepełnosprawnychIzabela Stepaniak prawnikzawód wykonywany: doradca specjalizacja: wydatkowanie ZFRON, konstruowanie IPR, wzory dokumentów: regulamin zfron, wnioski o pomoc indywidualną, pomoc de minimis, korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, orzeczenia o niepełnosprawności – system orzecznictwa, doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, uprawnienia osób niepełnosprawnych.
             Prowadzi firmę zajmującą sie doradztwem dla zakładów pracy chronionej oraz otwartego rynku pracy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, przeprowadza audyty wydatkowania pomocy publicznej u przedsiębiorcy, konstruuje Indywidualne Programy Rehabilitacji, doradza dla otwartego rynku pracy jakie korzyści wynikają z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, specjalizacja pomoc publiczna dla Zakładów Pracy Chronionej ze szczególnym uwzględnieniem w wydatkowaniu środków ZFRON w kontekście pomocy de minimis. Na stałe współpracuje z firmą OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, konsultant w należącym do OBPON serwisie www.vademecumwiedzy.pl

Mariusz Herdzina doradca zawodowyzawód wykonywany: wieloletni doradca zawodowy, członek zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności specjalizacja: orzecznictwo, stopnie niepełnosprawności, kody niepełnosprawności, orzeczenia o niepełnosprawności w kontekście wydatków z ZFRON, indywidualne programy rehabilitacji
          Doradca zawodowy z certyfikatem MPIPS nr certyfikatu IV/536/02, od 10 lat członek kilku zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności w Krakowie, nadzoruje prawidłowość wydawanych orzeczeń w zakresie poprawności wskazań do zatrudnienia na terenie kilku województw, od trzech lat prowadzi warsztaty oraz kursy doradztwa zawodowego dla członków Komisji Rehabilitacyjnej w zakładzie pracy chronionej, szkolenia dla firm w zakresie orzekania o niepełnosprawności, konstruowania IPR, zatrudniania osób niepełnosprawnych a jako doradca zawodowy opracowuje Indywidualne Programy Rehabilitacji w zakładach pracy chronionej, współpracuje z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. Doradca na stałe współpracujący z firmą OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, konsultant w należącym do OBPON serwisie www.vademecumwiedzy.pl  

KOMUNIKAT: W związku z uzyskaniem wiążących informacji z drukarni informujemy, że książka Pani Moniki Misztal pt.:  "ZAKŁADOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - tworzenie i wydatkowanie przepisy, wyjaśnienia, wzory wniosków, pytania i odpowiedzi, WYDANIE II 2008" będzie wydana przed terminem rozpoczęcia szkoleń , tym samym będzie możliwość jej zakupienia na szkoleniach. 


PROGRAM SZKOLENIA: 

Nowe stanowiska BON – możliwość zakupu samochodu z „dużego ZFRON”!!!, termin przekazywania zaliczek z PIT – 4 na ZFRON – 7 dni od dnia poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

1. Zastąpienie przez nowe Rozporządzenie dwóch dotychczas obowiązujących aktów prawnych:
 
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie
  zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, 
  poz. 22, z późn. zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych
  warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej
  (Dz. U. Nr 76, poz. 496)

2. Możliwość wydatkowania środków z dużego ZFRON poza pomocą de minimis na dowożenie
   do pracy bezwarunkowo oraz na inne tytuły pod warunkiem, że stanowią pomoc dla osób
   niepełnosprawnych na tytuły:

- podstawowa i specjalistyczna opieka medyczna oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne,
- dodatkowe wynagrodzeni pracowników za znajomość i posługiwanie się językiem migowym oraz
  wynagrodzenie lektorów dla   
pracowników niewidomych,
- organizacja turnusów rehabilitacyjnych i usprawniających,
- działalność sportowa, rekreacyjna i turystyczna

3. Szczegółowe omówienie zmian w wydatkowaniu środków ZFRON - pomoc indywidualna w szczególności:


-  uproszczenie wniosku o pomoc indywidualną,
-  umożliwienie złożenia wniosku osobie pełnosprawnej w sprawie dofinansowania kolonii dla dziecka
   niepełnosprawnego,
-  ryczałty samochodowe tylko do celów pozasłużbowych,
-  wyjazd na turnus wraz z opiekunem wg zaleceń lekarza,
-  finansowanie kształcenia i szkoleń pozazawodowych z pomocy indywidualnej,
-  finansowanie dojazdów do pracy osób niepełnosprawnych,
-  rozszerzenie finansowania pomocy dydaktycznych i wydawniczy dla osób niepełnosprawnych

4. Szczegółowe omówienie zmian w wydatkowaniu środków ZFRON – indywidualne programy
    rehabilitacji w szczególności:

- zmiany w komisji rehabilitacyjnej,
- zmiany wymagań dla opiekuna nad uczestnikiem IPR,
- zmiany w treści IPR (diagnoza sytuacji zawodowej, cel, metody realizacji IPR w miejsce oceny 
  stanowiska pracy i psychofizycznych możliwości osoby niepełnosprawnej


5. Zmiany w wydatkowaniu środków ZFRON – „duży ZFRON”

- zmiany w zakresie finansowania szkoleń i kształcenia,
- zmiany w zakresie wyposażenie stanowiska pracy oraz przystosowanie jego
  otoczenia w miejsce przygotowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
- zmiany w finansowaniu robót budowlanych,
- zmiany w dowożeniu do pracy osób niepełnosprawnych


  
6. Finansowanie zakupów z ZFRON na podstawie umowy leasingu tylko skutkującej przeniesieniem własności.
 

7. Regulamin – zmiany osób dokonujących uzgodnień z pracodawcą.

8. Nowe wzory:

- regulaminu ZFRON,
- wniosku o pomoc indywidualną,
- Indywidualnego Programu Rehabilitacji
 
9. Najnowsze stanowiska Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

10. Pytania i odpowiedzi.


PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ PANIĄ IZABELĘ STEPANIAK NA ZLECENIE FIRMY OGÓLNOPOLSKA BAZA
PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH www.vademecumwiedzy.pl - PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH


 

KOSZT SZKOLENIA:

350 zł dla Klientów (, ,  )
390 zł dla pozostałych firm
330 zł dla 2 osoby z tej samej firmy

  (WPŁAT PROSIMY DOKONYWAĆ PRZELEWEM ZGODNIE Z DANYMI PODANYMI NA KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ PONIŻEJ)


KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA >>>

PLAN GODZINOWY SZKOLENIA:

I. 9.00-9.30 - Rejestracja uczestników szkolenia
II. 9.30 - 11.00  - wykłady
III. 11.00 - 11.15 (przerwa kawowa)
IV. 11.15 - 13.00 - wykłady
V. 13.00 - 13.30 (przerwa obiadowa)
VI. 13.30 - 14.15 prezentacja produktów i usług firmy OBPON - organizatora szkolenia
VII. 14.15 - 15.45 - wykłady
VIII. 15.45 - 16.30 (Pytania i odpowiedzi)
IX. 16.30 - 17.00 (Rozdanie certyfikatów, zakończenie szkolenia)

WARUNKI UCZESTNICTWA:

zgłoszenia przyjmowane są nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem zamawianego szkolenia na numer faksu:
(016) 670 63 02 wew. 33
(ilość miejsc ograniczona, organizator zastrzega sobie odmowę przyjęcia zgłoszenia z powodu ograniczonej ilości liczby miejsc)

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SZKOLEŃ ZAPEWNIAMY (w cenie szkolenia):

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
1. "Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych po zmianach" - opracowanie Pani Izabeli Stepaniak
2. Porównanie przepisów w zakresie wydatków ponoszonych z ZFRON w stanie prawnym obow. do dnia 31 grudnia 2007 r. i od dnia 1 stycznia 2008 r., w kontekście ich zaliczania do pomocy de minimis - ANNA PAŁECKA BŁASZCZYK
3. NOWE ZASADY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - Monika Misztal
4. Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych na prostszych zasadach - MONIKA MISZTAL
5. Jeśli prowadzisz zakład pracy chronionej, zyskałeś od 1 stycznia większą swobodę w dysponowaniu pieniędzmi zgromadzonymi na koncie funduszu rehabilitacji - MONIKA MISZTAL
6. NOWE STANOWISKO BON - SAMOCHODY MOŻNA FINANSOWAĆ Z ZFRON, ZALICZKA PIT W TERMINIE 7 DNI OD POBRANIA NA RACHUNEK ZFRON
7. INNE STANOWISKA Biura Pełnomocnika Rzadu ds. Niepełnosprawnych
8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Dziennik Ustaw nr 245, Poz 1810

9. Nowe wzory regulaminu ZFRON, wniosku o pomoc indywidualną oraz Indywidualnego Programu Rehabilitacji

serwis kawowy,

obiad

 


KOMUNIKAT: W związku z uzyskaniem wiążących informacji z drukarni informujemy, że książka Pani Moniki Misztal pt.:  "ZAKŁADOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - tworzenie i wydatkowanie przepisy, wyjaśnienia, wzory wniosków, pytania i odpowiedzi, WYDANIE II 2008" będzie wydana przed terminem rozpoczęcia szkoleń , tym samym będzie możliwość jej zakupienia na szkoleniach. 

 

Na szkoleniach promowac będziemy książke Pani Moniki Misztal pt.: ZAKŁADOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - tworzenie i wydatkowanie przepisy, wyjaśnienia, wzory wniosków, pytania i odpowiedzi, WYDANIE II 2008

 

                  

więcej o książce >>>

 


 

Handlowcy - zespół sprzedaży:
W przypadku zapytań prosimy wybrać opiekuna wg. regionu.
Jolanta Wójcik
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 34
e-mail: jwojcik@bazazpchr.pl
regiony: śląskie, dolnośląskie, opolskie
Anna Szymańska
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 35
e-mail: aszymanska@bazazpchr.pl
regiony: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie
Krzysztof Konopelski
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 36
e-mail: kkonopelski@bazazpchr.pl
regiony: pomorskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie, łódzkie
Magdalena Fedaczyńska
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 37
e-mail: mfedaczynska@bazazpchr.pl
regiony: podkarpackie, małopolskie, warmińsko-mazurskie
Agnieszka Hano
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 46
e-mail: ahano@bazazpchr.pl
regiony: mazowieckie, lubeleskie, podlaskie, świetokrzyskie

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.