Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

BARDZO WAŻNE - KOMUNIKAT OBPON: WYLICZAJĄC POZ.38 INF-D-P ORAZ POZ. 46 INF-U-P TJ. NAJNIŻSZY PUŁAP INTENSYWNOŚCI POMOCY –'KWOTY RYCZAŁTU WYLICZA TJ. USTALA SIĘ ZA MIESIĄCE, W KTÓRYCH WYSTĄPIŁ W ODNIESIENIU DO PRACOWNIKA, KTÓRYKOLWIEK Z KOSZTÓW WYMIENIONYCH W KATALOGU OKREŚLONYM W § 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Z DNIA 13 GRUDNIA 2007R. W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY PRACODAWCOM ZATRUDNIAJĄCYM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ORAZ OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM WYKONUJĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GODPODARCZĄ I ROLNICZĄ'

Artykuł nie posiada streszczenia

TAKIE WYJAŚNIENIE ZAWARTE ZOSTAŁO W ODPOWIEDZI UZYSKANEJ W DNIU WCZORAJSZYM Z BIURA PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DS. ON NA PYTANIE ZADANE PRZE NASZĄ FIRMĘ. (poniżej treść odpowiedzi z BON)


Szanowni Państwo – oznacza to, iż podwyższone koszty, w tym koszty liczone metodą ryczałtową możecie zsumować i wyliczyć w poz. 38 INF-D-P i poz. 46 INF-U-P narastająco za cały okres zatrudnienia osoby w przypadku, gdy w odniesieniu do tego pracownika wystąpił którykolwiek z tzw. podwyższonych kosztów np. koszt zwiększonej absencji chorobowej.


Ministerstwo interpretuje to w taki sposób, iż np. w przypadku gdy pracodawca prowadzący ZPCHR zatrudnia osobę niepełnosprawną od 2007r. ale ta osoba od 1 stycznia 2008r. pozostaje w zatrudnieniu u pracodawcy nadal, jednakże od 1 stycznia do 29 lutego przebywa na zasiłku chorobowym płatnym przez ZUS i od 1 marca wraca do pracy to zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia w wyżej opisanym przykładzie kosztu zwiększonej absencji chorobowej za te dwa miesiące– zatem ryczałt nalicza się od początku roku nawet jak pracownik przez dwa miesiące jest na zasiłku chorobowym.


Z kolei w przypadku przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym Ministerstwo uważa, iż tzw. podwyższone koszty wymienione w § 4 w/w rozporządzenia na ogół nie występują i za te miesiące nie należy wyliczać ryczałtu narastająco chyba, że pracodawca poniósł koszt przypadający także na tego pracownika w tym miesiącu, w którym przebywa na urlopie bezpłatnym np. koszt adaptacji pomieszczeń.


Reasumując – wyjaśnienie Ministerstwa w wyżej opisanych przypadkach pozwala na wyliczenie ryczałtu jeśli pracownik pozostaje w zatrudnieniu ale jest np. na zasiłku chorobowym lub urlopie bezpłatnym, jednakże nakazuje pracodawcom, którzy wybrali metodę ryczałtową - wyliczenie i udowodnienie wystąpienia podwyższonych kosztów wymienionych w § 4 w/w rozporządzenia np. absencji chorobowej itd.

W praktyce będzie to wyglądało tak, że pracodawca chcący wyliczyć ryczałt narastająco za te np. dwa miesiące oczywiście w dalszym ciągu składając druki do PFRON po powrocie pracownika do pracy, będzie wykazywał na druku INF-D-P i INF-U-P w poz. 37 metodę ryczałtową ale w swoich dokumentach w firmie będzie musiał mieć zapis przy tym pracowniku, iż np. w styczniu i lutym wystąpił koszt zwiększonej absencji chorobowej i dlatego został wyliczony za te miesiące również dla niego ryczałt.Przykład:

Pracodawca prowadzący ZPCHR zatrudnia osobę niepełnosprawną od 2007r. Ta osoba od 1 stycznia 2008r. pozostaje w zatrudnieniu u pracodawcy nadal, jednakże od 1 stycznia do 29 lutego przebywa na zasiłku chorobowym płatnym przez ZUS. Od 1 marca wraca do pracy. Osoba jest w stopniu lekkim, zatrudniona na cały etat. W marcu wynagrodzenie osiągane tej osoby wynosi 1126 zł. Składka wypadkowa 1,2%.Pracodawca wybrał formę wyliczania podwyższonych kosztów ryczałtem dla tej osoby. Wyliczył za te dwa miesiące koszt zwiększonej absencji chorobowej a więc – ryczałt może ustalić narastająco.


Wyliczenie najniższego pułapu intensywności pomocy powinno wyglądać następująco:


Wyliczenie najniższego pułapu intensywności biorąc pod uwagę miesiące od stycznia do marca – pierwszy INF-D-P za tą osobę pracodawca wysyła za marzec do 20 kwietnia.

a) ryczałt – 3*374,40 + 311,56 składki za marzec=1434,76

b) koszty płacy za trzy miesiące: 0-styczeń+0-luty+1126+174,08(składki od pracodawcy)=1300,08

za miesiąc marzec najniższym pułapem intensywności będą koszty płacy w kwocie 1300,08 przy tak wyliczonym ryczałcie, kwota w poz. 50 wyliczona przez SODiR wynosi 468 zł.Jednocześnie – informujemy, iż Ci pracodawcy, którzy w sytuacjach podobnych do opisanych w wyjaśnieniu wyliczali ryczałt narastająco za wszystkie miesiące, w których pracownik był w zatrudnieniu nie popełnili błędu ale muszą pamiętać o udowodnieniu wystąpienia w tych miesiącach, w których pracownik np. był na zasiłku chorobowym lub urlopie bezpłatnym któregokolwiek z tzw. podwyższonych kosztów i zrobienia stosownej adnotacji w dokumentach tego pracownika.


Stanowiska BON:

Opracowanie: Edyta Sieradzka – Dyrektor ds. Dofinansowań w OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.