Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

OBPON - ZAPYTANIE DO BON: DOT. PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH ZAMIESZCZONYCH W PROJEKCIE Z DNIA 23 WRZEŚNIA DOT. USTAWY O ZMIANIE USTAWY O REHABILITACJI ...

Artykuł nie posiada streszczenia
Informujemy naszych Klientów, że firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH skierowała do Biura Pelnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zapytanie zwiazane

 

Szanowni Państwo – z wielką uwagą przeczytaliśmy zamieszczony na Państwa stronie internetowej najnowszy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji... (tj. z 23 września 2008r). Po przeanalizowaniu przepisów przejściowych począwszy od art. 3, który dotyczy refundacji składek, jesteśmy zaniepokojeni wprowadzonym zmianami, które mówią, iż ” 1. Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne, na zasadach określonych w art. 25a ust. 2-4  ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r.,przysługuje nie dłużej niż do składek opłaconych w grudniu.


Zapis mówiący o tym, iż refundacja składek na podstawie art. 25 a ust. 2-4 będzie przysługiwała nie dłużej niż do składek opłaconych w grudniu – spowoduje, iż pracodawcy wypłacający wynagrodzenia do końca miesiąca – dostaną tylko refundację składek do wynagrodzeń wypłaconych za listopad, które opłacą do ZUS do 15 grudnia a pracodawcy wypłacający wynagrodzenia w kolejnym miesiącu dostaną tylko refundację składek do wynagrodzeń wypłaconych za październik, które opłacą do ZUS również do 15 grudnia.


Prosimy o jak najszybsze wytłumaczenie przepisów przejściowych a w szczególności zapisu art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 4 ust. 1 i 2, który z kolei mówi o dofinansowaniu do wynagrodzeń tzn. „Dofinansowanie do wynagrodzeń, na zasadach określonych w art. 26a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r., przysługuje nie dłużej niż do wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2008 r. Jak również należy interpretować zapis mówiący, iż „dofinansowanie przysługuje nie dłużej niż do wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2008 r.”. Przecież większość pracodawców wypłaca wynagrodzenia w kolejnym miesiącu i oni wynagrodzenia za grudzień wypłacą np. do 10 stycznia 2009r. Czy im, już dofinansowanie nie będzie przysługiwało?.W nowelizacji z 29 lipca zapisy przejściowe dot. refundacji i dofinansowania dawały podstawę pracodawcom do uzyskania refundacji i dofinansowania za wszystkie 12 miesięcy roku 2008r, gdyż zapisy brzmiały: Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne, na zasadach określonych w art. 25a ust. 2-4 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r., przysługuje nie dalej niż do składek rozliczanych w dokumentach składanych za miesiąc grudzień 2008 r. a zapis o dofinansowaniu brzmiał tak:

1. Dofinansowanie do wynagrodzeń, na zasadach określonych w art. 26A ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r., przysługuje nie dłużej niż do wynagrodzeń wypłaconych za miesiąc grudzień 2008r.


W naszej interpretacji zamieszony obecny projekt nie daje pracodawcom podstaw do uzyskania refundacji składek na pewno za miesiąc grudzień jak i dla wielu za miesiąc listopad.


Prosimy zatem MPiPS (BON) o jak najszybsze wytłumaczenie przepisów przejściowych, które mają mieć zastosowanie do uzyskiwania bieżącej refundacji za 2008r jak i dofinansowania oraz ewentualnego wytłumaczenia zrobienia rozliczenia rocznego na podstawie w/w przepisów przejściowych.

zapytanie BON do pobrania >>>

Opracowanie:

Edyta Sieradzka – Dyrektor ds. Dofinansowań w OBPON

Krzysztof Kuncelman – Właściciel OBPON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.