Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

OBPON: NAJNOWSZE STANOWISKA BON I GIODO, WYROKI WSA I NSA DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZFRON (część 4): Najnowsze wyjaśnienie Biura Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnopsrawnych - pracodawca może ustalić w regulaminie ZFRON za jaki okres wstecz osoba niepełnosprawna może otrzymać pomoc indywidualną

Artykuł nie posiada streszczenia
Najnowsze wyjaśnienie Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnopsrawnych - pracodwca może ustalić w regulaminie ZFRON za jaki okres wstecz osoba niepełnosprawna może otrzymać pomoc indywidualną

Pytanie:

Pracownik niepełnosprawny stara się o dofinansowanie na opłacone składki na indywidualne ubezpieczenie na życie ze środków zfron. Do jakiego okresu wstecz może przedstawić opłacone składki - czy może być to okres ostatnich trzech lat? Zadajemy to pytanie w kontekście wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2008 r., sygn. akt I SA/Kr 677/07, w świetle którego nie ma wyrażonego przepisami zakazu refundacji ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Istotnie, analiza przepisów zarówno ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92), w szczególności art. 33 tejże ustawy, jak i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810), prowadzi do wniosku, że nie ma określonego okresu, w jakim możliwe jest przeznaczanie środków zakładowego funduszu na wydatki już dokonane przez osoby niepełnosprawne. A zatem czy pracodawca może dokonać takich wydatków ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Uprzejmie prosimy o podanie podstawy prawnej.

Odpowiedź:
"...Pracodawca także działając w oparciu o § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810) ustala zakładowy regulamin wykorzystania środków funduszu rehabilitacji, w którym może określić m.in. zasady udzielania pomocy indywidualnej, osoby uprawnione do ubiegania się o pomoc, formy pomocy oraz katalog wydatków, które mogą być finansowane w ramach pomocy indywidualnej, w tym np. może wskazać za jaki okres wstecz osoba niepełnosprawna może otrzymać pomoc, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 11 lit. q...."

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Szczegóły na szkoleniu „Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – stanowiska BON, orzecznictwo sądów a ugruntowana praktyka zakładów pracy chronionej.”OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


zaprasza na NAJNOWSZY cykl szkoleń ogólnopolskich pt:

"Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – stanowiska BON,
orzecznictwo sądów a ugruntowana praktyka zakładów pracy chronionej"
wykładowcy: Izabela Stepaniak, Mariusz Herdzina
PROGRAM SZKOLENIA:

I. Termin odprowadzania środków na ZFRON.

 1. Podatek od nieruchomości, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, nadwyżka SOD do 30 lipca 2007 r.

 2. Podatek od nieruchomości, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, nadwyżka SOD po 30 lipca 2007 r.

 3. Konsekwencje nieterminowych wpłat.


II . Wydatkowanie środków ZFRON.

 1. Katalog wydatków z pomocy indywidualnej, dużego ZFRON, IPR.

 2. Uzasadnienie przykładowych wydatków w ramach IPR:

  a) samochód,

  b) sprzęt rehabilitacyjny, leczenie, leki,

  c) usługi protetyczne,

  d) turnus rehabilitacyjny,

  e) notebook.

 3. Konsekwencje wydatkowania środków ZFRON niezgodnie z przeznaczeniem.


III. Pomoc de minimis.

 1. Maksymalna intensywność pomocy na wydatki objęte pomocą de minimis.

 2. Wydatki będące pomocą de minimis albo pomocą socjalną.

  a) szkolenia i dokształcanie.

  b) samochód – na stanowisku pracy lub likwidacja bariery komunikacyjnej i pomoc dla osoby niepełnosprawnej.

  c) podstawowa i specjalistyczna opieka medyczna oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne,

  d) dodatkowe wynagrodzeni pracowników za znajomość i posługiwanie się językiem migowym oraz wynagrodzenie lektorów dla pracowników niewidomych,

  e) organizacja turnusów rehabilitacyjnych i usprawniających,

  f) działalność sportowa, rekreacyjna i turystyczna


IV. Zaświadczenia o pomocy de minimis.

 1. Zasady ubiegania się o zaświadczenie – praktyka urzędów skarbowych.

 2. Limity pomocy:

 3. Najczęstsze problemy z zaświadczeniami i jak sobie radzić:

  a) odmowa wydania zaświadczenia – brak właściwości urzędu ze względu na uchylenie z dniem 14 czerwca 2008 r. przepisu art. 7 ust. 6b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

  b) odmowa wydania zaświadczenia z lat ubiegłych 2004 maj 2007r.

  c) odmowa wydania zaświadczenia po upływie 30 dni od wydatku.

  d) odmowa wydania zaświadczenia podmiotowi, który utracił status zakładu pracy chronionej i utrzymuje wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 25%.

  e) odmowa wydania zaświadczenia o pomocy de minimis, gdyż wydatek nie został zapłacony bezpośrednio z konta ZFRON.

  f) odmowa anulowania zaświadczenia wydanego za całość zwolnienia z podatku w danym roku.


V. Rezygnacja ze statusu zakładu pracy chronionej.

 1. Procedura rezygnacji ze statusu.

 2. Sposoby wydatkowania środków ZFRON tak by nie zaistniał obowiązek wpłaty środków do PFRON.

 3. Warunki utrzymania i wydatkowania środków ZFRON mimo rezygnacji ze statusu.

 4. Sytuacja pracodawcy po utracie statusu – możliwość dalszego korzystania z pomocy publicznej.


VI. Najczęściej występujące problemy.

 1. Wydatki w ramach pomocy indywidualnej a wydatki z IPR.

 2. Leasing z ZFRON.

 3. Częściowo z IPR częściowo z dużego ZFRON lub środków własnych pracodawcy .

 4. Sprzedaż środka z ZFRON – niezamortyzowana wartość.

 5. ZFRON po rezygnacji ze statusu zakładu pracy chronionej.

 6. Wyposażenie stanowiska pracy telepracownikowi w ramach ZFRON.

 7. Kontrola IPR – dane wrażliwe.


VII. Najnowsze stanowiska Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.


VIII. Wyroki sądów w sprawie ZFRON, de minimis.


IX. Pytania i odpowiedzi.WYKŁADOWCA:
Izabela Stepaniak prawnik
zawód wykonywany: doradca, wspólnik w firmie konsultingowo-szkoleniowej
specjalizacja: wydatkowanie ZFRON, konstruowanie IPR, wzory dokumentów: regulamin zfron, wnioski o pomoc indywidualną, pomoc de minimis, korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, orzeczenia o niepełnosprawności – system orzecznictwa, doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, uprawnienia osób niepełnosprawnych. Doradza zakładom pracy chronionej oraz firmom z otwartego rynku pracy w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych, przeprowadza audyty wydatkowania pomocy publicznej u przedsiębiorcy, konstruuje Indywidualne Programy Rehabilitacji, doradza dla otwartego rynku pracy jakie korzyści wynikają z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, specjalizacja pomoc publiczna dla Zakładów Pracy Chronionej ze szczególnym uwzględnieniem w wydatkowaniu środków ZFRON w kontekście pomocy de minimis. Na stałe współpracuje z firmą OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, wykładowca na szkoleniach organizowanych przez OBPON, indywidualne doradztwo dla Klientów OBPON. Współautorka książki wydawnictwa OBPON 2008 pt.: "Indywidualne programy rehabilitacji", konsultant w należącym do OBPON serwisie www.vademecumwiedzy.pl
Mariusz Herdzina doradca zawodowyzawód wykonywany: wspólnik w firmie konsultingowo-szkoleniowej, doradca zawodowy- praktyk, członek zespołów orzekających o niepełnosprawności specjalizacja: orzecznictwo, stopnie niepełnosprawności, kody niepełnosprawności, orzeczenia o niepełnosprawności w kontekście wydatków z ZFRON, indywidualne programy rehabilitacji

Doradca zawodowy z certyfikatem MPIPS nr certyfikatu IV/536/02, od 10 lat członek kilku zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności w Krakowie, nadzoruje prawidłowość wydawanych orzeczeń w zakresie poprawności wskazań do zatrudnienia na terenie kilku województw, od trzech lat prowadzi warsztaty oraz kursy doradztwa zawodowego dla członków Komisji Rehabilitacyjnej w zakładzie pracy chronionej, szkolenia dla firm w zakresie orzekania o niepełnosprawności, konstruowania IPR, zatrudniania osób niepełnosprawnych a jako doradca zawodowy opracowuje Indywidualne Programy Rehabilitacji w zakładach pracy chronionej, współpracuje z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. Doradca na stałe współpracujący z firmą OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, współautor książki wydawnictwa OBPON 2008 pt.: "Indywidualne programy rehabilitacji". Świadczy indywidualne usługi doradcze dla klientów OBPON, wykładowca na szkoleniach organizowanych przez firmę OBPON, konsultant w należącym do OBPON serwisie www.vademecumwiedzy.plTERMINY:
1.13 października - Kraków
Hotel KAZIMIERZ
31-055 Kraków, ul. Miodowa 16

lokalizacja
2.14 października - Katowice
Hotel Katowice
Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice

lokalizacj
3.15 października - Wrocław
Hotel GEM
ul. Baudouina de Courtenay 16, 51-606 Wrocław


lokalizacja
4.16 października - Poznań
Hotel Trawiński
Ul. Żniwna 2, 61-663 Poznań

lokalizacja
5.17 października - Łódź
Hotel Reymont
91-072 Łódź, ul. Legionów 81


lokalizacja
6.28 października - Gdańsk
Novotel Gdańsk Centrum Hotel
80-749 Gdańsk, ul. Pszenna 1


lokalizacja
7.29 października - Olsztyn
Hotel Warmiński
10-442 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 1

lokalizacja
8.30 października - Bydgoszcz
Hotel Pod Orłem
ul. Gdańska 14 85-006 Bydgoszcz

lokalizacja
9.31 października - Warszawa
START Hotel Portos
Ul. Mangalia 3a, 02-758 Warszawa

lokalizacja
10.3 listopada - Rzeszów
Hotel Classic
ul. Armii Krajowej 32, 35-327 Rzeszów

lokalizacja

W przygotowaniu szkolenie w Rzeszowie

PLAN GODZINOWY:
9:00 - 9:30     rejestracja uczestników
9:30 - 11:00   wykłady
11:00 - 11:15 przerwa kawowa
11:15 - 13:30 wykłady
13:30 - 14:00 obiad
14:00 - 15:00 wykłady
15:00 - 15:15 przerwa kawowa
15:15 - 16:30 wykłady, pytania i odpowiedzi, indywidualne konsultacje

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA >>>

 


CENNIK SZKOLEŃ:

DLA KLIENTÓW ( , , )
cena:350zł
cena:200zł - dla 2 osoby z tej samej firmy (Klienci OBPON)
cena:150zł - dla 3 osoby z tej samej firmy (Klienci OBPON)
( 2 dodatkowe osoby z tej samej firmy w cenie jednej! )
klientem OBPON jest każda firma posiadająca wykupiony, aktywny dostęp do przynajmniej jednej z naszych podstawowych usług: ( , , ) cena promocyjna dla Klientów naszej firmy obowiązuje od dnia 25.08.2008r.
PRZYPOMINAMY! Klienci firmy OBPON otrzymują atrakcyjne rabaty również na szkolenia i kursy kilkudniowe oraz szkolenia wyjazdowe, zagraniczne.
DLA POZOSTAŁYCH FIRM:
cena:390zł
cena:300zł - dla 2 osoby z tej samej firmy
cena:200zł - dla 3 osoby z tej samej firmy
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany cen bez podania przyczyny

Nowe ceny obowiązują od dnia 25 sierpnia 2008 roku i mają zastosowanie do obecnie organizowanych, aktualnych szkoleń oraz wszystkich będących w przygotowaniu:


NA SZKOLENIU PROMOWAĆ BĘDZIEMY NAJNOWSZĄ KSIĄŻKĘ PANI IZABELI STEPANIAK I PANA MARIUSZA HERDZINY:


PONADTO NA SZKOLENIU DOSTĘPNE BĘDĄ W SPRZEDAŻY NAJNOWSZE POZYCJE WYDAWNICZE FIRMY OBPON SKIEROWANE DO PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

BILANSOWE I PODATKOWE ASPEKTY ZAKŁADOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wydanie II 2007/2008 POMOC DE MINIMIS DLA ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
 DZIAŁ SPRZEDAŻY:
 
Jolanta Wójcik - kierownik działu handlowego tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 34 e-mail: jwojcik@bazazpchr.plAgnieszka Sawickatel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 35 e-mail: asawicka@bazazpchr.plregiony: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie Krzysztof Konopelskitel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 36 e-mail: kkonopelski@bazazpchr.plregiony: pomorskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie, łódzkie Magdalena Fedaczyńskatel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 37 e-mail: mfedaczynska@bazazpchr.plregiony: podkarpackie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, opolskie Barbara Dunajtel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 45 e-mail: bdunaj@bazazpchr.plregiony: dolnośląskie, śląskie Agnieszka Hanotel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 46 e-mail: ahano@bazazpchr.plregiony: mazowieckie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie
 


Organizator szkolenia:

 OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM SZKOLENIOWO - DORADCZE DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
Opracowanie:
Krzysztof KuncelmanDodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.