Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

KOMUNIKAT OBPON: ZASTOSOWANIE PRZEZ PRACODAWCÓW PRZEPISÓW PRZEJŚCIOWYCH ZAMIESZCZONYCH W PROJECIE NOWELIZACJI Z 23 WRZEŚNIA 2008r. w związku z uzyskaniem dofinansowania i refundacji

Artykuł nie posiada streszczenia
W związku z zamieszczonymi przepisami przejściowymi W PROJEKCIE Z DNIA 23 WRZEŚNIA DOT. USTAWY O ZMIANIE USTAWY O REHABILITACJI ..., które mogą spowodować brak uzyskania przez część pracodawców refundacji składek np. za miesiąc listopad i grudzień – informujemy, iż podjęte zostały juz w tej kwestii wiążące  decyzje.

Kwestia możliwości utraty, bądź możliwości uzyskania refundacji składek na obecnych lub nowych zasadach stanowi dla wielu pracodawców niezwykle znaczący aspekt finansowy - w szczególności dla tych firm, których dotyczy zastosowanie przepisów przejściowych zamieszczonych w projekcie nowelizacji ustawy z dnia 23 września 2008 roku.

PRZYPOMINAMY, ŻE FIRMA NASZA ZWRÓCIŁA SIĘ DO BON Z OFICJALNYM ZAPYTANIEM
przeczytaj zapytanie >>>

TEMAT TEN m.in. ZOSTANIE PAŃSTWU PRZESTAWIONY I SZCZEGÓŁOWO OMÓWIONY NA ORGANIZOWANYCH PRZEZ NASZĄ FIRMĘ NAJBLIŻSZYCH SZKOLENIACH I KONFERENCJACH (informacje o szkoleniach poniżej)


administracja


 ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W NASZYCH SZKOLENIACH:

KONFERENCJE:
SZKOLENIA 2 DNIOWE O CHARAKTERZE WARSZTATOWYM:


2 - DNIOWE WARSZTATY z uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń i refundacji składek ZUS - EDYTA SIERADZKA (szczegółowy, rozszerzony program szkolenia) UWAGA! NOWE TERMINY!
OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


zaprasza na NAJNOWSZY cykl 2 - dniowych warsztatów z tematyki dofinansowań do wynagrodzeń
osób niepełnosprawnych i refundacji składek ZUS pt:

 
"2 - dniowe warsztaty z uzyskiwania dofinansowania do wynagrodzeń i refundacji składek ZUS ugruntowujace prawidłowe wypełnianie wniosków i druków INF pod kątem rozliczenia rocznego, przeprowadzenie korekt druków pozwalające na prawidłowe rozliczenie. Warsztaty ćwiczeniowe wraz z weryfikacją dotychczas uzyskanej pomocy na zatrudnienie."
W połączeniu z tematyką
:
KORZYŚCI I ZAGROŻENIA dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne po 1 stycznia 2009r. oparte na Ustawie o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych - projekt z dnia 23 września 2008r. - pozytywnie zaopiniowanym przez Komisję Europejską Rady Ministrów w dniu 25 września 2008r. skierowanym na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów
w kontekście uzyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń, dostosowującej przepisy regulujące instrumenty pomocy dla pracodawców do przepisów rozporządzenia Komisji (WE) z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE uznających niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem.”

NA SZKOLENIU OMÓWIONE ZOSTANĄ TAKŻE ASPEKTY DOTYCZĄCE PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W STOPNIU ZNACZNYM BĄDŹ UMIARKOWANYM ZATRUDNIONE PRZY PILNOWANIU, DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ PRZEPISY ART. 16 ust. 1 ustawy o rehabilitacji od 1 października 2008r, którzy będą musieli OBNIŻYĆ WIELKOŚCI RYCZAŁTU O 12,5%
(w związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw nr 171, poz. 1062 z dnia 10 września została zamieszczona nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą (Dz.U. Nr 240, poz. 1756), w którym dodaje się ust. 4A )

INDYWIDUALNE KONSULTACJE ZWIĄZANE Z PROBLEMATYKĄ DOFINANSOWAŃ


Szanowni Państwo, w związku z widocznym zapotrzebowaniem na szkolenia w tematyce dofinansowań do wynagrodzeń i refundacji składek ZUS oraz przygotowywanym kolejnym projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji (...) wprowadzającym szereg istotnych zmian w w/w zakresie tematycznym, zapraszamy na do udziału w 2 - dniowych warsztatach zorganizowanych przez firmę OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH :

WYKŁADOWCA:

Edyta Sieradzka - inżynier, ekonomista
zawód wykonywany: od 1 stycznia 2008r. Dyrektor ds. Dofinansowań i Rozwoju Produktu 'e-SOD' w firmie Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych
specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń i refundacja składek ZUS, SODiR, pomoc publiczna - de minimis, ZFRON, IPR, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w ZPCHr

Była Pełnomocnik Zarządu w jednym z zakładów pracy chronionej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w problematyce funkcjonowania zakładów pracy chronionej. Była Kierownikiem PFRON i Pomocy Publicznej dużej firmy posiadającej status zakładu pracy chronionej zatrudniającej ok. 500 osób w tym 400 osób niepełnosprawnych i Dyrektorem ds. Zarzadzania. Doradza i pomaga w rozliczeniach innym firmom zarówno wśród ZPCH, jak i z tzw. otwartego rynku pracy. Zajmuje się tematyką związaną z zatrudnianiem, rehabilitacją, pomocą publiczną (SOD, de minimis), ZFRON. Doradca i specjalista rozliczeń SOD i składek ZUS. Wzięła udział w ok. 45 szkoleniach z zakresu tematyki osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zajmuje się systemami zarządzania oraz prawem zamówień publicznych. Jest również Auditorem Wiodącym Norm ISO 9001:2000(akredytacja w IRCA). Rozpoczęte studia MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Doradca przy budowie nowego systemu rozliczeń dofinansowań firmy OBPON: e-SOD, wykładowca współpracujący na stałe z serwisem www.vademecumwiedzy.pl . Współautorka książki pt. "DOFINANSOWANIA WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2008r." Autorka publikacji dot. tematyki dofinansowań w dzienniku 'Rzeczpospolita' oraz w serwisie dla pracodawców www.zpchr.info


PROPONOWANE SZKOLENIA ADRESUJEMY PRZEDE WSZYSTKIM DO:
Wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowania do wynagrodzeń i refundację składek ZUS - zarówno zakładów pracy chronionej, jak i firm z otwartego rynku pracy, przedstawicieli firm, które mają zamiar zatrudniać osoby niepełnosprawne i ubiegać się o pomoc w roku 2009, pracowników działów księgowości i kadr - w szczególności osoby zajmujące sie rozliczeniami dofinansowań w firmach. Zapraszamy również osoby z kadry menedżerskiej oraz właścicieli firm, które decydują o wyborze najefektywniejszego modelu zatrudnienia przynoszącego wymierne korzyści po uwzględnieniu zmian zawartych w projekcie nowelizacji i zaprezentowanym na szkoleniu.


PROGRAM SZKOLENIA:
Szczegółowy program szkolenia do pobrania tutaj »
NA SZKOLENIU OMÓWIONE ZOSTANĄ TAKŻE ASPEKTY DOTYCZĄCE PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W STOPNIU ZNACZNYM BĄDŹ UMIARKOWANYM ZATRUDNIONE PRZY PILNOWANIU, DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ PRZEPISY ART. 16 ust. 1 ustawy o rehabilitacji od 1 października 2008r, którzy będą musieli OBNIŻYĆ WIELKOŚCI RYCZAŁTU O 12,5%
(w związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw nr 171, poz. 1062 z dnia 10 września została zamieszczona nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą (Dz.U. Nr 240, poz. 1756), w którym dodaje się ust. 4A )

Opracowanie programu szkolenia: Edyta Sieradzka – Dyrektor ds. Dofinansowań w OBPON


UWAGA! PROGRAM SZKOLENIA OPRACOWANY NA ZLECENIE FIRMY OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH


TERMINY I MIEJSCA:

1.WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
22-23 października 2008r. Boszkowo, Centrum Konf. 'Sułkowski' ( zobacz >>> )

lokalizacj
2.WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
28-29 października 2008r.Lądek Zdrój, Ośrodek Geovita ( zobacz >>> )

lokalizacja
3.WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
4-5 listopada 2008r. (woj. śląskie) Wisła, Ośrodek Geovita ( zobacz >>> )

lokalizacja
4.WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
13-14 listopad 2008r. Jadwisin, Ośrodek Geovita ( zobacz >>> )

lokalizacja
5.WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
17-18 listopad 2008r. Łeba, Hotel Bakista ( zobacz >>> )

lokalizacja
UWAGA! W przypadku większego zainteresowania uczestnictwem w 2 - dniowych warsztatach firma OBPON nie wyklucza zorganizowania szkoleń w innych województwach.

PLAN DZIENNO - GODZINOWY:
DZIEŃ 1:
11:00 rejestracja uczestników, rozpoczęcie szkolenia
11:00 - 14:00 wykłady (w trakcie przerwa kawowa)
14:00 - 14-45 obiad
14:45 - 17:00 wykłady (w trakcie przerwa kawowa)
17:00 - 20:00 czas wolny, mozliwość korzystania z atrakcji oferowanych przez ośrodek
20:00 uroczysta kolacja

DZIEŃ 2:
9:00 - 13:30 ćwiczenia, wykłady (w trakcie przerwa kawowa)
13:30 - 14:00 podsumowanie warsztatów, rozdanie certyfikatów, zakończenie szkolenia
14:00 obiad

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

 • obszerne i szczegółowe opracowanie Pani Edyty Sieradzkiej zawierające istotne informacje dot. dofinansowań i ref. składek ZUS, przykłady wypełniania druków wraz z załącznikami, przykłady rozliczeń, tabele, objaśnienia do druków, wzory wypełnienia druków, omówienie najnowszych aktów prawnych i projektu ustawy
 • TEKST UJEDNOLICONY USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ZMIANY ustawy projektowane od dnia 1 stycznia 2009 r. –według projektu ustawy z dnia 29 lipca 2008 r.
 • opracowanie Pani Anny Pałeckiej - Błaszczyk: "Wpływ zmian zawartych w projekcie ustawy z dnia 29 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na pracodawców po 1 stycznia 2009r. Opracowanie przedstawiające komentarz do poszczególnych zmian najważniejszych dla pracodawców w kolejności zawartej w projekcie"
 • najnowsze stanowiska BON
 • ważne pytania i odpowiedzi z serwisu www.vademecumwiedzy.plNA SZKOLENIACH DOSTĘPNA BĘDZIE NIEBAWEM ODDAWANA DO DRUKU KSIĄŻKA:

 

"DOFINANSOWANIA WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE"
Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2008r.
(Praktyczne kompendium - w ujęciu narastającym wraz z rozliczeniem rocznym w przykładach, pytaniach i odpowiedziach)

AUTORSTWA:
PANA SZCZEPANA WROŃSKIEGO
ORAZ PANI EDYTY SIERADZKIEJ

NA SZKOLENIU DOSTĘPNE BĘDĄ W SPRZEDAŻY NAJNOWSZE POZYCJE WYDAWNICZE FIRMY OBPON SKIEROWANE DO PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

BILANSOWE I PODATKOWE ASPEKTYZAKŁADOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Wydanie II 2007/2008POMOC DE MINIMIS DLA ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE


NA SZKOLENIACH PREZENTOWAĆ BĘDZIEMY KALKULATOR KOSZTU PLANOWANYCH W 2009r. ZMIAN DOFINANSOWAŃ DLA WSZYSTKICH KLIENTÓW I UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ OBPON DOSTĘPNY ZA DARMO!OD ORGANIZATORA:
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE: Pracodawco zatrudniający osoby niepełnosprawne, chcesz wiedzieć, co Cię czeka w 2009 roku – przyjdź na szkolenie, na którym dowiesz się, jak postępować, aby w przyszłym roku móc nadal uzyskiwać pomoc publiczną z PFRON. Na szkoleniu uzyskacie Państwo niezbędne informacje, które pozwolą przygotować firmę na zmiany, jakie będą wprowadzone po nowym roku w polskim prawie dot. osób niepełnosprawnych.
Na szkoleniu zostaną również omówione najnowsze stanowiska BON, które wpływają na bieżące uzyskiwanie pomocy publicznej z PFRON.

Dodatkowo - przedstawione zostaną pracodawcom najnowsze stanowiska Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, które mają wpływ na bieżące uzyskiwanie dofinansowania i refundacji składek z PFRON. Ponadto omówione zostaną na przykładach wyliczenia ryczałtu, najniższego pułapu intensywności pomocy, wypełniania poz. 41 w przykładach.
Na szkoleniu PRZEDSTAWIMY PREZENTACJĘ SYMULACJI WIELKOŚCI DOFINANSOWANIA ZA POMOCĄ INTERNETOWEGO KALKULATORA WG. ZASAD PO 1 STYCZNIA 2009r. NA ZRÓŻNICOWANYCH PRZYKŁADACH UWZGLĘDNIAJĄCYCH RÓŻNE SPECYFIKI ZATRUDNIANIA W TYM WSKAZANE PRZEZ SAMYCH UCZESTNIKÓW SZKOLENIA.
Na szczególny charakter szkolenia wpłyną także informacje, jak postępować, aby nie stracić uzyskiwanych dotychczas dofinansowań do wynagrodzeń i refundacji składek (w świetle nowych zasad) oraz jak postępować, aby oprócz utrzymania pomocy - pomoc na zatrudnianie otrzymywać w sposób najbardziej korzystny i efektywny dla przedsiębiorstwa. Na szkoleniu rozwiejemy także wszelkie wątpliwości uczestników związane z bieżącym uzyskiwaniem dofinansowań i refundacji. Zróżnicowane aspekty tematyczne tego szkolenia, przedstawione w sposób praktyczny na przykładach i wyliczeniach, nieszablonowy sposób dyskusji i formy przekazania informacji znacznie wzbogacą wiedzę nawet tych uczestników, którzy zdążyli zapoznać się już z tematyką dofinansowań dogłębnie. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NASZYM CYKLU SZKOLEŃ - Organizator (OBPON)

UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY W CENIE SZKOLENIA:
 • materiały szkoleniowe,
 • 30 - dniowy bezpłatny dostęp do internetowych kalkulatorów przeliczających efektywność uzyskiwania dofinansowań po 2009r. ( więcej informacji o kalkulatorach >>> )
 • 30 dniowy bezpłatny dostęp do serwisu informacyjnego, dla tych z Państwa, którzy nie mają dostępu do serwisu informacyjnego Serwis Informacyjny (www.zpchr.info)
 • 30 - dniowy, testowy dostęp do serwisu www.vademecumwiedzy.pl (dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie posiadają pełnego dostępu) z możliwościa zadania jednego pytania i uzyskania odpowiedzi od naszych konsultantów,
 • bezpłatne użytkownie na okres 1 miesiąca pełnej wersji aplikacji - www.e-sod.pl
 • certyfikat ukończenia warsztatów,
 • uroczysta kolacja w pierwszy dzień warsztatów szkoleniowych,
 • inne atrakcje zawarte w planie dzienno - godzinowym
 • wyżywienie oraz nocleg,


CENNIK WARSZTATÓW 2 - DNIOWYCH:

Firma OGÓLNOPOLSKIA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, informuje, że wprowadziła nowe, atrakcyjne ceny na usługi szkoleniowe realizowane za pośrednictwem wchodzącej w skład OBPON firmy szkoleniowej OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM SZKOLENIOWO - DORADCZE DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

DLA KLIENTÓW ( , , )

DLA KLIENTÓW ( , , )
cena:650zł
cena:550zł - dla 2 osoby z tej samej firmy (Klienci OBPON)
cena:500zł - dla 3 osoby z tej samej firmy (Klienci OBPON)
klientem OBPON jest każda firma posiadająca wykupiony, aktywny dostęp do przynajmniej jednej z naszych podstawowych usług: ( , , ) cena promocyjna dla Klientów naszej firmy obowiązuje od dnia 25.08.2008r.
PRZYPOMINAMY! Klienci firmy OBPON otrzymują atrakcyjne rabaty również na szkolenia i kursy kilkudniowe oraz szkolenia wyjazdowe, zagraniczne.
DLA POZOSTAŁYCH FIRM:
cena:690zł
cena:600zł - dla 2 osoby z tej samej firmy
cena:550zł - dla 3 osoby z tej samej firmy
cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, wyżywienie i atrakcje zawarte w planie dzienno - godzinowym

WARUNKI UCZESTNICTWA:
zgłoszenia przyjmowane są na numer faksu: (016) 670 63 02 wew. 33 lub 34 lub e-mailem: baza@bazazpchr.pl nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia
(ilość miejsc ograniczona, organizator zastrzega sobie odmowę przyjęcia zgłoszenia z powodu ograniczonej ilości liczby miejsc).

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA >>>DZIAŁ SPRZEDAŻY:

 

Jolanta Wójcik - kierownik działu handlowego tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 34 e-mail: jwojcik@bazazpchr.plAgnieszka Sawicka tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 35 e-mail: asawicka@bazazpchr.plregiony: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie Krzysztof Konopelski tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 36 e-mail: kkonopelski@bazazpchr.plregiony: pomorskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie, łódzkie Magdalena Fedaczyńska tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 37 e-mail: mfedaczynska@bazazpchr.plregiony: podkarpackie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, opolskie Barbara Dunaj tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 45 e-mail: bdunaj@bazazpchr.plregiony: dolnośląskie, śląskie Agnieszka Hano tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 46 e-mail: ahano@bazazpchr.plregiony: mazowieckie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie

zobacz wszystkie nasze szkolenia: www.szkolenia.zpchr.pl
OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM SZKOLENIOWO - DORADCZE DLA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.