Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

ZAPYTANIE OBPON DO MINISTERSTWA FINANSÓW: Propozycja rozważenia zmian w ustawach podatkowych, które skutkowałyby wyłączeniem z opodatkowania podatkiem dochodowym odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym ZFRON

Artykuł nie posiada streszczenia
OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   informuje, że w dniu dzisiejszym zwróciła się do Ministerstwa Finansów z propozycją rozważenia zmian w ustawach podatkowych, które skutkowałyby wyłączeniem z opodatkowania podatkiem dochodowym odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym ZFRON.

Przemyśl, 15.09.2009


Sz.P.
Jan Vincent-Rostowski
Minister Finansów
Ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
    W imieniu swoim oraz pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwraca się z uprzejmą prośbą o rozważenie propozycji wprowadzenia zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie wyłączenia z opodatkowania odsetek zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON), które w myśl przepisów ustawy o rehabilitacji powiększają fundusz ZFRON.
    W obecnym stanie prawnym pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej zobowiązany jest uwzględniania w przychodach podatkowych kwot odsetek od środków zgromadzonych na rachunku funduszu rehabilitacji, pomimo że w ewidencji bilansowej odsetki te nie stanowią przychodów finansowych, lecz w myśl odrębnych przepisów powiększają fundusz rehabilitacji, wykazywany w pasywach bilansu - w pozycji „Fundusze specjalne”.
    Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (publikacja: tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 14, poz. 92, z późn. zm.) prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jak stanowi art. 33 ust. 2 pkt 4 tej ustawy, fundusz rehabilitacji tworzy się w szczególności z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku funduszu rehabilitacji.
    Na podstawie art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy o rehabilitacji pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany do prowadzenia rachunku bankowego środków tego funduszu.
   Środki Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, utworzonego m.in. z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku funduszu rehabilitacji, mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych opracowywane przez powołane przez pracodawców komisje rehabilitacyjne oraz ubezpieczenie osób niepełnosprawnych, zgodnie z zakładowym regulaminem wykorzystania tych środków. Pracodawca jest jedynie dysponentem funduszu rehabilitacji.
   Wydatkowanie środków zgromadzonych na funduszu ZFRON podlega szczególnym rygorom i odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (publikacja: Dz. U. z 2007 r. nr 245, poz. 1810 oraz z 2009 r. nr 107, poz. 891), które określa m.in. rodzaje wydatków ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym w ramach zasady de minimis.
    Dodatkowo należy zaznaczyć, iż zgodnie z wyjaśnieniami Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, środków ZFRON pochodzących z odsetek nie można przeznaczyć na katalog wydatków stanowiących przysporzenie korzyści dla pracodawcy, lecz można je wydatkować wyłącznie w ramach pomocy o charakterze socjalnym dla osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
    Jednocześnie przepisy ustaw podatkowych, tj. ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, nie przewidują wyłączenia z opodatkowania powyższych odsetek. Z kolei odsetki zgromadzone na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych takiemu wyłączeniu podlegają.
    W związku z powyższym, pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej, pomimo iż przedmiotowe odsetki nie stanowią dla niego przychodów finansowych, zobowiązany jest do wykazania ich równowartości w przychodach - w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - a w konsekwencji do zapłaty podatku dochodowego z własnych środków, gdyż ani ustawa o rehabilitacji, ani rozporządzenie w sprawie ZFRON nie przewidują możliwości poniesienia takiego wydatku ze środków funduszu rehabilitacji.
    Obecnie konieczność opodatkowania odsetek zwiększających ZFRON jest bezsprzeczna, co zostało również potwierdzone w wyjaśnieniu Ministerstwa Finansów DD-PB3-1624-MD-8213-137/06 z dnia 22 czerwca 2006 r.:
Zdaniem Ministerstwa Finansów nie ulega wątpliwości, iż otrzymane odsetki, w świetle art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 updop, są przychodem podatkowym spółki. Nie są one wymienione w katalogu wykluczeń z przychodów podatkowych (art. 12 ust. 4 updop). Fakt ewidencjonowania tych odsetek na koncie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych nie ma znaczenia, bowiem to spółka otrzymała odsetki. A jedynie odsetki od środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwiększające środki tego funduszu, nie są zaliczane do przychodów, co wynika z art. 12 ust. 4 pkt 5 updop."


   W imieniu pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej prosimy o rozważenie możliwości wprowadzenia następujących zmian:
 • w ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (publikacja: tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.):
- zastąpienie brzmienia art. 14 ust. 3 pkt 5 o treści następującej:
5) przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - zwiększają ten fundusz,”
- poprzez dodanie słów „lub zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych” na treść o następującym brzmieniu:
5) przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych lub zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych - zwiększają ten fundusz,”
 • w ustawie z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (publikacja: tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, z późn. zm.):
- zastąpienie brzmienia art. 12 ust. 4 pkt 5 o treści następującej:
5) przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zwiększają ten fundusz,”
- poprzez dodanie słów „lub zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych” na treść o następującym brzmieniu:
5) przychodów, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych lub zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zwiększają ten fundusz,”

    Wprowadzenie powyższych zmian sprawiłoby, iż do przychodów nie byłyby zaliczane odsetki tworzące Zakładowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych.

    Prosimy o ustosunkowanie się do proponowanych w niniejszym piśmie zmian.


podpisał: Krzysztof Kuncelman - właściciel OBPON
opracowanie: Joanna Wawrzyńczak - Doradca w OBPON

plik z zapytaniem do pobrania >>>

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.