Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

KOMUNIKAT OBPON: Wystosowanie do BON 15 zapytań w kwestii uzyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych w śwetle wątpliwości wynikających ze zmian po 1 stycznia 2009r. ODPOWIEDZI BON Z DNIA 30.09.2009r. NA ZAPYTANIA OBPON Z DNIA 24.03.2009r.

W związku z licznymi wątpliwościami, niespójnymi  interpretacjami  obowiązującego prawa w ramach dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych, które są wynikiem zmian obowiązującego prawa od 1 stycznia 2009r., firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w dniu 24.03.2009r. zwróciła się do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z prośbą o wydanie jednoznacznych opinii i odpowiedzi na poniższe kwestie. Pytania prezentujemy poniżej. ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z DŁUGO PRZEZ NAS OCZEKIWANĄ ODPOWIEDZIĄ BON Z DNIA 30.09.2009R.

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Krzysztof Kuncelman - właściciel OBPON Edyta Sieradzka - Dyrektor ds. Dofinansowań w OBPON Anna Pałecka - Błaszczyk - Dyrektor ds. Prawnych w OBPON LISTA PYTAŃ:

PYTANIE NR 1.

I. W art. 2 w pkt 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) wprowadzono definicję kosztów płacy, które  oznaczają wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypad­kowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jest to zatem definicja węższa niż zawarta w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214  z 9.8.2008), wedle której koszty płacy oznaczają pełen koszt, jaki faktycznie ponosi beneficjent pomocy z tytułu zatrudnienia pracowników i obejmują:

a) wynagrodzenie brutto, przed opodatkowaniem,

b) składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne oraz

c) koszty opieki nad dziećmi i nad rodzicami.

Natomiast, naszą wątpliwość budzi kwestia, czy prawidłowe jest utożsamianie zakresu pojęcia „kosztów płacy” z pojęciem „wynagrodzeniem osiąganego”, które funkcjonowało w art. 26a ustawy o rehabilitacji w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r. Zakładając bowiem racjonalność ustawodawcy nie użyłby on na określenie tego samego – dwóch różnych pojęć.

W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pojęcie wynagrodzenie za pracę jest interpretowane szeroko, obejmując świadczenia wypłacane w razie choroby pracownika, odprawy wypłacane w przypadku zwolnień z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, odprawy emerytalne i rentowe, gratyfikacje wypłacane pracownikom odchodzącym z pracy, różnego rodzaju udogodnienia i urządzenia dostarczane pracownikom przez pracodawcę, mające podwyższyć atrakcyjność zatrudnienia. A zatem, sposób interpretacji pojęcia „kosztów płacy” przez pryzmat rozporządzenia unijnego powinien być także możliwie szeroki, zwłaszcza że od tego zależna może być rzeczywista wysokość uzyskanego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Czy zatem do kosztów płacy poza w szczególności wynagrodzeniem za pracę (w tym w godzinach nadliczbowych i porze nocnej), wynagrodzeniem za okres przestoju, wynagrodzeniem za czas korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego, w tym urlopu dodatkowego, wynagrodzeniem tzw. „chorobowym”, premiami regulaminowymi, uznaniowymi i o konstrukcji mieszanej, nagrodami jubileuszowymi, dodatkami stażowymi, dodatkami funkcyjnymi, możliwe jest zaliczenie do nich także ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, dodatków o świadczeniowym charakterze (np. dodatków mieszkaniowych), odpraw, zapomóg czy odszkodowań (np. za skrócenie okresu wypowiedzenia)? Wymienione koszty niewątpliwie stanowią koszt pracodawcy związany z zatrudnianiem pracowników, a zatem w świetle orzecznictwa ETS mogłyby zostać uznane za koszty płacy.

PYTANIE NR 2

II. Zgodnie z art. 26b ust. 3 ustawy o rehabilitacji zatrudnienie i wskaźnik, o których mowa w art. 26a ust. 1, 1a i 1b, ustala się odpowiednio na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 28 ust. 3. W części D3 i D4 wniosku Wn-D (objaśnienie 10, 11 i 12) odwołano się bezpośrednio do art. 21 i art. 28 ust. 3 i 4 ustawy o rehabilitacji. Jak wynika z powyższego, do stanu zatrudnienia wlicza się pracowników w zrozumieniu Kodeksu pracy, tzn. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania i spółdzielczej umowy o pracę. Jednakże, stosownie do art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji do liczby pracowników nie wlicza się - jeżeli nie są to osoby niepełnosprawne - osób zatrudnionych:

na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

przebywających na urlopach wychowawczych,

nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,

będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,

nie świadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,

przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Natomiast do pracowników u prowadzącego zakład pracy chronionej, zalicza się także osoby niepełnosprawne wykonujące pracę nakładczą, jeżeli ich wynagrodzenie zostało ustalone co najmniej w wysokości:

  1)   najniższego wynagrodzenia - w stosunku do wykonawców, dla których praca nakładcza stanowi jedyne źródło utrzymania;

  2)   połowy najniższego wynagrodzenia - w stosunku do pozostałych wykonawców.

Wymiar czasu pracy chałupników ustala się jako iloraz wysokości ustalonego wynagrodzenia i najniższego wynagrodzenia, przy czym maksymalny wymiar czasu pracy ustalony w ten sposób nie może przekraczać jednego etatu.

Skoro wyraźnie zastosowano w druku Wn-D odwołanie do wymienionych przepisów ustawy o rehabilitacji, skąd w wyjaśnieniach, które BON wysyła do pracodawców wzięło się wyjaśnienie o konieczności bezpośredniego stosowania przepisów rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych, i to przepisów skonstruowanych na potrzeby określenia definicji małych i średnich przedsiębiorstw (stanowi o tym ich umieszczenie w załączniku 1 do rozporządzenia) a nie w przepisach samego aktu.

PYTANIE nr 3

III. Jak traktować uzyskaną pomoc w postaci dofinansowania do wynagrodzeń w sytuacji, w której pracodawca rozwiązał stosunek pracy bez wypowiedzenia – zgodnie z art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.– Kodeks pracy, i zatrudnił na to miejsce pracownika niepełnosprawnego, a następnie zwolniony pracownik odwołał się do sądu pracy i np. po 3 latach został wydany prawomocny wyrok, z którego wynika, że nie było podstaw do rozwiązania stosunku pracy w ten sposób a uzasadnione było wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę. Czy dofinansowanie do wynagrodzeń uzyskiwane przez ten czas na pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w miejsce zwolnionego pracownika będzie pomocą nienależną. Czy konieczne będzie odprowadzenie odsetek od uzyskanej pomocy za ten okres, skoro zmiana sytuacji prawnej nie była zależna od pracodawcy.

PYTANIE NR 4

IV. W jaki sposób ubiegając się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych pracodawca ma poinformować organ udzielający pomocy (PFRON) o otrzymanej pomocy de minimis – w sytuacji, w której ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych finansuje w ramach zapewnienia podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej – wynagrodzenie przykładowo niepełnosprawnej pielęgniarki lub lekarza, a zaświadczenie o pomocy de minimis uzyska dopiero po około 2 miesiącach od wypłaty wynagrodzenia.

PYTANIE NR 5

V. W jaki sposób ubiegając się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych pracodawca ma wykazać uzyskaną pomoc publiczną z urzędu pracy (środki Funduszu Pracy) na prace interwencyjne, która jest wypłacana co dwa miesiące. Czy w pomniejszeniach i uzyskanej pomocy (druk INF-D-P pozycje 41 i 37) wykaże ją w miesiącu uzyskania czy powinien dokonać podziału na poszczególne miesiące sprawozdawcze. W jaki sposób poinformować o uzyskanej pomocy PFRON – czy wskazując jako dzień udzielenia pomocy – datę podpisania umowy czy datę wypłaty środków.

PYTANIE NR 6

VI. Jakie było ratio legis wprowadzenia jako warunku uzyskania pomocy równoczesnego zwiększenia zatrudnienia ogółem i zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, skoro rozporządzenie unijne stanowi jedynie o wymogu zwiększenia zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

PYTANIE nr 7

VII. Jak interpretować sformułowanie zawarte w ust. 4 art. 41 rozporządzenia KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), które brzmi:

„4. W przypadku, gdy zatrudnianie takich pracowników nie powoduje wzrostu netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w porównaniu ze średnią za poprzednie 12 miesięcy, powodem zwolnienia zapełnionego w ten sposób etatu lub etatów ma być dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy, niepełnosprawność, przejście na emeryturę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego, dobrowolne zmniejszenie wymiaru czasu pracy lub zgodne z prawem zwolnienie za naruszenie obowiązków pracowniczych, a nie redukcja etatu.”

Wydaje się, że celem rozporządzenia było zwiększenie zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych, innymi słowy „zapełnienie” etatów osób niepełnosprawnych.

PYTANIE nr 8

VIII. Czy dla otrzymania dofinansowania na nowo zatrudnionego pracownika w przypadku braku wzrostu zatrudnienia ogółem i niepełnosprawnych znaczenie ma zgodność stanowiska, miejsca wykonywania pracy i niepełnosprawność osoby, która rozwiązała umowę na mocy porozumienia stron ze stanowiskiem nowo zatrudnionej niepełnosprawnej osoby? Tzn. czy księgowa musi być zatrudniona w miejsce księgowej i czy znaczenie ma np. że stanowisko księgowej było w Opolu a teraz nowo zatrudniona osoba ma miejsce pracy w Warszawie, czy znaczenie ma wymiar czasu pracy oraz czy możliwe jest aby nowa osoba niepełnosprawna była zatrudniona na zwolniony etat przez osobę pełnosprawną.

PYTANIE NR 9

IX. Jeśli nie ma tzw. "efektu zachęty" to aby dostać dofinansowanie za każdego nowo zatrudnionego niepełnosprawnego pracownika, należałoby go przyjąć na miejsce innego, którego rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z przyczyn określonych w art.26b ust.4 lub art.26 b ust.5 i czy pracodawcy mogą doszukiwać się takiego pracownika, cofając się np. do początków istnienia firmy, czy trzeba zachować strukturę zatrudnienia /pracownik administracji za pracownika z administracji/.

Pytanie nr 10

X. Jak uzyskać dofinansowanie dla pracownika, który zostaje zatrudniony 1 marca 2009 r. jako pełnosprawny. W miesiącu czerwcu 2009r. przynosi pracodawcy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Jak w takiej sytuacji wypełnić druk INF-D-P, jeżeli pracodawca nie wykaże wzrostu zatrudnienia w czerwcu a jak wypełnić INF-D-P – jeżeli wzrost został wygenerowany, gdyż data zatrudnienia tego pracownika to 1 marca 2009r. a nie czerwiec 2009r. i w myśl przepisów ten pracownik dla pracodawcy w czerwcu jest już tzw. starym pracownikiem i czy w ogóle należy się dofinansowanie dla tego pracownika. Zwłaszcza, że zgodnie z art. 26b ust. 4 ustawy o rehabilitacji efekt zachęty stanowi jedynie „zatrudnienie nowych pracowników niepełnosprawnych w danym miesiącu, u pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą”.

PYTANIE nr 11

XI. Kto z pracowników według przepisów ustawy o rehabilitacji i przypisów do druku INF-D-P jest uważany za tzw. „starego pracownika” , gdyż program SODiR kwalifikuje pracowników jako starych tylko na podstawie założeń, które mówią tylko o dacie zatrudnienia tzn. pracownik musi być zatrudniony przed 1 stycznia 2009r. aby być „starym” a co w sytuacji, jeżeli pracownik był zatrudniony do 31 grudnia 2008r. i teraz ponownie od 1 marca wraca do pracy. Czy jest to nowy czy stary pracownik. Data zatrudnienia będzie wykazana u niego na INF-D-P jako 2009r-03-01. Jak wypełnić w tej sytuacji druk INF-D-P, w kontekście art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych .

PYTANIE NR 12

XII. Prosimy o wyjaśnienie kodu NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. CZY pracodawca mający pracowników niepełnosprawnych posiadających KOD O4-O na orzeczeniach przy stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim, może uzyskiwać zwiększone dofinansowanie z PFRON. A co jeżeli brak jest kodu na orzeczeniu a na decyzji wydanej np. ZUS jest zapis „z tytułu wzroku” - stopień umiarkowany.

Zgodnie z objaśnieniem zawartym w odnośniku 4 na stronie 2 informacji INF-W - Informacja półroczna dotycząca spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o rehabilitacji – załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz.U. z 2003 r., Nr 104 poz. 968) - do osób niewidomych zalicza się osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, u których stwierdzono wrodzone lub nabyte wady wzroku powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenia pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni.

Skoro w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 28 ustawy o rehabilitacji zdefiniowano stopień schorzenia narządu wzroku, który uprawnia do zaliczenia osoby niepełnosprawnej do osób niewidomych, i wobec braku innej definicji osoby niewidomej na gruncie przepisów ustawy o rehabilitacji, czy należy uznać, że dla celów ustawy o rehabilitacji osobą niewidomą winna być osoba, która spełnia wymienione kryteria. A zatem czy pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną, która posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oznaczonym symbolem 04-O lub osobę legitymująca się innym orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, posiadającą zaświadczenie od lekarza specjalisty okulisty potwierdzające występowanie u niej schorzenia narządu wzroku w stopniu określonym w powyższym rozporządzeniu, będzie uprawniony do uzyskania podwyższonego dofinansowania do wynagrodzeń?

PYTANIE nr 13

XIII. Prosimy o odpowiedź: Czy warunkiem otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń w 2009 r. jest opłacenie składek ZUS np za m-c 1/2009 przed wysłaniem wniosku o dofinansowanie. Zaznaczamy, iż dla firm wypłacających wynagrodzenia w kolejnym miesiącu nie jest to możliwe dotrzymanie terminu wysłania dokumentów za np. styczeń 2009 r. do PFRON do 20 lutego, gdyż termin opłacenia składek ZUS upływa 15 marca 2009r. Czy w tym roku wystarczy, iż przed wysłaniem dokumentów do PFRON zostanie oczywiście wypłacone pracownikom wynagrodzenie za pracę.

PYTANIE nr 14

XIV. Co w sytuacji, w której pracodawca nie dotrzymałby terminu uiszczenia składek na ubezpieczenia społeczne ale składki te w końcu zapłacił? Czy pomoc ta, wobec tego, że pracodawca faktycznie poniósł koszty płacy, byłaby należna?

PYTANIE nr 15

XV. Jak wypełnić INF-D-P i otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, dla którego pracodawca specjalnie stworzył nowe stanowisko pracy, ale w miesiącu jego zatrudnienia nie wystąpił efekt zachęty ani nie został ona zatrudniony „w miejsce” innego pracownika, z którym rozwiązano stosunek pracy w sposób określony w art. 26b ust. 4 i 5.

pobierz plik zapytania >>>24.03.2009r. INTERWENCJA OBPON DO BONw kwestii przedłużającego się okresu oczekiwania na skierowane przez naszą firmę do Biura ważne pytaniaODPOWIEDŹ BON W związku z przedłużającym się okresem oczekiwania na odpowiedzi dot. skierowanych do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych ważnych pytań ze strony firmy OBPON oraz pojawiającymi się zapytaniami od zniecierpliwionych pracodawców osób niepełnosprawnych informujemy, że firma OBPON  w dniu 20 maja 2009r. wystosowała do Biura następujące pismo: pobierz plik zapytania >>> 20.05.2009r. pobierz plik z odpowiedzią >>> 02.06.2009r. W pierwszej połowie czerwca 2009 roku  firma OBPON opublikowała odpowiedź Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w kwestii przedłużającego się okresu oczekiwania na odpowiedzi skierowane do BON. Informację tę zamieściliśmy jako odrębną w serwisie www.zpchr.info pod adresem http://www.zpchr.info/?url=inf_arch&art=71745&pg=35 . Nie zamieściliśmy jej natomiast w miejscu bezpośrednio się do pisma odnoszącego, tj. głównie przy zapytaniu skierowanym do BON w kwestii dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych, które są wynikiem zmian obowiązującego prawa od 1 stycznia 2009r. , a na które firma OBPON oczekuje już 113 dni. Poniższe pismo Biura, z dnia 30 czerwca 2009r. przedstawia niezadowolenie z faktu braku publikacji odpowiedzi (wyjaśnienia) BON z powodu skierowania zapytania do UOKIK w miejscu publikacji samego zapytania. Firma OBPON informuje, że nie miała ani nie ma w zamiarze stawiać Biuro w niekorzystnym świetle. Pismem z dnia 02.06.2009r. (BON-I-52312-212-LK/2009) Biuro poinformowało nas o powodach opóźnienia w odpowiedzi na jedno z naszych zapytań. Publikując wspomniane pismo jako odrębną informację, przyznajemy, iż zasadnym było również opublikowanie go w miejscu wskazania okresu oczekiwania na odpowiedź Biura. Nie opublikowanie tego również w wymienionym miejscu jest wynikiem najzwyklejszego niedopatrzenia ze strony naszej firmy i nie miało w swoim zamiarze obniżenia zaufania osób odwiedzających nasze serwisy względem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepelnosprawnych. Za niedopatrzenie serdecznie przepraszamy. Krzysztof Kuncelman - właściciel OBPON pismo BON z dnia 30.06.2009r. w spr. publikacji OBPON o przedłużającym się braku odpowiedzi ze strony BON >>> ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 30.09.2009r. DOSTĘPNA PO ZALOGOWANIU

Blokada dostępu

Dostęp do tego zasobu oraz innych blokowanych zasobów serwisu informacyjnego posiadają tylko zarejestrowanie użytkownicy, którzy korzystają z okresowego płatnego dostępu do obpon.pl

Nowość! Dostęp dobowy (24h) za jedyne 109zł + 23% VAT Dowiedz się więcej »

Jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i chciałbyś uzyskać płatny dostęp (1), (3), (6) lub (12) miesięczny do zablokowanych wiadomości zarejestruj się

Dla ułatwienia Państwu kontaktu z naszą firmą, uruchomiliśmy specjalną infolinię OBPON:

0801 00 30 31

Płatności obsługuje:

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.