Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wyniki wyszukiwania

Strona 3212 z 3408
Znalezionych artykułów: 34074

[ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON]: w sprawie konsekwencji zajęcia komorniczego w kontekście uzyskiwanej przez pracowników pomocy indywidualnej oraz prawidłowości regulowania płatności za usługi lub towary za pomocą karty płatniczej wydanej do rachunku ZFRON ODPOWIEDŹ BON Z 31.07.2013 R.

Kategorie: Aktualności, Komunikaty OBPON, Stanowiska, interwencje

W dniu 12 czerwca Organizacja OBPON.ORG zwróciła się do BON z zapytaniem odnośnie w sprawie konsekwencji zajęcia komorniczego w kontekście uzyskiwanej przez pracowników pomocy indywidualnej oraz prawidłowości regulowania płatności za usługi lub towary (zgodne z katalogiem wydatków z funduszu...

[ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON] dotyczące możliwości przesunięć środków ZFRON pomiędzy poszczególnymi częściami funduszu rehabilitacji przeznaczonymi na wydatki ogólne, pomoc indywidualną oraz IPR ODPOWIEDŹ BON Z 17.06.2013 R. Kolejne zapytanie OBPON.ORG z prośbą o doprecyzowanie stanowiska z dnia 17.06.13 r ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 01.08.2013 R.

Kategorie: Aktualności, Komunikaty OBPON, Stanowiska, interwencje

W dniu 03.06.2013 r. Organizacja OBPON.ORG zwróciła się do BON z zapytaniem dotyczącym możliwości przesunięć środków ZFRON pomiędzy poszczególnymi częściami funduszu rehabilitacji przeznaczonymi na  wydatki ogólne, pomoc indywidualną oraz IPR      

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: Finansowanie ze środków ZFRON usług medycznych świadczonych na rzecz niepelnosprawnych pracowników przez przychodnię prowadzoną przez zpchr a pomoc de minimis ODPOWIEDŹ BON Z 30.07.2013 R.

Kategorie: Aktualności, Komunikaty OBPON, Stanowiska, interwencje

W dniu 12 czerwca Organizacja OBPON.ORG zwróciła się do BON z zapytaniem odnośnie finansowania ze środków ZFRON usług medycznych świadczonych na rzecz niepelnosprawnych pracowników przez przychodnię prowadzoną przez zpchr a pomoc de minimis. Plik pisma do BON do pobrania >>> Z...

KOMUNIKAT OBPON.ORG WYJAŚNIENIA UOKiK odnośnie badania sytuacji ekonomicznej w przypadku występowania o zaświadczenie o pomocy de minimis

Kategorie: Aktualności, Dofinansowania z PFRON, Komunikaty OBPON, Pomoc publiczna

Z uwagi na fakt, iż pomoc de minimis nie może zostać udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, organ udzielający pomocy musi dokonać analizy sytuacji pracodawcy na podstawie przedstawianych przez niego informacji, tj. ustalić, czy nie są spełnione kryteria określone w...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.