Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wyniki wyszukiwania

Strona 5 z 3443
Znalezionych artykułów: 34424

Urlop bezpłatny jak rezygnacja z pracy

Kategorie: Biznes, Księgowość, kadry, Niepełnosprawność, Praca, Zmiany w prawie

Matka zajmująca się niepełnosprawnym dzieckiem podczas urlopu bezpłatnego powinna otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

[Opracowanie OBPON:] Przywrócenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami

Kategorie: Aktualności, Dofinansowania z PFRON, Księgowość, kadry, Opracowania OBPON

Czy pracodawca zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami, który spóźnił się ze złożeniem wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami może zwrócić się z prośbą o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń?...

[Opracowanie OBPON:] Czy PFRON ma obowiązek udostępniania informacji o pracodawcach objętych dofinansowaniem w związku z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami?

Kategorie: Aktualności, Niepełnosprawność, Opracowania OBPON, PFRON

Czy firma będąca kontrahentem przedsiębiorcy uzyskującego dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami może złożyć do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie struktury zatrudnienia u takiego...

[Opracowanie OBPON:] Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu

Kategorie: Aktualności, Niepełnosprawność, Opracowania OBPON, Praca

W sytuacji kiedy pracownik stara się o kredyt musi on przedstawić w banku zaświadczenie o zatrudnieniu. Taki dokument wystawiany jest przez pracodawcę, aby potwierdzić fakt istnienia stosunku pracy oraz wskazać jego szczegółowe parametry.

[Opracowanie OBPON:] Czy osoba z niepełnosprawnością, która w orzeczeniu ma wpisaną pracę w warunkach chronionych, może podejmować pracę u pracodawcy nie posiadającego statusu zakładu pracy chronionej?

Kategorie: Aktualności, Niepełnosprawność, Opracowania OBPON, Praca

Praca dla osoby z niepełnosprawnością stanowi tę samą wartość, co dla osób pełnosprawnych. Ograniczeniami bywają niekiedy bariery psycho-fizyczne oraz formalne. Czy adnotacja w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności o pracy w warunkach chronionych, zamyka przed osobą z niepełnosprawnością drzwi firm...

[Opracowanie Ekspertów OBPON:] Zmiana stopnia niepełnosprawności emeryta z umiarkowanego na znaczny a prawo do dofinansowania z PFRON

Kategorie: Aktualności, Niepełnosprawność, Opracowania OBPON, Zmiany w prawie

Stan faktyczny

Firma zamierza zatrudnić emeryta z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, który złożył wniosek do PZON o podwyższenie stopnia niepełnosprawności z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia.

Czy w przypadku dostarczenia pracodawcy orzeczenia ze znacznym stopniem niepełnosprawności...

[Opracowanie OBPON:] Na jaki numer rachunku bankowego pracodawca zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami powinien dokonać zwrotu nienależnie otrzymanego dofinansowania do wynagrodzeń?

Kategorie: Aktualności, Dofinansowania z PFRON, Księgowość, kadry, Opracowania OBPON

Pracodawca, który uchybił terminowi poniesienia kosztów płacy musi zwrócić Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) nienależnie otrzymane dofinansowania wynagrodzeń. Na jaki numer rachunku bankowego pracodawca powinien zwrócić uzyskane środki?

Wynagrodzenia w Polsce już nie nadążają za inflacją

Kategorie: Biznes, Księgowość, kadry, Zmiany w prawie

Realny spadek płac to niezbyt dobra informacja dla naszych portfeli i poziomu życia oraz perspektyw wzrostu PKB. Ale może przyniesie ograniczenie galopady cen.

Rząd chce poprawić ustawę o CIT

Kategorie: Biznes, Księgowość, kadry, Zmiany w prawie

Podatek minimalny zostanie odroczony do 2023 r. i będzie inaczej liczony. Znikną przepisy o ukrytej dywidendzie.

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.