Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowania OBPON

Strona 1 z 125

Opracowanie OBPON: Wypowiadanie umów o pracę pracownikom w wieku ochronnym

W okresie czterech lat, jakie poprzedzają osiągnięcie wieku emerytalnego pracownicy posiadający okres zatrudniania, który pozwala im na przejście na emeryturę z chwilą osiągnięcia odpowiedniego wieku, podlegają szczególnej ochronie. W tym okresie pracodawca nie może im wypowiedzieć umowy o pracy, ani...

Opracowanie OBPON: Udostępnienie danych policji przez leasingodawcę

Zakupy finansowane leasingiem są coraz popularniejsze, szczególnie dotyczy to rynku samochodowego. Biorąc pod uwagę wzrost zakupów wielu podatników ma różne problemy podatkowe związane z opłatami dotyczącymi leasingu. Czy zatem opłata za udostępnienie danych policji przez leasingodawcę jest kosztem?...

Opracowanie OBPON: Umorzenie pożyczki przyznanej ze środków ZFRON

Zakład pracy chronionej prowadzący Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) ma prawo umorzyć część pożyczki udzielonej ze środków tego funduszu osobie niepełnosprawnej. Musi jednak pamiętać, że nie może tego uczynić w każdym przypadku.

Opracowanie OBPON: Efekt zachęty metodą jakościową

Jednym z niezbędnych warunków uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością jest wykazanie tzw. efektu zachęty. O ile jego metoda ilościowa jest raczej łatwa do przyswojenia, trudniej wygląda sprawa z metodą jakościową. Warto więc poznać na czym ona konkretnie...

Opracowanie OBPON: Dyscyplinarka w ciąży

Wbrew powszechnemu przekonaniu nawet kobieta w ciąży może zostać dyscyplinarnie zwolniona z pracy. Jest wprawdzie bardziej chroniona prawem od zwykłego pracownika, ale w tym wypadku ochrona ma wyraźnie zarysowane granice.

Opracowanie OBPON: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W celu minimalizowania problemów gospodarczych w naszym kraju, które spowodowała epidemia koronawirusa rządzący starają się wspomagać najbardziej potrzebujące osoby. Po tym jak zamknięte zostały placówki oświatowe w trudnej sytuacji znaleźli się rodzice, którzy muszą pozostać ze swoimi dziećmi w...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.