Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Praca

Strona 6 z 825

Opracowanie OBPON: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych - praca zdalna

Praca zdalna w szczególnym stopniu zyskała na popularności w okresie pandemii koronawirusa, kiedy wiele zakładów pracy nie mogło funkcjonować w dotychczasowej formie, jaką była praca stacjonarna. Jednak telepraca od dawna funkcjonuje na rynku pracy, a w ostatnich czasach również modyfikowane są przepisy...

Opracowanie OBPON: Przedsiębiorca - wynajem samochodu

W wielu firmach samochód jest dużą wygodą, a w wielu przypadkach nawet koniecznością. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że nabycie firmowego samochodu może być zbyt kosztowne, szczególnie dla początkującego przedsiębiorcy. Dobrym rozwiązaniem może więc stać się wynajem auta.

Opracowanie OBPON: Badania psychotechniczne

Jeżeli obowiązki zawodowe wymagają szczególnych cech psychicznych do ich wykonywania, wówczas pracownicy lub kandydaci do pracy muszą poddać się badaniom psychotechnicznym. Do tej grupy pracowników należą między innymi pracownicy poruszający się samochodem w ramach wykonywania swoich obowiązków...

Opracowanie OBPON: Pracownik z padaczką - odpowiednia adaptacja stanowiska pracy

Epilepsja to specyficzny rodzaj niepełnosprawności. Podczas przystosowania stanowiska pracy dla osoby głuchej czy niewidomej mamy pewne wytyczne, w przypadku padaczki stanowisko pracy to poza wytycznymi również spojrzenie na zaś, czyli branie pod uwagę dodatkowych ewentualnych skutków w przyszłości.

Jak...

Opracowanie OBPON: Pomoc kuratora dla osoby niepełnosprawnej

Istnieją takie sytuacje, kiedy osoba niepełnosprawna potrzebuje pomocy do prowadzenia wszelkich spraw albo spraw określonego rodzaju lub też załatwienia poszczególnej sprawy. Wówczas sąd opiekuńczy może ustanowić kuratora. Kurator dla osoby niepełnosprawnej zajmuje się właśnie takimi sprawami....

Opracowanie OBPON: Przedsiębiorca - zasiłek opiekuńczy

Zasiłkiem opiekuńczym określamy ten rodzaj świadczenia, które przysługuje zarówno osobom zatrudnionym na umowę o pracę jak i przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą. Trzeba jednak pamiętać, że prawo do zasiłku opiekuńczego w przypadku przedsiębiorcy uzależnione jest od terminowych...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.