Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

ZFRON

Strona 1 z 41

Opracowanie OBPON: Zmiany w zakresie kontroli ZFRON i ZFA

Pracodawcy prowadzący Zakłady Pracy Chronionej muszą się liczyć z możliwością przeprowadzenia kontroli, mającej na celu sprawdzenie prawidłowego prowadzenia Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) oraz Zakładowego Funduszu Aktywności (ZFA).

Opracowanie OBPON: Zasady tworzenia IPR

Na przedsiębiorcę prowadzącego Zakład Pracy Chronionej nałożone zostały liczne obowiązki. Do jednego z nich należy utworzenie Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON). Część środków tego Funduszu, nie mniejszą niż 15%, pracodawca może przeznaczyć na realizację zadań...

Vademecum Wiedzy: Finansowanie leków z ZFRON a rodzaj niepełnosprawności

Prowadzący Zakład Pracy Chronionej ma obowiązek utworzenia Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki z tego Funduszu są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej. Wziąwszy to ostanie pod uwagę, czy z ZFRON można zrefundować pracownikowi z...

Vademecum Wiedzy: Korzystanie z siłowni ZPCh przez pełnosprawnych pracowników

Pracodawcy prowadzący Zakłady Pracy Chronionej (ZPCh) mają obowiązek stworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Środki Funduszu przeznaczane są na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób z niepełnosprawnościami. Czy w ramach tego katalogu mieści się...

Komunikat OBPON.org: Pytanie i odpowiedź UOKiK dot. możliwości korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis potwierdzających zgodność z przepisami prawa wydatków dokonywanych ze środków ZFRON

Organizacja OBPON.org w dniu 25 stycznia zwraciła się do UOKiK z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiocie możliwości korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis potwierdzających zgodność z przepisami prawa wydatków dokonywanych ze środków zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.