Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

VADEMECUM WIEDZY

Strona 27 z 39

Vademecum Wiedzy: Przepisanie IPR na innego pracownika

Pytanie: Dla pracownika został napisany IPR na zakup maszyny (zakład posiada pomoc de minimis). Jednak pracownik bardzo długo choruje i prawdopodobnie nie otrzyma zdolności do pracy.

Czy można przepisać IPR na innego pracownika i gdzie należy zgłosić tą zmianę, czy nowy de minimis?

Vademecum Wiedzy: Turnus rehabilitacyjny a nieobecność w pracy

Pytanie: Pracownik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności złożył wniosek o udzielenie urlopu na okres turnusu rehabilitacyjnego - 21 dni. Na dzień dzisiejszy pracownikowi zostało do wykorzystania 2 dni urlopu dodatkowego oraz 1 dzień urlopu wypoczynkowego.

Jak należy postąpić z okresem...

Vademecum Wiedzy: Dofinansowanie wynagrodzenia pracownikowi WTZ

Pytanie: Organizacja, niebędąca zpch, prowadzi WTZ i co miesiąc otrzymuje dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. WTZ otrzymał ze środków PFRON dofinansowanie na prowadzenie zajęć klubowych. Środki te są wykorzystywane m.in. na wynagrodzenia pracowników prowadzących zajęcia. Co w...

Vademecum Wiedzy: Dodatkowa premia a koszty płacy w INF-D-P

Pytanie: Czy do kosztów płacy w poz. 52 załącznika INF-D-P do wniosku o dofinansowanie wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej Wn-D należy doliczyć również dodatkową premię, od której opłacane były składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz podatek? Czy ewentualna korekta powinna polegać...

Vademecum Wiedzy: Czas pracy lekarzy w zpch

Pytanie: Spółka z o.o. będąca zakładem pracy chronionej pracuje na dwie zmiany i na każdej z nich przez pełne 8 godzin dostępna jest jedna z pielęgniarek, zatrudnionych na umowę o pracę. Dotychczas zpch miał także podpisaną umowę z dwoma lekarzami: psychiatrą i kardiologiem. Czy w przepisach prawa...

Vademecum Wiedzy: Wydatki w ramach IPR - usługi medyczne

Pytanie: Pracownica które jest objęta Indywidualnym Programem Rehabilitacji dostarczyła fakturę za usługę medyczną ale płaciła gotówką. W harmonogramie działań ma ujęte sfinansowanie wizyt u lekarza specjalisty i wymaganych badań.

Czy można w ramach IPR refundować fakturę czyli dokonać zwrotu...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.