Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

VADEMECUM WIEDZY

Strona 3 z 39

Vademecum Wiedzy: Niewykorzystane środki z ZFRON

Na koncie ZFRON 15 proc. (IPR) zostały niewykorzystane pieniądze za poprzedni rok. Na jakie konto należy wpłacić te pieniądze do PFRON i do kiedy? Czy trzeba wypełniać jakiś dokument? DEK-2 nie jest wypełniany ponieważ wpłaty dokonywane są do US. Ponadto, czy z IPR można opłacać zwrot za wizyty...

Vademecum Wiedzy: Kolejne orzeczenie o niepełnosprawności po przerwie

Pracownik został zatrudniony kilka la temu jako niepełnosprawny z orzeczeniem umiarkowanym ze schorzeniem specjalnym ważnym do 31.12.2018 r. Po tym czasie pracownik nie złożył wniosku o ustalenie stopnia niepełnosprawności. W systemie od 01.01.2019 r. figurował jako zdrowy (bez dotacji SOD). 30.11.2022 r....

Vademecum Wiedzy: Prawidłowe wydatkowanie środków ZFRON

Niektórzy pracodawcy zadają sobie pytanie, jak należy rozumieć pojęcie "ujawnienie wydatkowania ZFRON niezgodnie z przepisami lub niedotrzymania terminu do przekazania środków"? Mają oni wątpliwość czy dotyczy to zauważenia i skorygowania błędu czy stwierdzenia nieprawidłowości dopiero podczas...

Vademecum Wiedzy: Czy okulary korekcyjne można sfinansować z ZFRON?

Pracownik, który pracuje przy komputerze (średnio 6 godzin dziennie) dostał od lekarza okulisty zalecenie pracy w specjalnych okularach korekcyjnych (recepta na okulary zawiera stwierdzenie "do pracy przy komputerze"). Czy taki zakup można sfinansować z ZFRON jako wyposażenie stanowiska pracy (pomoc de...

Vademecum Wiedzy: Data zaliczenia pracownika do osób z niepełnosprawnościami

Pracownica miała orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności do końca listopada 2022 r. 13 grudnia 2022 przedłożyła nowe orzeczenie, rozpatrzone na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2022 r. z wniosku z 10 października 2022 r., w który zaliczono ją do stopnia umiarkowanego, gdzie ustalony stopień datuje się...

Vademecum Wiedzy: Zakup samochodu z IPR dla pracownika

Czy pracodawca może sfinansować zakup samochodu dla pracownika po urazie kręgosłupa, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności na stałe, stopień znaczny 10-N 05-R. Czy taki zakup jest możliwy z Indywidualnego Programu Rehabilitacyjnego (IPR) poza pomocą?

Vademecum Wiedzy: Terminy wpłat na PFRON

Do kiedy niewykorzystane, uzyskane w danym roku kalendarzowym, środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) pochodzące ze zwolnień należy wpłacić do PFRON?

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.