Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

VADEMECUM WIEDZY

Strona 1 z 27

Vademecum Wiedzy: Uchybienie terminu wystawienia ulg we wpłatach na PFRON

Firma od niedawna jest zakładem pracy chronionej. Na początku funkcjonowania, nie spełniała kryteriów, do wystawiania ulg we wpłatach na PFRON naszym kontrahentom. Niestety przegapiła moment, w którym już mogła te ulgi wystawiać, tym samym tego nie robiła. W związku z tym pojawiło się pytanie, czy...

Vademecum Wiedzy: Zwolnienie pracownika podlegającemu ochronie przedemerytalnej

Pracodawca zwrócił się z zapytaniem w temacie zwolnienia osoby w czasie ochrony przedemerytalnej. Pracownica urodzona 02.04.1964r. Od 23.11. 2021r. przebywała na zwolnieniu lekarskim. Zasiłek chorobowy wyczerpała 23.05.2022r. Złożyła między czasie wniosek o świadczenie rehabilitacyjne z decyzją...

Vademecum Wiedzy: Delegacja pracownika z niepełnosprawnością

ZPCHr zwrócił się z zapytaniem na temat delegacji pracowniczych. Jakie kryteria oraz konsekwencje zostają nałożone na pracodawcę w momencie delegowania pracownika w celach służbowych? Czy delegacja może zostać rozliczona i ujęta na liście płac?

Vademecum Wiedzy: Zaliczka na podatek a rozliczenie wspólnie z małżonkiem

Spółka ze statusem ZPCHr zadała pytanie odnośnie zapisów art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zapis stanowi, że w przypadku przekroczenia przez pracownika pierwszego progu podatkowego zaliczkę na podatek należy odprowadzić na rachunek urzędu skarbowego. Co w przypadku złożenia przez...

Vademecum Wiedzy: Winda w siedzibie ZPCHr - kto ponosi koszt inwestycji?

ZPCHr zatrudnia osoby o różnych stopniach niepełnosprawności i różnych schorzeniach. Biuro firmy mieści się na I pietrze dwukondygnacyjnego budynku - pomieszczenia biura są dzierżawione od właściciela budynku. Czy firma jest zobligowana do posiadania (zapewnienia) windy umożliwiającej pracownikom...

Vademecum Wiedzy: Upoważnienie pracownika firmy do podpisywania wniosku Wn-P-ZF

ZPChr korzysta z rekompensaty z PFRON na podstawie ustawy z 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. poz 558).Pracodawca chce upoważnić pracownika firmy do podpisywania wniosku Wn-P-ZF o...

Vademecum Wiedzy: Sfinansowanie kursu pierwszej pomocy ze środków ZFRON

Firma planuje zorganizować dodatkowe szkolenie dla poszczególnych kierowników podległych placówek handlowych- sklepów- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. Są to pracownicy zarówno pełnosprawni jak i z niepełnosprawnością. Czy koszt takiego szkolenia dla pracowników niepełnosprawnych moglibyśmy...

Vademecum Wiedzy: Wydatkowanie środków z ZFRON w ramach pomocy indywidualnej, dla osób niepełnosprawnych na zwrot kosztów dojazdów do pracy i z pracy oraz innych celów pozasłużbowych.

Czy pracodawca udzielając pomocy indywidualnej ze środków funduszu rehabilitacji może w ramach tej pomocy brać pod uwagę jednocześnie §2 ust.1, pkt. 11 lit. m i §2 ust.1, pkt. 11 lit.n Rozporządzenia o ZFRON. Pracodawca uwzględniając złożone wnioski dotyczące w/w pomocy indywidualnej, chciałby...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.