Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

VADEMECUM WIEDZY

Strona 1 z 42

Vademecum Wiedzy: Kiedy można rozpocząć wydatkowanie środków z puli ZFRON?

Zaklad Pracy Chronionej buduje nową siedzibę. Pytanie: Czy w tym momencie, czyli gdy nie ma jeszcze żadnych odbiorów, nowy adres nie jest jeszcze zgłoszony jako nowe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, można już wydatkować środki z puli zfron? Zakończenie budowy planowane jest na 12.2023....

Vademecum Wiedzy: Kiedy można wykazać efekt zachęty jakościowy?

Stan faktyczny: Pracodawca od 01.05.2023 zatrudnia pracownika na stanowisko Referent ds kadr i administracji. Ma efekt zachęty ilościowy na minusie. Kilka lat temu zwolniono pracownika niepełnosprawnego ze stanowiska Specjalista ds kadr. Pytanie: Czy można wykazać efekt zachęty jakościowy dla tych dwóch...

Vademecum Wiedzy Zwrot środków na rachunek ZFRON - co z odsetkami?

Stan faktyczny: Z konta ZFRON została opłacona faktura za paliwo na dowóz osób niepełnosprawnych, gdyż pracodawca nie ma umowy na refundację z PFRON. Omyłkowo zapłacono kwotę brutto zamiast netto. Pracodawca chciałby dokonać zwrotu środków na rachunek ZFRON. Pytanie: Czy oprócz kwoty głównej czyli...

Vademecum Wiedzy: Omyłka w rezygnacji z korzystania z ulg we wpłatach na PFRON

Stan fakyczny: Firma udziela ulg we wpłatach na PFRON. Spółki miejskie (PGK i PGO) korzystają z usług firmy. Na początku roku wszystkim kontrahentom wysłano informację wraz z oświadczeniem o rezygnacji z ulg. Firma otrzymała rezygnację z PGO, jak się później okazało z podpisem prezesa PGK.  Pracodawca...

Vademecum Wiedzy: Kwota podatku do wyrównania - gdzie należy ją przekazać?

Stan faktyczny: Pracownik (Pani) przebywa na urlopie macierzyńskim. W maju otrzymała wynagrodzenie (zasiłek macierzyński) za kwiecień. Wynagrodzenie wypłacane jest do 10 dnia każdego m-ca. W czerwcu otrzymała wynagrodzenie za maj. W czerwcu pracodawca zrobił korektę listy płac z wyrównaniem od 26.04...

Vademecum Wiedzy: Kontynuacja wsparcia po zamknięciu IPR

Stan faktyczny: Pracownik z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu problemów psychicznych ma otwarty program IPR, który kończy się, z uwagi na to, że pracownik nie będzie miał przedłużonej umowy czasowej. Polityka firmy zakłada zatrudnienie firmy sprzątającej. Działania, które miały pomóc...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.