Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Opracowania OBPON

Strona 1 z 114

Opracowanie OBPON: Praca zdalna na podstawie specustawy o koronawirusie

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych to pierwszy akt prawny, który reguluje powierzanie pracownikom pracy zdalnej. Przepis ten jest dość oszczędny, dlatego też może...

Opracowanie OBPON: Pisemne wypowiedzenie umowy o pracę

Obowiązek złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę na piśmie oznacza wymaganie zachowania zwykłej formy pisemnej. Tak więc, wymaganie zachowania podpisu własnoręcznego nie jest dochowane, jeżeli nie jest to znak oryginalny, a jedynie odtworzony za pomocą kalki, kserokopiarki, skanera albo faksu.

Opracowanie OBPON: Dokumenty związane z zatrudnieniem, a likwidacja pracodawcy

Zasady przechowywania dokumentów związanych z zatrudnieniem w przypadku likwidacji lub ogłoszenia upadłości pracodawcy z sektora prywatnego określa art. 51u ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W przepisie tym wskazane zostały m.in. podmioty odpowiedzialne za wybór...

Opracowanie OBPON: 20 proc. z ZFRON na wynagrodzenia lub pomoc bytową

Do 20 proc. środków zgromadzonych na koncie Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) będą mogli wykorzystać przedsiębiorcy, u których taki fundusz istnieje. Pieniądze w nim zgromadzone będzie można przeznaczyć wyłącznie na wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób zatrudnionych...

Opracowanie OBPON: Praca zdalna, a ustawa dotycząca koronawirusa

2 marca 2020 roku Sejm przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa weszła w życie 8 marca 2020 roku. Jednym z rozwiązań, które są w niej przewidziane jest...

Opracowanie OBPON: Koronawirus, a odroczenie składek ZUS

W związku z pandemią koronawirusa ZUS ma pomóc przedsiębiorcom, którzy będą mierzyć się z problemami finansowymi. Tacy przedsiębiorcy będą mogli starać się m.in. o odroczenie terminu płatności składek.

Opracowanie OBPON: Pokrywanie kosztów szkoleń wyjazdowych z ZFRON

Szkolenia wyjazdowe mają to do siebie, że obejmują wiele wydatków niezwiązanych bezpośrednio z samymi szkoleniami. Pracodawcy zastanawiają się więc czy w przypadku pracowników niepełnosprawnych mogą pokrywać koszty np. noclegów, wyżywienia lub parkingów z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób...

Opracowanie OBPON:Praca zdalna uzasadniona

Zagrożenie koronawirusem jak najbardziej uzasadnia chęć przejścia na pracę zdalną tam, gdzie jest to możliwe - tak można scharakteryzować konkluzję artykułu „Dziennika Gazety Prawnej”. Periodyk zauważa przy tym, że w dalszym ciągu wielu pracodawców nie chce się zgodzić na taką formę świadczenia...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.