Księgowość, kadry

Strona 1 z 649

Egzekutor bez nadpłaty

Komornik sądowy, który zatrudnia pracowników, czyli pracodawca, nie jest zwolniony z dokonywania wpłat na PFRON.

Nowe druki deklaracji i informacji dla PFRON

Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się wzory formularzy składanych przez firmy, które są zobowiązane do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Z gromadzeniem dokumentów do emerytury lepiej nie czekać

Już od 1 października 2017 r. na emeryturę będzie mogła przejść 60-letnia kobieta i 65-letni mężczyzna. Aby mogli uzyskać prawo do świadczenia, muszą przedłożyć w ZUS odpowiednią dokumentację. Czasem bywa to trudne.

Ugoda pozasądowa bywa niewiele warta

Jeśli treść ugody o naprawienie przez pracownika szkody wyrządzonej firmie zawiera postanowienia niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, sąd odmówi nadania jej klauzuli wykonalności.

Szef musi zdążyć z dyscyplinarką

Pracodawca ma tylko miesiąc na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy zatrudnionego. Po tym terminie rozwiązanie umowy jest wadliwe, co ma decydujące znaczenie w razie sporu przed sądem pracy.

Przy rozstaniu dni opieki bez rozliczeń

Pracownikowi, który do końca zatrudnienia nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego, przysługuje ekwiwalent pieniężny. Nie nalicza się go natomiast z tytułu niewybranych dni opieki nad dzieckiem.

Jeśli karać, to jednakowo

Pracodawca nie może dowolnie stosować środków dyscyplinujących. Powinien uwzględniać rodzaj naruszenia, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy. Musi się przy tym kierować zasadą równego traktowania w zatrudnieniu.