Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

[Szkolenie online]: Nowe zasady wydłużania orzeczeń w oparciu o ustawę z dnia 19.12.2023

Bezpłatny webinar: Zakup usługi lub produkcji jako sposób na redukcję wpłat na PFRON

Kontrola PFRON w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

25 – lecie działalności OBPON

Nasze audyty to indywidualne podejście, profesjonalizm oraz gwarancja poprawnej dokumentacji w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Praktyczna wiedza i doświadczenie w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Oferta indywidualna: Audyt poprawności rozliczeń z PFRON

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą audytów poprawności rozliczeń z PFRON przeprowadanych przez Panią Małgorzatę Tylewicz-Piwnik - doświadczonego praktyka w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Zakres audytów obejmuje m. in. -Prawidłowość prowadzenia dokumentacji...

Komunikat OBPON: Rozszerzenie programu najbliższych szkoleń - w zakresie tematyki zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Dynamiczne zmiany w przepisach prawa mają bezpośredni wpływ na tematykę naszych szkoleń.  Senat RP w dniu 20.12.2023 r. przyjął bez poprawek ustawę uchwaloną w dniu 19.12.2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o...

SZKOLENIE BON: dokumentowanie niepełnosprawności pracowników

Organizacja OBPON.ORG w imieniu Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza wszystkich pracodawców na szkolenia z zakresu dokumentowaniu niepełnosprawności pracowników.Zmiana dotychczasowych zasad ustawowego wydłużania terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o...

Opracowanie ekspertów OBPON: Czy zawsze rachunek bankowy, na który pracodawca przekazuje wynagrodzenie niepełnosprawnego pracownika, musi należeć do tego pracownika?

Pracownik złożył pracodawcy oświadczenie, w którym wskazał numer rachunku fundacji prowadzonej w ramach zadania publicznego Domu Pomocy Społecznej, jako numer rachunku, na który ma wpływać jego wynagrodzenie. Zgodnie z tą dyspozycją pracodawca przekazywał więc jego wynagrodzenie na wskazany rachunek...

Vademecum Wiedzy: Korekty dokumentów SOD

Stan faktyczny: Dnia 20 grudnia 2022 roku, jeden z pracowników wykorzystał 182 dni zasiłku. W trakcie rozmowy telefonicznej dowiedział się, że nie otrzyma świadczenia rehabilitacyjnego. W związku z tym złożył wniosek o urlop w okresie od 21 do 31 grudnia 2022 roku oraz o rozwiązanie umowy za...

Vademecum Wiedzy: Zwolnienie z podatku od nieruchomości a stany zatrudnienia.

Stan faktyczny: Spółka z o.o. będąca ZPCHr korzysta ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Część pracowników niepełnosprawnych posiada zaświadczenie od lekarza specjalisty o chorobie psychicznej (dla celów w/w zwolnienia z podatku od nieruchomości). Zaświadczenia te są wydane nieraz na czas...

Vademecum Wiedzy: Renta socjalna a pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności

Stan faktyczny: Pracodawca przyjął do pracy osobę z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która posiada jednocześnie Decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej przyznającą rentę socjalną z funduszu centralnego. Pracownik nie posiada żadnego Orzeczenia Lekarza Orzecznika ZUS....

Vademecum Wiedzy: Czy można dokonać korekty wniosku WN-P-ZF w trakcie roku?

Czy dysponent funduszu rehabilitacji, który w roku 2023r. złożył za miesiąc styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec oświadczenie o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w treści art. 33 b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób...

Wyraź zgodę na newsletter OBPON i bądź na bieżąco!

Szkolenia OBPON zatrudnianie, rozliczanie, współpraca z osobami z niepełnosprawnością

Obniżenie, redukcja, optymalizacja wpłat na PFRON

Procesy rekrutacyjne ukierunkowane na różnorodność

Vademecum Wiedzy: Czy okulary korekcyjne można sfinansować z ZFRON?

Pracownik, który pracuje przy komputerze (średnio 6 godzin dziennie) dostał od lekarza okulisty zalecenie pracy w specjalnych okularach korekcyjnych (recepta na okulary zawiera stwierdzenie "do pracy przy komputerze"). Czy taki zakup można sfinansować z ZFRON jako wyposażenie stanowiska pracy (pomoc de...

Oferta indywidualna: Audyt poprawności rozliczeń z PFRON

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą audytów poprawności rozliczeń z PFRON przeprowadanych przez Panią Małgorzatę Tylewicz-Piwnik - doświadczonego praktyka w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Zakres audytów obejmuje m. in. -Prawidłowość prowadzenia dokumentacji...

Interwencja OBPON.org: Wystawianie ulg we wpłatach na PFRON przez uprawnionych sprzedających – dla wszystkich kontrahentów zamiast dla kontrahentów objętych obowiązkiem wpłat (art. 21 ustawy o rehabilitacji).

W dniu 9 stycznia 2024 r. Organizacja OBPON.org zwróciła się do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o możliwość wystąpienia z interwencją do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczącą konieczności zmiany nieprawidłowej interpretacji przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o...

Oferta indywidualna: Audyt poprawności rozliczeń z PFRON

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą audytów poprawności rozliczeń z PFRON przeprowadanych przez Panią Małgorzatę Tylewicz-Piwnik - doświadczonego praktyka w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Zakres audytów obejmuje m. in. -Prawidłowość prowadzenia dokumentacji...

Opracowanie OBPON: Czy działania w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami mają wpływ na sytuację tych osób na rynku pracy? – analiza raportu NIK

W dniu 17 kwietnia 2023 roku Najwyższa Izba Kontroli na swojej stronie internetowej opublikowała raport pt. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane przez samorządy województw. W treści tego raportu NIK przeprowadziła analizę efektywności wprowadzania na otwarty rynek pracy osób z...

Opracowanie OBPON: Powierzenie niepełnosprawnemu pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres dłuższy niż trzy miesiące a zmiana warunków pracy lub płacy

Pracodawca zatrudniający pracownika z niepełnosprawnością powierzył temu pracownikowi pracę inną niż ta, która została określona w umowie o pracę. W założeniu pracodawcy niepełnosprawny pracownik miał wykonywać taką pracę wyłącznie przez okres trzech miesięcy, niemniej jednak okres ten...

Werbeo - Portal Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.