Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

[Szkolenie online]: Utrata statusu Zakładu Pracy Chronionej obligatoryjna i fakultatywna na wniosek pracodawcy

Certyfikowane warsztaty dla doradcy zawodowego - członka komisji ds. IPR

[Szkolenie online]: Zatrudniaj osoby z niepełnosprawnością. Obowiązki pracodawcy i uprawnienia pracowników w kontekście aktualnych przepisów prawa

Prawidłowe gospodarowanie środkami ZFRON ze szczególnym uwzględnieniem IPR oraz zasadami kontroli

Nasze audyty to indywidualne podejście, profesjonalizm oraz gwarancja poprawnej dokumentacji w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Praktyczna wiedza i doświadczenie w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Opracowanie OBPON: Kiedy urlop macierzyński może zostać przerwany

Urlop macierzyński to okres zwolnienia od pracy, aby sprawować osobistą opiekę nad nowonarodzonym dzieckiem. Pracodawca udziela urlopu macierzyńskiego w całości a za cały jego okres ubezpieczona nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego. Urlop macierzyński nie powinien być przerywany, jednak w...

Opracowanie OBPON: Konsekwencje zaległości wobec ZUS

Nieopłacenie składek ZUS w określonym terminie niosą ze sobą konsekwencje dla przedsiębiorcy. Niekiedy, ze względu na różne okoliczności, zdarza się, że składki nie zostaną zapłacone w terminie. Co w takiej sytuacji może zrobić właściciel firmy?

Oferta indywidualna: Audyt poprawności rozliczeń z PFRON

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą audytów poprawności rozliczeń z PFRON przeprowadanych przez Panią Małgorzatę Tylewicz-Piwnik - doświadczonego praktyka w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Zakres audytów obejmuje m. in. -Prawidłowość prowadzenia dokumentacji...

Opracowanie OBPON: Kiedy urlop macierzyński może zostać przerwany

Urlop macierzyński to okres zwolnienia od pracy, aby sprawować osobistą opiekę nad nowonarodzonym dzieckiem. Pracodawca udziela urlopu macierzyńskiego w całości a za cały jego okres ubezpieczona nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego. Urlop macierzyński nie powinien być przerywany, jednak w...

Opracowanie OBPON: Konsekwencje zaległości wobec ZUS

Nieopłacenie składek ZUS w określonym terminie niosą ze sobą konsekwencje dla przedsiębiorcy. Niekiedy, ze względu na różne okoliczności, zdarza się, że składki nie zostaną zapłacone w terminie. Co w takiej sytuacji może zrobić właściciel firmy?

Opracowanie OBPON: Zwolnienie płatności za turnus sanatoryjny z należności do ZUS w przypadku pokrycia kosztów przez pracodawcę zatrudniającego niepełnosprawnego pracownika

Pracodawca, który zatrudnia pracowników z niepełnosprawnościami, zwrócił jednemu ze swoich pracowników koszty pobytu w sanatorium. W firmie, dla której pracował, obowiązywał układ zbiorowy pracy, który umożliwiał takie działanie. Środki finansowe na ten cel pochodziły z kapitału obrotowego...

Opracowanie OBPON: Rodzaje umów pracowniczych

Oprócz umowy o pracę można zatrudnić pracownika na podstawie umów cywilnoprawnych. Czym różnią się te umowy i jakie obowiązki i prawa z nich wynikają dla pracodawcy i pracownika?Z punktu widzenia pracownika, najkorzystniejszą umową jest umowa o pracę. Niesie ona ze sobą kilka zabezpieczeń i...

Vademecum Wiedzy: Wypowiedzenie umowy a urlop dodatkowy

Pytanie dotyczy dodatkowego urlopu z tytułu posiadanego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (stopień umiarkowany) Pracownik planuje zrezygnować z pracy w miesiącu lutym. Czy urlop dodatkowy z tytułu posiadanego orzeczenia ustala się w proporcji, w tym wypadku powinny być to 2 dni?

Vademecum Wiedzy: Dokumentacja z zatrudnienia pielęgniarki w ZPCHr

Jakie dokumenty powinna przedłożyć pielęgniarka, która będzie zatrudniona w Zakładzie Pracy Chronionej, na podstawie umowy o pracę i na podstawie umowy cywilno prawnej, żeby móc wykonywać w zawód pielęgniarki? Czy jest obowiązek składnia dokumentacji pielęgniarki do Wojewody?

Wyraź zgodę na newsletter OBPON i bądź na bieżąco!

Szkolenia OBPON zatrudnianie, rozliczanie, współpraca z osobami z niepełnosprawnością

Obniżenie, redukcja, optymalizacja wpłat na PFRON

Procesy rekrutacyjne ukierunkowane na różnorodność

Vademecum Wiedzy: Prawidłowe wydatkowanie środków ZFRON

Niektórzy pracodawcy zadają sobie pytanie, jak należy rozumieć pojęcie "ujawnienie wydatkowania ZFRON niezgodnie z przepisami lub niedotrzymania terminu do przekazania środków"? Mają oni wątpliwość czy dotyczy to zauważenia i skorygowania błędu czy stwierdzenia nieprawidłowości dopiero podczas...

Oferta indywidualna: Audyt poprawności rozliczeń z PFRON

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą audytów poprawności rozliczeń z PFRON przeprowadanych przez Panią Małgorzatę Tylewicz-Piwnik - doświadczonego praktyka w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Zakres audytów obejmuje m. in. -Prawidłowość prowadzenia dokumentacji...

KOMUNIKAT OBPON: Los orzeczeń o niepełnosprawności wciąż niepewny

Opracowanie: Małgorzata Tylewicz - Piwnik, Wiceprezes OBPON.ORG.W głosowaniu 30 marca Senat odrzucił ustawę o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Nowela uchwalona przez Sejm w dniu 9.03.2023 r. zawiera m.in. uchylenie art. 15h tzw. ustawy covidowej, na...

Opracowanie OBPON: Czy działania w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami mają wpływ na sytuację tych osób na rynku pracy? – analiza raportu NIK

W dniu 17 kwietnia 2023 roku Najwyższa Izba Kontroli na swojej stronie internetowej opublikowała raport pt. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowane przez samorządy województw. W treści tego raportu NIK przeprowadziła analizę efektywności wprowadzania na otwarty rynek pracy osób z...

Opracowanie OBPON: Zakup wózka widłowego ze środków ZFRON

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej zatrudnia pracownika z niepełnosprawnością na stanowisku pracy, na którym zatrudniony wykonuje prace związane z sortowaniem i przenoszeniem towarów, w związku z czym pracownik musi przenosić liczne palety z towarami. Z uwagi na to pracodawca zakupił dla...

Vademecum Wiedzy: Płatność z ZFRON w walucie obcej

Pracodawca chciałby zakupić części do maszyny, którą obsługują osoby niepełnosprawne. Części pochodzą z Chin. Pracodawca chciałby ten wydatek pokryć ze środków ZFRON w ramach pomocy de minimis. Pytanie: Czy ze środków ZFRON można finansować wydatek w walucie USD?

Opracowanie OBPON: Płaca minimalna dla pracownika z niepełnosprawnością w 2024 r.

W dniu 14 września 2023 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. Zgodnie 1 uregulowaniami tego rozporządzenia zarówno minimalne wynagrodzenie, jak i stawki godzinowe wzrosną. Dotyczy to również pracowników z niepełnosprawnościami. Jakie będą zmiany...

Werbeo - Portal Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.