Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

KOMUNIKAT OBPON: Uprawnienia niepełnosprawnych obywateli Ukrainy przybywających na teren Polski - odpowiedź MRiPS

Szanowni Państwo,

z uwagi na prowadzenie działalności informacyjnej z obszaru aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce oraz doradczej na rzecz pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami - prosimy o udzielnie odpowiedzi na poniższe pytania.

Przedmiotowe zapytania kierują do nas także sami obywatele Ukrainy, ponieważ brak ogólnodostępnych informacji na ten temat.

W ramach naszej codziennej pracy - regularnie udostępniamy praktyczne informacje, kierowane również do obywateli Ukrainy. Zależy nam na tym, aby byłe one rzetelne, nie budziły wątpliwości i pochodziły ze sprawdzonego źródła - stąd nasza prośba o pomoc.

 

PYTANIA:

1. Czy  możliwe jest zatrudnienie i pobieranie dofinansowania do wynagrodzeń obywatela Ukrainy będącego osobą z niepełnosprawnością?

2. Czy pracodawca może ubiegać się o wszystkie ulgi, systemy pomocowe i zwolnienia - w przypadku zatrudnienia obywatela Ukrainy będącego osobą z niepełnosprawnością - analogicznie jak w przypadku polskich pracowników będących także osobami z niepełnosprawnościami?

3. Jakie dokumenty mają stanowić podstawę do ubiegania się o uzyskanie wyżej wymienionych form pomocy?

4. Czy niepełnosprawny pracownik  będący obywatelem Ukrainy może liczyć i korzystać z tych samych przywilejów, zwolnień i dodatkowych uprawnień co pracownik z niepełnosprawnością będący obywatelem Polski?

5. Czy jeśli obywatel Ukrainy posiada ukraiński odpowiednik orzeczenia o niepełnosprawności, a w Polsce uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności z powiatowego zespołu ds orzekania o niepełnosprawności - to czy może pobierać należne mu z tego tytułu świadczenia - zarówno w Polsce jak i na Ukrainie równocześnie/równolegle?

6. Czy takie wsparcie finansowe - np. renta  tytułu niepełnosprawności pobierana na Ukrainie - jest uwzględniana w obliczaniu limitów zarobkowania - aby uniknąć tzw. "pułapki rentowej" w Polsce?

7. Czy obywatele Ukrainy chcący przystąpić do procesu orzekania w Polsce - mogą liczyć na "specjalny tryb orzekania" - np. uproszczony, przyśpieszony - indywidualny / zaoczny - lub czy planowane jest stworzenie takich procedur?

8. Który zespół ds orzekania o niepełnosprawności  będzie zespołem właściwym ds orzekania dla obywatela Ukrainy?

9. Jakie dokumenty dodatkowo (oprócz tych samych - wymaganych od polskich obywateli  przy orzekaniu) powinien przedstawić obywatel Ukrainy?

 

Bardzo prosimy o uwzględnienie wysokiego priorytetu tych zapytań. Będziemy niezwykle zobowiązani za możliwie szybką odpowiedź.

Przeczytano wstęp do artykułu
Zainteresowała Cię nasza publikacja?
Zamów dostęp do pełnych zasobów informacyjnych naszego serwisu Obpon.pl, poszerzaj swoją wiedzę i bądź na bieżąco ze wszystkimi zmianami.

Płatności obsługuje:

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.