Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Praca

Strona 3 z 837

Opracowanie OBPON: Jakie mamy rodzaje przerw w pracy

Przepisy prawa pracy przewidują kilka rodzajów przerw w pracy. Najczęściej stosowane to: 15-minutowa przerwa wliczana do czasu pracy i 60-minutowa przerwa, której nie wlicza się do czasu pracy. Poza wymienionymi dochodzą jeszcze 5-minutowe przerwy dla pracowników wykonujących pracę na komputerze. Ale to nie...

Opracowanie OBPON: Składki ZUS a choroba przedsiębiorcy

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą musi opłacać z tego tytułu składki ZUS. Natomiast choroba przedsiębiorcy przez część lub cały miesiąc pozwala na proporcjonalne pomniejszenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Jednak nie wszyscy mogą z takiego przywileju...

Vademecum Wiedzy: Termin dostarczenia faktury za świadczenia

W jednym z zakładów pracy chronionej zakładowy regulamin ZFRON przewiduje dostarczanie faktur za swiadczenia do 30 listopada ze względu na szczupłość środków. Pracownik dostarczyłł fakturę za turnus rehabilitacyjny w grudniu. Czy można zapłacić mu w styczniu przyszłego roku?

Vademecum Wiedzy: Specjalistyczna opieka medyczna w ZPCh

Zgodnie z prawem prowadzący zakład pracy chronionej (zpch) ma obowiązek zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej. Pytanie brzmi: czy umowę należy podpisać z zakładem opieki zdrowotnej, czy z lekarzem i pielęgniarką?

Opracowanie OBPON: Pracownik - czasowe oddelegowanie do innej pracy

Kodeks pracy daje pracodawcy uprawnienie do powierzenia pracownikowi, bez jego zgody, innej pracy niż ustalona w umowie o pracę. Musi to jednak być uzasadnione potrzebami pracodawcy. Takie działanie określane jest to oddelegowaniem pracownika do innej pracy.

Vademecum Wiedzy: Nagroda jubileuszowa pracownika niepełnosprawnego

Pracownik niepełnosprawny otrzyma nagrodę jubileuszową za 15 lat pracy. Od tego nalicza się tylko podatek. Zatem element trn nie jest więc kosztem płacy branym do dofinansowań. Czy wypłata tej nagrody jubileuszowej w formie gotówki nie pozbawi firmy prawa do dofinansowania do wynagrodzeń?

Opracowanie OBPON: Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi w zakładzie pracy

Pracodawca ma wiele obowiązków związanych z zakładem pracy. Pośród tych obowiązków należy wymienić przeciwdziałanie mobbingowi. Obowiązek ten jest bardzo istotny i został wymieniony oddzielnie w art. 94 ze znaczkiem 3 Kodeksu pracy, a nie w katalogu zawartym w art. 94 Kodeksu pracy.

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.