Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Polityka Prywatności OBPON.pl

RODO

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).

Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.

Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Dokumenty do pobrania

 1. Klauzula informacyjna dotycząca prowadzonych rozmów telefonicznych z Biurem Obsługi Klienta (PDF)
 2. Klauzula informacyjna dotycząca wymiany korespondencj (PDF)
 3. Klauzula informacyjna dotycząca portali społecznościowych Facebook/Instagram (PDF)
 4. Klauzula informacyjna dla pracowników naszych Partnerów biznesowych – Kontrahentów (dane pozyskane od pracodawcy) (PDF)
 5. Klauzula Informacyjna dotycząca osób składających reklamację (PDF)
 6. Klauzula informacyjna – Newsletter – informacje OBPON (PDF)


Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Przemyślu (OBPON), będąca właścicielem serwisu obpon.pl oraz vademecumwiedzy.pl („Portal”) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z Portalu szanując Twoją prywatność i dbając o ochronę danych osobowych.

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z Portalu, przygotowaliśmy niniejszy dokument, zwany Polityką prywatności („Polityka”).

 1. Polityka zawiera szereg informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez OBPON, w tym m.in.:
  • określa rodzaje danych osobowych, które gromadzi OBPON;
  • wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego OBPON gromadzi i wykorzystuje Twoje dane osobowe;
  • wyjaśnia, kiedy i dlaczego OBPON będzie dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami;
  • wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.
 2. Niniejsza Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli jesteś:
  1. użytkownikiem Portalu posiadającym zarejestrowane konto korzystającym z usług oferowanych w związku z założeniem konta;
  2. użytkownikiem Portalu nieposiadającym zarejestrowanego konta, tj. korzystającym z Portal w celach niewymagających rejestracji, jak np. przesłanie formularza kontaktowego, dostęp do treści bezpłatnych;
 3. Przez użytkownika rozumie się także przedstawiciela użytkownika, który w imieniu użytkownika korzysta z Portalu.
 4. Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”).
 5. Portal zawiera odnośniki (linki) do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach. Równocześnie zachęca, aby po przejściu na stronę internetową innego Administratora zapoznać się z jego polityką prywatności oraz zasadami stosowania plików cookies. W przypadku wyżej wymienionych dokumentów, zalecamy kontakt z Administratorem, w celu uzyskania informacji na ten temat.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Przemyślu, adres: ul. A. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl, adres do doręczeń: ul. A. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000452408, NIP: 5170362236, REGON: 180950466 dalej zwana OBPON („Administrator”, „my”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami na wyżej wymieniony adres korespondencyjny, bądź pod adresem e-mail: biuro@obpon.pl.

DANE ZBIERANE OD UŻYTKOWNIKÓW

 1. Jeżeli jesteś użytkownikiem Portalu nieposiadającym zarejestrowanego konta, zbieramy i przetwarzamy informacje uzyskiwane od Ciebie w związku z Twoją aktywnością w Portalu. Będą to w szczególności:
  • informacje podane przez Ciebie w związku z wypełnieniem i przesłaniem formularza kontaktowego zamieszczonego w Portalu,
  • dane dotyczące wyszukiwanych i przeglądanych przez Ciebie tematów,
  • dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego czy przeglądarki;
  • inne dane zawarte w plikach cookies.
 2. Jeżeli jesteś użytkownikiem Portalu posiadającym zarejestrowane konto, dodatkowo przetwarzamy informacje uzyskane od Ciebie w związku z:
  • zakładaniem konta w Portalu,
  • prowadzeniem rozmów telefonicznych i spotkań z naszym przedstawicielem,
  • uzupełnianiem konta o dodatkowe informacje, których podanie jest nieobowiązkowe, ale zalecane na potrzeby wykonywania przez nas umowy z Tobą zawartej.
 3. Osoby fizyczne odwiedzające strony internetowe obpon.pl lub korzystające z usług świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną są uprawnione do kontroli swoich danych osobowych. OBPON ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług drogą elektroniczną, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

 1. OBPON nie udostępnia danych osobowych innym firmom lub osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których użytkownik wyraził na to zgodę.
 2. Twoje dane osobowe, w zakresie w jakim będzie to niezbędne, możemy udostępniać:
  1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
  2. podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe (np. dostawcom usług związanych z prowadzeniem Portalu, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze i konsultacyjne).
 3. Ponadto jeżeli jesteś użytkownikiem Portalu posiadającym zarejestrowane konto, Twoje dane osobowe możemy udostępniać wybranym ekspertom na potrzeby odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania.
 4. Każdy z w/w podmiotów, któremu udostępnione zostały Twoje dane osobowe, staje się odrębnym i niezależnym od OBPON administratorem danych osobowych, w związku z czym, spoczywają na nim wszelkie obowiązki administratora wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
 5. Gromadzone w dziennikach logów dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania Portalem z zastrzeżeniami podanymi poniżej. OBPON nie identyfikuje Użytkowników Portalu.
 6. Zbieramy informacje w celu analizy ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, w związku z czym, informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego Użytkownika Portalu na żądanie uprawnionych do tego organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

PLIKI COOKIES ORAZ ZMIANA USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ

 1. W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies (tzw. „ciasteczek”) znajdujących się na naszych stronach internetowych. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. W czasie korzystania z naszych usług sieciowych, zarówno my, jak i inne podmioty mogą pozyskiwać informacje o użytkownikach na temat korzystania przez nich z sieci, korzystania z sieci w czasie oraz korzystania z witryn prowadzonych przez osoby trzecie. Korzystamy z plików cookies w różnych celach. Przykładowo prowadzimy monitoring łącznej liczby odwiedzających naszą Stronę internetową – na zasadach anonimowych i zagregowanych. Możemy także stosować pliki cookies, aby móc Cię zapamiętać w przypadku powtórnej wizyty na Stronie internetowej oraz w celu personalizacji Strony zgodnie z Twoimi preferencjami. W tej sytuacji z plikiem cookie mogą zostać powiązane pewne informacje o Tobie, które mogą stanowić dane osobowe

USTAWIENIA I USUWANIE PLIKÓW COOKIES

 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Użytkownicy Portalu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. W ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej możesz zablokować otrzymywanie plików cookies lub ustawić ją tak, że za każdym razem, kiedy otrzymasz plik cookie zostaniesz o tym poinformowany/-a. Pamiętaj jednak, że całkowite zablokowanie plików cookies może uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji naszej Strony internetowej. Alternatywnie, możesz także odwiedzić stronę http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/, która zawiera wyczerpujące informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce lub urządzeniu, jak również bardziej ogólne informacje na temat plików cookies. Informacje na temat usuwania plików cookies z telefonu komórkowego możesz znaleźć w instrukcji obsługi telefonu. Pamiętaj, że ograniczenie możliwości otrzymywania plików cookies może mieć wpływ na funkcjonalność Strony internetowej.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem Portalu reklamodawców.

LOGI SERWERA

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników mogą podlegać logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Portalem oraz w celu umożliwienia korzystania ze Strony internetowej. Nie są one kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę internetową i wykorzystywane są jedynie dla celów administrowania serwerem.

CELE PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Spośród plików cookies można wyróżnić te, które są niezbędne do działania Portalu i wykorzystywane są, w celu:
  1. utrzymania sesji Użytkownika;
  2. zapisania stanu sesji Użytkownika;
  3. umożliwienia autoryzacji przy logowaniu;
  4. monitoringu dostępności usług.
  5. personalizacji Portalu (na przykład: zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej)
  6. poprawienia wydajności Portalu – (na przykład: analizowania jak użytkownicy korzystają z Portalu poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów, które odwiedza, czasu, jaki w nim spędzają oraz problemów, jakie w nim napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala Administratorowi poprawiać działanie Portalu.)
  7. zapamiętania danych i wyborów Użytkownika (na przykład: brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie)
  8. poprawiania funkcjonalności – (na przykład: zapamiętanie ustawienia i wybory Użytkownika np. region, w którym się znajduje, personalizowane ustawienia treści by dostarczyć Użytkownikowi jak najbardziej spersonalizowane treści i usługi.
  9. Reklamowania – dostarczania Użytkownikom reklam odpowiadających ich zainteresowaniom.
  10. umożliwiania interakcji z Portalami społecznościowymi (na przykład: wyświetlanie znajomych czy publikowanie postów na Facebooku i Google+ bezpośrednio z poziomu strony).
  11. tworzenia statystyk tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających Portal (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie, liczbie osób odwiedzających) oraz statystyk przepływu Użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi;
  12. zapamiętania wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
  13. przywrócenia sesji;
  14. zapamiętania ostatnio wybranej kategorii wyszukiwania;
  15. wyświetlania ostatnio wybranego parametru sortowania.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych, ujawnionych na potrzeby realizacji umowy udostępniania treści na Portalu oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.

 1. Jeżeli jesteś użytkownikiem Portalu nieposiadającym zarejestrowanego konta, podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzamy do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak:
  1. skontaktowania się z Tobą i obsługą zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  2. administrowania i zarządzanie Portalem.
 2. Na podstawie Twojej zgody, w tych wszystkich przypadkach, gdy zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania Twoich danych, np. w razie podania danych osobowych w zakresie szerszym niż jest on niezbędny do nawiązania kontaktu lub obsługi zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Jeżeli jesteś użytkownikiem Portalu posiadającym zarejestrowane konto, Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania umowy o świadczenie usługi konta w Portalu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a oraz b RODO), w celach:
  1. umożliwienia Ci korzystania z pełnego zakresu usług świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz z wszystkich jego funkcjonalności,
  2. udostępnienia Twoich danych osobowych podanych przez Ciebie w Portalu na potrzeby odpowiedzi przez eksperta na zadane przez Ciebie pytanie
  3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed nimi.
 4. Jeżeli jesteś przedstawicielem użytkownika Portalu posiadającego zarejestrowane konto, Twoje dane osobowe przetwarzamy do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora i Pracodawcę, takich jak bieżący kontakt w związku z realizacją umowy o świadczenie usługi konta, utrzymywanie relacji biznesowych, prowadzenie działań marketingowych, a także dochodzenie ewentualnych roszczeń i obrona przed nimi (art. 6 ust. 1 lit.f RODO).

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 1. Jeżeli jesteś użytkownikiem Portalu nieposiadającym zarejestrowanego konta, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres ich przydatności, przy tym nie dłużej niż wynika to z celu, w jakim dane zostały zebrane, tj. kontaktu / obsługi zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego lub administrowania (zarządzania) Portalem.
 2. Jeżeli jesteś użytkownikiem Portalu posiadającym zarejestrowane konto, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres realizacji umowy o świadczenie usługi konta. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać najdłużej do momentu jej cofnięcia. W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.
 3. Jeżeli jesteś przedstawicielem użytkownika Portalu posiadającego zarejestrowane konto Pracodawcy, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres realizacji umowy o świadczenie usługi konta na rzecz Pracodawcy, którego reprezentujesz. W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:

 1. jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie; pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 2. możesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
 3. możesz skorzystać z prawa do przenoszenia swoich danych osobowych, tzn. zażądać od nas uzyskania Twoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także możesz zażądać, abyśmy przesłali te dane bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli przetwarzamy je w sposób zautomatyzowany na podstawie Twojej uprzedniej zgody;
 4. możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne;
 5. w związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes; możesz także sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego;
 6. w przypadkach określonych prawem, np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś/-aś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś/-aś sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych;
 7. możesz też zażądać ograniczenia przetwarzania danych na czas rozpatrywania przez nas Twojego sprzeciwu lub zgłoszenia dotyczącego poprawności Twoich danych osobowych, zgodności z prawem przetwarzania Twoich danych lub naszego prawnie uzasadnionego interesu, a także jeśli dane potrzebne są Ci w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 8. w każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CZY MUSISZ PODAWAĆ NAM SWOJE DANE?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale pamiętaj że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, np.:

 1. uniemożliwi Ci rejestrację konta;
 2. uniemożliwi lub utrudni Ci korzystanie z funkcjonalności i zasobów Portalu.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator prowadzi działania w celu zapewnienia, by Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami RODO. Administrator zapewnił m.in., by dostęp do danych miały jedynie osoby upoważnione do tego i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Ponadto, Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by jego podwykonawcy i inne podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie, dawały odpowiednią gwarancję zabezpieczenia danych.

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności może zostać zmieniona przez OBPON, między innymi w celu uwzględnienia zmian w prawie, postępu technologicznego, zmian w zakresie prowadzonej działalności lub nowych usług. Wszelkie zmiany w polityce prywatności będą sygnalizowane przez OBPON poprzez umieszczenie stosownej informacji na Witrynie. W przypadku zmian o charakterze istotnym, OBPON ma prawo informować o nich również w inny sposób (na przykład drogą mailową).

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszego Portalu oraz przetwarzania danych przez OBPON i nie może być rozszerzana na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie, z którymi Użytkownik kontaktuje się za pośrednictwem podanego linku, przez podmioty, z którymi OBPPON współpracuje, aby dostarczyć Użytkownikowi zamawiane usługi, ani też przez podmioty uzyskujące dostęp do informacji, dotyczących Użytkownika przez Portal. OBPON nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opisane powyżej dalsze przetwarzanie danych.

Regulamin można pobrać korzystając z poniższego linku:

Regulamin newslettera

I. Postanowienia wstępne

 1. Usługa Newslettera polega na dostarczaniu zapisanym użytkownikom zwanym dalej jako: „Użytkownicy”, za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres Użytkownika podany w ramach procedury rejestracji, bieżących informacji prawnych, gospodarczych, finansowych i politycznych udostępnionych przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Przemyślu (dalej: OBPON) oraz produktach, szkoleniach i usługach oferowanych przez OBPON zwanych dalej jako: „Newsletter”.
 2. Usługa świadczona jest:
  1. przy wykorzystaniu strony internetowej www.obpon.pl zwanej dalej jako: „Strona Internetowa”,
  2. nieodpłatnie
  3. przez czas nieoznaczony.
 3. Usługa Newslettera świadczona jest przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Przemyślu, przy ul. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000452408, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5170362236, numer Regon: 180950466, zwaną dalej „Administratorem”.

II. Rejestracja

 1. Rejestracja do usługi jest równoznaczna z akceptacją przez Użytkownika niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności dostępnej na Stronie Internetowej zwanej dalej jako: „Polityka prywatności”.
 2. Aby dokonać rejestracji do usługi Newslettera należy:
  1. wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej poprzez podanie adresu e-mail Użytkownika;
  2. zaakceptować niniejszy Regulamin;
  3. zaakceptować Politykę Prywatności;
  4. wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail Użytkownika Newslettera jako informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219, ze zm.);
  5. potwierdzić wolę zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub w przesłanej do niego wiadomości
 3. Wyrażenie zgód dotyczących otrzymywania Newslettera jest całkowicie dobrowolne – niemniej jednak jest również konieczne do korzystania z usługi Newslettera. Niewyrażenie zgody spowoduje, że usługa Newslettera nie będzie mogła być świadczona.
 4. Dokonanie rejestracji do usługi Newslettera zgodnie z procedurą wskazaną w ustępie II punkt 2 powyżej powoduje dodanie adresu e-mail Użytkownika do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika będzie wykorzystywany w  celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
 5. Do korzystania z usługi Newslettera konieczne są:
  1. posiadanie odpowiednich urządzeń: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne wraz z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej.
  3. Administrator nie zapewnia urządzeń, o których mowa w punkcie 5 a powyżej, przeglądarek ani dostępu do Internetu.
 6. Celem dostępu do treści płatnych Newslettera Użytkownik musi oddzielnie wykupić dostęp, który nie jest obowiązkowy, ale konieczny celem uzyskania pełnego dostępu do bieżących informacji prawnych, gospodarczych, finansowych i politycznych zawartych w Newsleterze.

III. Korzystanie z usługi Newslettera

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych podczas rejestracji do usługi Newslettera oraz podczas korzystania z niej. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w przypadku, gdy ulegną one zmianie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi Newslettera zgodnie z prawem oraz zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych czynności, które w jakikolwiek sposób zakłócałyby funkcjonowanie usługi Newslettera, Strony Internetowej lub jej elementów, w tym w szczególności zobowiązuje się powstrzymać od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony Internetowej lub jej elementów technicznych.
 4. Administrator jest upoważniony do wprowadzania dowolnych zmian w usłudze Newslettera, jak również do zaprzestania, trwale lub okresowo, świadczenia usługi bez podania przyczyny.
 5. Newsletter jest objęty prawami autorskimi lub innymi prawami przysługującymi Administratorowi lub innym osobom.

IV. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newslettera mogą być składane przez Użytkownika na przykład: pisemnie na adres Administratora: Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Przemyślu, przy ul. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@obpon.pl.
 2. Zaleca się, aby reklamacja zawierała jej opis, żądanie Użytkownika oraz jego dane. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Administrator w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Użytkownika reklamacji ustosunkuje się do reklamacji oraz powiadomi Użytkownika o sposobie dalszego postępowania.

V. Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Użytkowników w ramach zapisywania się i korzystania z usługi Newslettera przetwarzane są przez Administratora.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia przez Administratora usługi Newslettera. Niepodanie danych spowoduje, że usługa Newslettera nie będzie mogła być świadczona.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotowi, z którego usług Administrator korzysta przy wysyłce Newslettera.

VI. Rezygnacja z Newslettera

 1. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Administratorowi np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@obpon.pl. lub pisemnie na adres: Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Przemyślu, przy ul. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl
 2. Wzór oświadczenia o rezygnacji z usługi Newslettera stanowi załącznik do niniejszego regulaminu – przy czym posługiwanie się nim nie jest konieczne.
 3. Ponadto, Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera klikając na link „Newsletter” umieszczony w stopce każdego Newslettera, a następnie wybierając przycisk „wypisz się”.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newslettera w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera Administrator poinformuje Użytkownika na adres poczty elektronicznej podany w ramach procedury zapisywanie się na Newsletter.

VII. Zmiany niniejszego regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku:
  1. konieczności dostosowania regulaminu do przepisów prawa lub decyzji i orzeczeń sądów lub organów władzy publicznej;
  2. zmiany funkcjonalności usługi Newslettera lub Strony Internetowej;
  3. zmiany danych, w tym nazw, adresów, numerów identyfikacyjnych, zamieszczonych w regulaminie;
  4. poprawy obsługi Użytkowników.
 2. O zmianie regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez przesłanie na adres e-mail Użytkownika powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z linkiem do zmienionego regulaminu).
 3. Przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu Użytkownik może oświadczyć Administratorowi, że nie akceptuje zmienionego regulaminu. Oświadczenie o braku zgody na zmianę regulaminu jest równoznaczny z rezygnacją przez Użytkownika z usługi Newslettera.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie VII ust. 3 powyżej, ani nie zrezygnuje z usługi Newslettera przed wejściem w życie zmienionego regulaminu, zmieniony regulamin jest dla niego wiążący.

VIII. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

 1. Prawem właściwym dla zawieranej pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem na warunkach określonych w niniejszym regulaminie umowy o świadczenie usługi Newslettera jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem umowy na świadczenie usługi Newslettera będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne według siedziby Administratora.
 3. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – informacje o zasadach dostępu do procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Konsument ma także prawo skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, służącej do internetowego rozstrzygania sporów, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 roku, poz. 459, ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 roku, poz. 683, ze zm.) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219, ze zm.)
 2. Formularz oświadczenia o rezygnacji z usługi Newslettera stanowi załącznik nr 1 o niniejszego regulaminu i jest jego integralną częścią.
ZAŁĄCZNIK NUMER 1
Do:
 Ogólnopolska Baza Pracodawców
 Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp.k.
 z siedzibą w Przemyślu, 
 ul. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl
						
OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z USŁUGI NEWSLETTERA

Ja, niżej podpisany/na ....................
zamieszkały/ła	....................
zarejestrowany/na do usługi Newslettera na stronie internetowej www.obpon.pl niniejszym składam rezygnację z usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym.


...........................................
 Miejscowość, data i podpis Użytkownika
			
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.