Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Polityka Prywatności OBPON.pl

RODO

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).

Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.

Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Dokumenty do pobrania

 1. Klauzula informacyjna dotycząca prowadzonych rozmów telefonicznych z Biurem Obsługi Klienta (PDF)
 2. Klauzula informacyjna dotycząca wymiany korespondencj (PDF)
 3. Klauzula informacyjna dotycząca portali społecznościowych Facebook/Instagram (PDF)
 4. Klauzula informacyjna dla pracowników naszych Partnerów biznesowych – Kontrahentów (dane pozyskane od pracodawcy) (PDF)
 5. Klauzula Informacyjna dotycząca osób składających reklamację (PDF)
 6. Klauzula informacyjna – Newsletter – informacje OBPON (PDF)


Polityka prywatności i plików cookies

Podstawowe cele polityk prywatności

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z wszelkich produktów, usług, szkoleń, treści, funkcjonalności, funkcji lub technologii oraz wszystkich powiązanych stron internetowych, serwisów, aplikacji mobilnych, zwanych dalej „Serwisem”, administrowanym przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Przemyślu przy ul. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000452408, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5170362236, numer Regon: 180950466, zwaną dalej „OBPON”, „Administrator”.
 1. Niniejsza Polityka znajduje zastosowanie, co do wszelkich produktów, usług, szkoleń, treści, funkcjonalności, funkcji lub technologii oraz wszystkich powiązanych stron internetowych, serwisów, aplikacji mobilnych, które oferujemy w ramach działalności Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Przemyślu. Dodatkowo ma zastosowanie, jeżeli jesteś:
  1. użytkownikiem Serwisu posiadającym zarejestrowane konto Kandydata lub Pracodawcy i korzystającym z usług oferowanych w związku z założeniem konta,
  2. użytkownikiem Serwisu nieposiadającym zarejestrowanego konta, tj. korzystającym z Serwisu w celach niewymagających rejestracji, jak przesłanie formularza kontaktowego,
  3. przedstawicielem użytkownika Serwisu, posiadającego zarejestrowane konto Pracodawcy, tj. osobą reprezentującą lub występującą z ramienia w/w użytkownika.
 2. Polityka zawiera szereg informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez OBPON, w tym m.in.:
  1. określa rodzaje danych osobowych, które gromadzi OBPON;
  2. wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego OBPON gromadzi i wykorzystuje Twoje dane osobowe;
  3. wyjaśnia, kiedy i dlaczego OBPON będzie dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami;
  4. wyjaśnia prawa i możliwości wyboru, które masz, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.
 3. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie, co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 ze zm.).
 4. Serwis zawiera odnośniki (linki) do innych stron internetowych, portali społecznościowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach. Równocześnie zachęca, aby po przejściu na stronę internetową innego Administratora zapoznać się z jego polityką prywatności oraz zasadami stosowania plików cookies. W przypadku wyżej wymienionych dokumentów, zalecamy kontakt z Administratorem, w celu uzyskania informacji na ten temat.
 5. Administrator prowadzi działania w celu zapewnienia, by Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami RODO. Administrator zapewnił m.in., by dostęp do danych miały jedynie osoby upoważnione do tego i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Ponadto, Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by jego podwykonawcy i inne podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie, dawały odpowiednią gwarancję zabezpieczenia danych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Przemyślu, adres: ul. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl, adres do doręczeń: ul. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000452408, NIP: 5170362236, REGON: 180950466 dalej zwana OBPON („Administrator”, „my”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami na wyżej wymieniony adres korespondencyjny, bądź pod adresem e-mail: biuro@obpon.pl.

Dane zbierane od użytkowników oraz zasady zbierania danych osobowych i informacji

 1. W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.
 2. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.
 3. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może zostać poprzedzone procesem rejestracji, z którym może wiązać się podanie przez Użytkownika jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie przez Użytkownika danych osobowych może ograniczyć mu korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 4. Jeżeli jesteś użytkownikiem Serwisu nieposiadającym zarejestrowanego konta, zbieramy i przetwarzamy informacje uzyskiwane od Ciebie w związku z Twoją aktywnością w Serwisie. Będą to w szczególności:
  1. informacje podane przez Ciebie w związku z wypełnieniem i przesłaniem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie,
  2. dane dotyczące wyszukiwanych i przeglądanych przez Ciebie ofert pracy,
  3. dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego czy przeglądarki;
  4. inne dane zawarte w plikach cookies.
 5. Jeżeli jesteś użytkownikiem Serwisu posiadającym zarejestrowane konto Kandydata lub Pracodawcy, dodatkowo przetwarzamy informacje uzyskane od Ciebie w związku z:
  1. zakładaniem konta w Serwisie,
  2. prowadzeniem rozmów telefonicznych i spotkań,
  3. uzupełnianiem konta o dodatkowe informacje, których podanie jest nieobowiązkowe, ale zalecane na potrzeby prowadzonych rekrutacji i deponowaniem dokumentów w Serwisie (dotyczy użytkowników posiadających zarejestrowane konto Kandydata).
  4. zgodą na otrzymywanie Newslettera drogą elektroniczną po wcześniejszym jej zgody i podaniu adresu e-mail na jaki ma być dostarczany.
 6. Pamiętaj, że Serwis jest platformą umożliwiającą aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, dlatego Administrator może zbierać i przetwarzać dane dotyczące stanu zdrowia Kandydatów, w tym informacje o ich niepełnosprawności. Informacje te są wykorzystywane w celu ulepszenia i personalizacji doświadczenia naszych użytkowników podczas szukania pracy, zwiększenia przydatności usług i podnoszenia ich jakości.
 7. Osoby fizyczne odwiedzające stronę internetową www.obpon.pl lub korzystające z usług bądź innych serwisów usługowych świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną są uprawnione do kontroli swoich danych osobowych. OBPON ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług drogą elektroniczną, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

Zakres gromadzonych danych i informacji oraz sposób ich wykorzystywania

 1. Użytkownik Serwisu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła, numeru NIP. Dane osobowe, których podanie przez Użytkownika jest niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu są każdorazowo oznaczone i wyróżnione od danych, których podanie zależy od uznania Użytkownika.
 2. Dane osobowe gromadzone podczas procesu rejestracji są wykorzystywane do umożliwienia Użytkownikowi zalogowania się do Serwisu lub jego podstron w celu skorzystania z funkcjonalności, do których dostęp poprzedzony jest procesem rejestracji oraz do realizacji zobowiązań OBPON wobec Użytkownika.
 3. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika tj. adres e-mail, numer telefonu będzie wykorzystywany w celu kontaktowania się z Użytkownikiem, udzielania odpowiedzi na jego ewentualne pytania oraz do przesyłania Newslettera.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu złożył zamówienie na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów lub w inny sposób wyraził zgodę na ich otrzymywanie, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celu wysłania Użytkownikowi Newslettera. Szczegółowe zasady bezpłatnego dostarczania newsletterów określa Regulamin świadczenia usługi Newsletter.
 5. Zebrane dane służą także do ustalania profilu Użytkownika i pozwalają na dostosowanie zawartości Serwisu oraz newsletterów do jego potrzeb. Przetwarzanie wskazanych danych zawsze odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z ustawią z dnia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).
 6. Informacje zbierane automatycznie wykorzystywane są do zarządzania Serwisem, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych podstron Serwisu lub do personalizacji zawartości podstron Serwisu. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej. Kliknij, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi zablokowania narzędzia Google Analytics.

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

OBPON nie udostępnia danych osobowych innym firmom lub osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których użytkownik wyraził na to zgodę. Dotyczy to na przykład sytuacji, w której użytkownik wysyła podanie o pracę do pracodawcy, korzystając z naszej Strony lub gdy udostępnia on swoje CV do przeglądania pracodawcom.
 1. Twoje dane osobowe, w zakresie w jakim będzie to niezbędne, możemy udostępniać:
  1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
  2. podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe (np. dostawcom usług związanych z prowadzeniem Serwisu, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze i konsultacyjne).
 2. Ponadto, jeżeli jesteś użytkownikiem Serwisu posiadającym zarejestrowane konto Kandydata, Twoje dane osobowe możemy udostępniać wybranym rekruterom (pracodawcom) na potrzeby umożliwienia Ci korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz wzięcia udziału w postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych za jego pośrednictwem.
 3. Każdy z w/w podmiotów, któremu udostępnione zostały Twoje dane osobowe, staje się odrębnym i niezależnym od OBPON administratorem danych osobowych, w związku z czym, spoczywają na nim wszelkie obowiązki administratora wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
 4. Gromadzone w dziennikach logów dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania Serwisem z zastrzeżeniami podanymi poniżej. OBPON nie identyfikuje Użytkowników Serwisu.
 5. Zbieramy informacje w celu analizy ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, w związku z czym, informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego Użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych, ujawnionych na potrzeby wzięcia udziału w rekrutacjach, czy usługach, prowadzonych za pośrednictwem jakichkolwiek serwisów należących do OBPON wymienionych w zakładce https://obpon.pl/websites.html („Serwis”) oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane będą na potrzeby związane z rejestracją oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych produktów, usług, szkoleń oraz udziału w usłudze Newsletter. W przypadku zakupu usług, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży naszych produktów, usług lub szkoleń. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy kupna – sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji użytkownika w Serwisie, marketingu produktów i usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda, natomiast w przypadku zakupu szkoleń, usług przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.
 4. Dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym dla nas działania marketingowe, jak również realizujących dostawę towaru. Nie będziemy przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich.
 5. Jeżeli jesteś użytkownikiem Serwisu nieposiadającym zarejestrowanego konta, Twoje dane osobowe przetwarzamy do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak:
  1. skontaktowania się z Tobą i obsługą zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego,
  2. administrowania i zarządzanie Serwisem,
  3. na podstawie Twojej zgody, w tych wszystkich przypadkach, gdy zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania Twoich danych, np. w razie podania danych osobowych w zakresie szerszym niż jest on niezbędny do nawiązania kontaktu lub obsługi zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. Jeżeli jesteś użytkownikiem Serwisu posiadającym zarejestrowane konto Kandydata, Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu wykonania umowy o świadczenie usługi konta w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO), w celach:
  1. umożliwienia Ci korzystania z pełnego zakresu usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oraz z wszystkich jego funkcjonalności,
  2. udostępnienia Twoich danych osobowych ujawnionych w Serwisie wybranym rekruterom (pracodawcom), na potrzeby wzięcia udziału w postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych przez w/w podmioty za pośrednictwem Serwisu;
  3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed nimi.
 7. Jeżeli jesteś użytkownikiem Serwisu posiadającym zarejestrowane konto Pracodawcy, Twoje dane osobowe przetwarzamy:
  1. w celu wykonania umowy o świadczenie usługi konta w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak:
   • udostępnienie Twoich danych osobowych partnerom Administratora na potrzeby umożliwienia Ci korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz wzięcia udziału w postępowaniach rekrutacyjnych prowadzonych za jego pośrednictwem.
   • tworzenie zestawień, analiz, statystyk, raportów,
   • ustalenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami.
 8. Jeżeli jesteś przedstawicielem użytkownika Serwisu posiadającego zarejestrowane konto Pracodawcy, Twoje dane osobowe przetwarzamy do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora i Pracodawcę, takich jak bieżący kontakt w związku z realizacją umowy o świadczenie usługi konta, utrzymywanie relacji biznesowych, prowadzenie działań marketingowych, a także dochodzenie ewentualnych roszczeń i obrona przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 1. Jeżeli jesteś użytkownikiem Serwisu nieposiadającym zarejestrowanego konta, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres ich przydatności, przy tym nie dłużej niż wynika to z celu, w jakim dane zostały zebrane, tj. kontaktu/obsługi zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego lub administrowania (zarządzania) Serwisem, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 2. Jeżeli jesteś użytkownikiem Serwisu posiadającym zarejestrowane konto Kandydata, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres realizacji umowy o świadczenie usługi konta. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać najdłużej do momentu jej cofnięcia. W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 3. Jeżeli jesteś użytkownikiem Serwisu posiadającym zarejestrowane konto Pracodawcy, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres realizacji umowy o świadczenie usługi konta. W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 4. Jeżeli jesteś przedstawicielem użytkownika Serwisu posiadającego zarejestrowane konto Pracodawcy, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali przez okres realizacji umowy o świadczenie usługi konta na rzecz Pracodawcy, którego reprezentujesz. W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

Uprawnienia Użytkowników

Korzystając z przysługujących Ci praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, możesz kierować do nas następujące żądania:
 1. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Możesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych i uzyskać ich kopię.
 3. Możesz zażądać poprawienia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne.
 4. W związku ze swoją szczególną sytuacją, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je powołując się na nasz uzasadniony prawnie interes. Możesz także sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego.
 5. W przypadkach określonych prawem, np. jeśli Twoje dane są nieaktualne, zbędne, przetwarzane niezgodnie z prawem, a także jeżeli wycofałeś swoją zgodę na ich przetwarzanie (gdy zgoda była podstawą takiego przetwarzania) lub skutecznie wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych.
 6. W oparciu o dane osobowe Użytkowników, nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 7. Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest newsletter lub zrezygnować z usługi, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, klikając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.
 8. Możesz też zażądać ograniczenia przetwarzania danych na czas rozpatrywania przez nas Twojego sprzeciwu lub zgłoszenia dotyczącego poprawności Twoich danych osobowych, zgodności z prawem przetwarzania Twoich danych lub naszego prawnie uzasadnionego interesu, a także jeśli dane potrzebne są Ci w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale pamiętaj że odmowa ich podania uniemożliwi nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, np.:
 1. uniemożliwi Ci rejestrację konta Kandydata lub Pracodawcy
 2. uniemożliwi lub utrudni Ci korzystanie z funkcjonalności Serwisu;
 3. uniemożliwi lub utrudni wzięcie udziału w postępowania rekrutacyjnych prowadzonych za pośrednictwem Serwisu.

Pliki cookies oraz zmiana ustawień przeglądarki internetowej

 1. W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies (tzw. „ciasteczek”) znajdujących się na naszych stronach internetowych. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. W czasie korzystania z naszych usług sieciowych, zarówno my, jak i inne podmioty mogą pozyskiwać informacje o użytkownikach na temat korzystania przez nich z sieci, korzystania z sieci w czasie oraz korzystania z witryn prowadzonych przez osoby trzecie. Korzystamy z plików cookies w różnych celach. Przykładowo prowadzimy monitoring łącznej liczby odwiedzających naszą Stronę internetową – na zasadach anonimowych i zagregowanych. Możemy także stosować pliki cookies, aby móc Cię zapamiętać w przypadku powtórnej wizyty na Stronie internetowej oraz w celu personalizacji Strony zgodnie z Twoimi preferencjami. W tej sytuacji z plikiem cookie mogą zostać powiązane pewne informacje o Tobie, które mogą stanowić dane osobowe
 3. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
 4. W Serwisie wykorzystujemy pliki cookies Google Adwords. Google AdWords wykorzystuje technologię plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords usług takich jak:
  • remarketing,
  • kategorie zainteresowań,
  • podobni odbiorcy,
  • inne rodzaje reklam opartych na zainteresowaniach,
  • kierowanie demograficzne i na lokalizację.
 5. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne pliki cookies, które zbierają informacje o czynnościach Użytkownika i istnieją tylko w czasie trwania danej sesji, która rozpoczyna się w momencie otworzenia strony Serwisu i kończy jej zamknięciem,
  2. trwałe pliki cookies, które są przechowywane na urządzeniu teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) i pozostają w nim przez dłuższy czas po zamknięciu przeglądarki internetowej,
  3. własne pliki cookies zamieszczane przez Serwis OBPON oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez OBPON, w tym cookies narzędzia Google Analytics, używane do analizy działań Użytkowników Serwisu w celach statystycznych.

Ustawienia i usuwanie plików cookies

 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.
 3. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.
 4. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 5. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
 6. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.
 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. W ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej możesz zablokować otrzymywanie plików cookies lub ustawić ją tak, że za każdym razem, kiedy otrzymasz plik cookie zostaniesz o tym poinformowany. Pamiętaj jednak, że całkowite zablokowanie plików cookies może uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcji naszej Strony internetowej. Alternatywnie, możesz także odwiedzić stronę http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/, która zawiera wyczerpujące informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce lub urządzeniu, jak również bardziej ogólne informacje na temat plików cookies. Informacje na temat usuwania plików cookies z telefonu komórkowego możesz znaleźć w instrukcji obsługi telefonu. Pamiętaj, że ograniczenie możliwości otrzymywania plików cookies może mieć wpływ na funkcjonalność Strony internetowej.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem Serwisu reklamodawców.

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników mogą podlegać logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu umożliwienia korzystania ze Strony internetowej. Nie są one kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę internetową i wykorzystywane są jedynie dla celów administrowania serwerem.

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies przez Administratora

 1. Spośród plików cookies można wyróżnić te, które są niezbędne do działania Portalu i wykorzystywane są, w celu:
  1. utrzymania sesji Użytkownika;
  2. zapisania stanu sesji Użytkownika;
  3. umożliwienia autoryzacji przy logowaniu;
  4. monitoringu dostępności usług.
  5. personalizacji Serwisu (na przykład: zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej)
  6. poprawienia wydajności Serwisu – (na przykład: analizowania jak użytkownicy korzystają z Serwisu poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów, które odwiedza, czasu, jaki w nim spędzają oraz problemów, jakie w nim napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala Administratorowi poprawiać działanie Serwisu.)
  7. zapamiętania danych i wyborów Użytkownika (na przykład: brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie)
  8. poprawiania funkcjonalności – (na przykład: zapamiętanie ustawienia i wybory Użytkownika np. region, w którym się znajduje, personalizowane ustawienia treści by dostarczyć Użytkownikowi jak najbardziej spersonalizowane treści i usługi.
  9. Reklamowania – dostarczania Użytkownikom reklam odpowiadających ich zainteresowaniom.
  10. umożliwiania interakcji z Portalami społecznościowymi (na przykład: wyświetlanie znajomych czy publikowanie postów na Facebooku i Google+ bezpośrednio z poziomu strony).
  11. tworzenia statystyk tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających Serwis (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie, liczbie osób odwiedzających) oraz statystyk przepływu Użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi;
  12. zapamiętania wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
  13. przywrócenia sesji;
  14. zapamiętania ostatnio wybranej kategorii wyszukiwania;
  15. wyświetlania ostatnio wybranego parametru sortowania.

Zabezpieczenie danych osobowych

Serwis jest zabezpieczony w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych przez OBPON przed ich modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem i ujawnieniem lub pozyskaniem oraz ich utratą, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów określających zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych. Dostęp do przetwarzania danych osobowych Użytkowników ma tylko ograniczona liczba pracowników OBPON, którzy posiadają upoważnienie nadane im przez OBPON, jako administratora danych.

Kontakt

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Systemu oraz wykorzystywaniem plików cookies, w tym dotyczące niniejszej "Polityki prywatności i plików cookies" prosimy kierować na adres: Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp.k z siedzibą w Przemyślu, ul. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl, rodo@obpon.pl . Użytkownik może również skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jakim zakresie OBPON przetwarza dane Użytkownika, o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu, a także w celu dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia.

Kiedy można odwołać zgodę na korzystanie z cookies?

Zgoda może w każdym momencie zostać odwołana - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed jej cofnięciem. Twoje dane będziemy również przetwarzać w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Tobą, a administratorem (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes administratora).

Co jeśli zrezygnujesz z cookies?

Rezygnacja z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań nie oznacza, że nie będziesz otrzymywać żadnych reklam podczas korzystania z naszej lub innych stron – w takiej sytuacji w dalszym ciągu będziesz otrzymywał taką samą ilość reklam, nie będą one jednak dostosowane do Twoich aktualnych potrzeb i preferencji.

Jak będzie działać serwis bez zgody na używanie cookies?

W przypadku braku Twojej zgody wciąż jednak mogą na Twoim urządzeniu zapisywać się pliki wyłącznie niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony (związane np. z zapamiętaniem Twojego loginu i preferowanych ustawień). Możesz zmodyfikować te ustawienia w ramach przeglądarki internetowej, ale niektóre części naszej strony nie będą wtedy działać prawidłowo.

Czy cookies to dane osobowe i kto może nimi administrować?

W zakresie w jakim uzyskane za pośrednictwem powyższej technologii informacje mogą zostać uznane za Twoje dane osobowe, co do zasady ich administratorem jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp.k z siedzibą w Przemyślu, ul. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl, chyba że wyrażasz również dodatkową zgodę na ich przetwarzanie przez naszych partnerów – w takim wypadku również oni mogą stać się administratorem Twoich danych osobowych.

Istnieje kilka podstaw przetwarzania tak uzyskanych danych osobowych. Z jednej strony podstawą ich przetwarzania jest Twoja zgoda na korzystanie z technologii wykorzystującej głównie pliki cookies oraz nasz uzasadniony interes, jakim jest potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych na www.obpon.pl oraz działania marketingowe (a także uzasadniony interes naszych partnerów jako strony trzeciej, który stanowi ich marketing, przy czym w takim wypadku nie mają oni dostępu do Twoich danych).

Z drugiej strony, w zakresie w jakim również nasi partnerzy mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest Twoja dobrowolna zgoda.

Zmiana niniejszej polityki prywatności

Polityka prywatności może zostać zmieniona przez OBPON, między innymi w celu uwzględnienia zmian w prawie, postępu technologicznego, zmian w zakresie prowadzonej działalności lub nowych usług. Wszelkie zmiany w polityce prywatności będą sygnalizowane przez OBPON poprzez umieszczenie stosownej informacji na naszej stronie internetowej. W przypadku zmian o charakterze istotnym, OBPON ma prawo poinformować o nich również w innych sposób (na przykład drogą elektroniczną lub telefonicznie).

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszego Serwisu oraz przetwarzania danych przez OBPON i nie może być rozszerzana na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie, z którymi Użytkownik kontaktuje się za pośrednictwem podanego linku przez podmioty, z którymi OBPON współpracuje, aby dostarczyć Użytkownikowi zamawiane usług, ani też przez podmioty uzyskujące dostęp do informacji, dotyczących Użytkownika przez Serwis. OBPON nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opisane powyżej dalsze przetwarzanie danych.

W związku z koniecznością dostosowania regulaminów do nowo obowiązujących norm prawnych wkrótce nastąpi ich publikacja.

Przepraszamy za niedogodności.

Regulamin newslettera

I. Postanowienia wstępne

 1. Usługa Newslettera polega na dostarczaniu zapisanym użytkownikom zwanym dalej jako: „Użytkownicy”, za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres Użytkownika podany w ramach procedury rejestracji, bieżących informacji prawnych, gospodarczych, finansowych i politycznych udostępnionych przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Przemyślu (dalej: OBPON) oraz produktach, szkoleniach i usługach oferowanych przez OBPON zwanych dalej jako: „Newsletter”.
 2. Usługa świadczona jest:
  1. przy wykorzystaniu strony internetowej www.obpon.pl zwanej dalej jako: „Strona Internetowa”,
  2. nieodpłatnie
  3. przez czas nieoznaczony.
 3. Usługa Newslettera świadczona jest przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Przemyślu, przy ul. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000452408, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5170362236, numer Regon: 180950466, zwaną dalej „Administratorem”.

II. Rejestracja

 1. Rejestracja do usługi jest równoznaczna z akceptacją przez Użytkownika niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności dostępnej na Stronie Internetowej zwanej dalej jako: „Polityka prywatności”.
 2. Aby dokonać rejestracji do usługi Newslettera należy:
  1. wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej poprzez podanie adresu e-mail Użytkownika;
  2. zaakceptować niniejszy Regulamin;
  3. zaakceptować Politykę Prywatności;
  4. wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail Użytkownika Newslettera jako informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219, ze zm.);
  5. potwierdzić wolę zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub w przesłanej do niego wiadomości
 3. Wyrażenie zgód dotyczących otrzymywania Newslettera jest całkowicie dobrowolne – niemniej jednak jest również konieczne do korzystania z usługi Newslettera. Niewyrażenie zgody spowoduje, że usługa Newslettera nie będzie mogła być świadczona.
 4. Dokonanie rejestracji do usługi Newslettera zgodnie z procedurą wskazaną w ustępie II punkt 2 powyżej powoduje dodanie adresu e-mail Użytkownika do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika będzie wykorzystywany w  celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
 5. Do korzystania z usługi Newslettera konieczne są:
  1. posiadanie odpowiednich urządzeń: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne wraz z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do poczty elektronicznej.
  3. Administrator nie zapewnia urządzeń, o których mowa w punkcie 5 a powyżej, przeglądarek ani dostępu do Internetu.
 6. Celem dostępu do treści płatnych Newslettera Użytkownik musi oddzielnie wykupić dostęp, który nie jest obowiązkowy, ale konieczny celem uzyskania pełnego dostępu do bieżących informacji prawnych, gospodarczych, finansowych i politycznych zawartych w Newsleterze.

III. Korzystanie z usługi Newslettera

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych podczas rejestracji do usługi Newslettera oraz podczas korzystania z niej. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w przypadku, gdy ulegną one zmianie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi Newslettera zgodnie z prawem oraz zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 3. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych czynności, które w jakikolwiek sposób zakłócałyby funkcjonowanie usługi Newslettera, Strony Internetowej lub jej elementów, w tym w szczególności zobowiązuje się powstrzymać od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony Internetowej lub jej elementów technicznych.
 4. Administrator jest upoważniony do wprowadzania dowolnych zmian w usłudze Newslettera, jak również do zaprzestania, trwale lub okresowo, świadczenia usługi bez podania przyczyny.
 5. Newsletter jest objęty prawami autorskimi lub innymi prawami przysługującymi Administratorowi lub innym osobom.

IV. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newslettera mogą być składane przez Użytkownika na przykład: pisemnie na adres Administratora: Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Przemyślu, przy ul. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@obpon.pl.
 2. Zaleca się, aby reklamacja zawierała jej opis, żądanie Użytkownika oraz jego dane. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Administrator w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Użytkownika reklamacji ustosunkuje się do reklamacji oraz powiadomi Użytkownika o sposobie dalszego postępowania.

V. Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Użytkowników w ramach zapisywania się i korzystania z usługi Newslettera przetwarzane są przez Administratora.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia przez Administratora usługi Newslettera. Niepodanie danych spowoduje, że usługa Newslettera nie będzie mogła być świadczona.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce Prywatności.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotowi, z którego usług Administrator korzysta przy wysyłce Newslettera.

VI. Rezygnacja z Newslettera

 1. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Administratorowi np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rodo@obpon.pl. lub pisemnie na adres: Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Przemyślu, przy ul. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl
 2. Wzór oświadczenia o rezygnacji z usługi Newslettera stanowi załącznik do niniejszego regulaminu – przy czym posługiwanie się nim nie jest konieczne.
 3. Ponadto, Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera klikając na link „Newsletter” umieszczony w stopce każdego Newslettera, a następnie wybierając przycisk „wypisz się”.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newslettera w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera Administrator poinformuje Użytkownika na adres poczty elektronicznej podany w ramach procedury zapisywanie się na Newsletter.

VII. Zmiany niniejszego regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku:
  1. konieczności dostosowania regulaminu do przepisów prawa lub decyzji i orzeczeń sądów lub organów władzy publicznej;
  2. zmiany funkcjonalności usługi Newslettera lub Strony Internetowej;
  3. zmiany danych, w tym nazw, adresów, numerów identyfikacyjnych, zamieszczonych w regulaminie;
  4. poprawy obsługi Użytkowników.
 2. O zmianie regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez przesłanie na adres e-mail Użytkownika powiadomienia o zmianie regulaminu (wraz z linkiem do zmienionego regulaminu).
 3. Przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu Użytkownik może oświadczyć Administratorowi, że nie akceptuje zmienionego regulaminu. Oświadczenie o braku zgody na zmianę regulaminu jest równoznaczny z rezygnacją przez Użytkownika z usługi Newslettera.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie VII ust. 3 powyżej, ani nie zrezygnuje z usługi Newslettera przed wejściem w życie zmienionego regulaminu, zmieniony regulamin jest dla niego wiążący.

VIII. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

 1. Prawem właściwym dla zawieranej pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem na warunkach określonych w niniejszym regulaminie umowy o świadczenie usługi Newslettera jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem umowy na świadczenie usługi Newslettera będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne według siedziby Administratora.
 3. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – informacje o zasadach dostępu do procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”. Konsument ma także prawo skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, służącej do internetowego rozstrzygania sporów, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 roku, poz. 459, ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 roku, poz. 683, ze zm.) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219, ze zm.)
 2. Formularz oświadczenia o rezygnacji z usługi Newslettera stanowi załącznik nr 1 o niniejszego regulaminu i jest jego integralną częścią.
ZAŁĄCZNIK NUMER 1
Do:
 Ogólnopolska Baza Pracodawców
 Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp.k.
 z siedzibą w Przemyślu, 
 ul. Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl
						
OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI Z USŁUGI NEWSLETTERA

Ja, niżej podpisany/na ....................
zamieszkały/ła	....................
zarejestrowany/na do usługi Newslettera na stronie internetowej www.obpon.pl niniejszym składam rezygnację z usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym.


...........................................
 Miejscowość, data i podpis Użytkownika
			
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.